Add to Favorites

Other languages: EnglishTamilMalayalamTelugu

ಶಬರೀಶ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಓಂಕಾರಮೃತ- ಬಿಂದುಸುಂದರತನುಂ ಮೋಹಾಂಧಕಾರಾರುಣಂ
ದೀನಾನಾಂ ಶರಣಂ ಭವಾಬ್ಧಿತರಣಂ ಭಕ್ತೈಕಸಂರಕ್ಷಣಂ.
ದಿಷ್ಟ್ಯಾ ತ್ವಾಂ ಶಬರೀಶ ದಿವ್ಯಕರುಣಾ- ಪೀಯೂಷವಾರಾನ್ನಿಧಿಂ
ದೃಷ್ಟ್ಯೋಪೋಷಿತಯಾ ಪಿಬನ್ನಯಿ ವಿಭೋ ಧನ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಧನ್ಯಾಽಸ್ಮ್ಯಹಂ.
ಘ್ರೂಂಕಾರಾತ್ಮಕಮುಗ್ರ- ಭಾವವಿಲಸದ್ರೂಪಂ ಕರಾಗ್ರೋಲ್ಲಸತ್-
ಕೋದಂಡಾಧಿಕಚಂಡ- ಮಾಶುಗಮಹಾವೇಗೇ ತುರಂಗೇ ಸ್ಥಿತಂ.
ದೃಷ್ಟ್ಯೈವಾರಿವಿಮರ್ದ- ದಕ್ಷಮಭಯಂಕಾರಂ ಶರಣ್ಯಂ ಸತಾಂ
ಶಾಸ್ತಾರಂ ಮಣಿಕಂಠಮದ್ಭುತ- ಮಹಾವೀರಂ ಸಮಾರಾಧಯೇ.
ನಭ್ರಾಣಂ ಹೃದಯಾಂತರೇಷು ಮಹಿತೇ ಪಂಪಾತ್ರಿವೇಣೀಜಲೇ
ಪ್ರೌಢಾರಣ್ಯಪರಂಪರಾಸು ಗಿರಿಕೂಟೇಪ್ವಂಬರೋಲ್ಲಂಘಿಷು.
ಹಂಹೋ ಕಿಂ ಬಹುನಾ ವಿಭಾಂತಮನಿಶಂ ಸರ್ವತ್ರ ತೇಜೋಮಯಂ
ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತವರ್ಷಿಣಂ ಹರಿಹರಾನಂದಾಂಕುರಂ ಭಾವಯೇ.
ಮತ್ರ್ಯಾಸ್ತಾಪನಿವೃತ್ತಯೇ ಭಜತ ಮಾಂ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ
ಶಾಸ್ತಾರಂ ಶಬರೀಶ್ವರಂ ಚ ಭವತಾಂ ಭೂಯಾತ್ ಕೃತಾರ್ಥೇ ಜನುಃ.
ಲೋಲಾನಂತತರಂಗಭಂಗ- ರಸನಾಜಾಲೈರಿತೀಯಂ ಮುದಾ
ಪಂಪಾ ಗಾಯತಿ ಭುತನಾಥಚರಣಪ್ರಕ್ಷಾಲನೀ ಪಾವನೀ.
ಪಂಕ್ತಿಸ್ಥಾ ಇಹ ಸಂಘಗಾನಕುಶಲಾಃ ನೀಲೀವನೇ ಪಾವನೇ
ತ್ವನ್ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಗುಣಾನು- ಕೀರ್ತನಮಹಾನಂದೇ ನಿಮಗ್ನಾ ದ್ವಿಜಾಃ.
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಶ್ರವಣೇಷು ನಾದಲಹರೀಪೀಯುಷಧಾರಾಂ ನವಾಂ
ನಿತ್ಯಾನಂದಧನಾಂ ವಿಭೋ ವಿದಧತೇ ದೇವಾಯ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ.
ರಾಜಂತೇ ಪರಿತೋ ಜರದ್ವಿಟಪಿನೋ ವಲ್ಲೀಜಟೋದ್ಭಾಸಿನ-
ಸ್ತ್ವದ್ಧ್ಯಾನೈಕಪರಾಯಣಾಃ ಸ್ಥಿರತಮಾಂ ಶಾಂತಿಂ ಸಮಾಸಾದಿತಾಃ.
ಆನೀಲಾಂಬರ- ಮಧ್ರ್ಯಭಾಂಡಮನಿಶಂ ಮೂಧ್ರ್ನಾ ವಹಂತಃ ಸ್ಥಿತಾ-
ಸ್ತಂ ತ್ವಾಂ ಶ್ರೀಶಬರೀಶ್ವರಂ ಶರಣದಂ ಯೋಗಾಸನಸ್ಥಂ ಭಜೇ.
ಯಸ್ಮಿನ್ ಲಬ್ಧಪದಾ ಪ್ರಶಾಂತಿನಿಲಯೇ ಲೀಲಾವನೇ ತಾವಕೇ
ಸಂಗೀತೈಕಮಯೇ ನಿರಂತರಸಮಾರೋಹಾ ವರೋಹಾತ್ಮಕೇ.
ಏಷಾ ಮಾಮಕಚೇತನಾ ಪರಚಿದಾನಂದ- ಸ್ಫುರದ್ಗಾತ್ರಿಕಾ
ಹಾ! ಹಾ! ತಾಮ್ಯತಿ ಹಂತ! ತಾಮನುಗೃಹಾಣಾನಂದಮೂರ್ತೇ ವಿಭೋ.
ಗೋಪ್ತ್ರೇ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಹರ್ತ್ರೇ ಬಹುದುರಿತಕೃತೋ ಮತ್ರ್ಯಲೋಕಸ್ಯ ಶಶ್ವತ್
ಕರ್ತ್ರೇ ಭವ್ಯೋದಯಾನಾಂ ನಿಜಚರಣಜುಷೋ ಭಕ್ತಲೋಕಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ.
ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಧರ್ಮಸ್ಯ ನೇತ್ರೇ ಶ್ರುತಿಪಥಚರಣಾಭ್ಯುದ್ಯತಾನಾಂ ತ್ರಿಲೋಕೀ-
ಭರ್ತ್ರೇ ಭೂತಾಧಿಭರ್ತ್ರೇ ಶಬರಗಿರಿನಿವಾಸಾಯ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋಽಸ್ತು.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3338475