கோவிந்த ஸ்துதி

சிதானந்தாகாரம் ஶ்ருதிஸரஸஸாரம் ஸமரஸம்
நிராதாராதாரம் பவஜலதிபாரம் பரகுணம்.
ரமாக்ரீவாஹாரம் வ்ரஜவனவிஹாரம் ஹரனுதம்
ஸதா தம் கோவிந்தம் பரமஸுககந்தம் பஜத ரே.
மஹாம்போதிஸ்தானம் ஸ்திரசரநிதானம் திவிஜபம்
ஸுதாதாராபானம் விஹகபதியானம் யமரதம்.
மனோஜ்ஞம் ஸுஜ்ஞானம் முநிஜனநிதானம் த்ருவபதம்
ஸதா தம் கோவிந்தம் பரமஸுககந்தம் பஜத ரே.
தியா தீரைர்த்யேயம் ஶ்ரவணபுடபேயம் யதிவரை-
ர்மஹாவாக்யைர்ஜ்ஞேயம் த்ரிபுவனவிதேயம் விதிபரம்.
மனோமாநாமேயம் ஸபதி ஹ்ருதி நேயம் நவதனும்
ஸதா தம் கோவிந்தம் பரமஸுககந்தம் பஜத ரே.
மஹாமாயாஜாலம் விமலவனமாலம் மலஹரம்
ஸுபாலம் கோபாலம் நிஹதஶிஶுபாலம் ஶஶிமுகம்.
கலாதீதம் காலம் கதிஹதமராலம் முரரிபும்
ஸதா தம் கோவிந்தம் பரமஸுககந்தம் பஜத ரே.
நபோபிம்பஸ்பீதம் நிகமகணகீதம் ஸமகதிம்
ஸுரௌகை: ஸம்ப்ரீதம் திதிஜவிபரீதம் புரிஶயம்.
கிராம் மார்காதீதம் ஸ்வதிதனவனீதம் நயகரம்
ஸதா தம் கோவிந்தம் பரமஸுககந்தம் பஜத ரே.
பரேஶம் பத்மேஶம் ஶிவகமலஜேஶம் ஶிவகரம்
த்விஜேஶம் தேவேஶம் தனுகுடிலகேஶம் கலிஹரம்.
ககேஶம் நாகேஶம் நிகிலபுவனேஶம் நகதரம்
ஸதா தம் கோவிந்தம் பரமஸுககந்தம் பஜத ரே.
ரமாகாந்தம் காந்தம் பவபயபயாந்தம் பவஸுகம்
துராஶாந்தம் ஶாந்தம் நிகிலஹ்ருதி பாந்தம் புவனபம்.
விவாதாந்தம் தாந்தம் தனுஜனிசயாந்தம் ஸுசரிதம்
ஸதா தம் கோவிந்தம் பரமஸுககந்தம் பஜத ரே.
ஜகஜ்ஜ்யேஷ்டம் ஶ்ரேஷ்டம் ஸுரபதிகநிஷ்டம் க்ரதுபதிம்
பலிஷ்டம் பூயிஷ்டம் த்ரிபுவனவரிஷ்டம் வரவஹம்.
ஸ்வநிஷ்டம் தர்மிஷ்டம் குருகுணகரிஷ்டம் குருவரம்
ஸதா தம் கோவிந்தம் பரமஸுககந்தம் பஜத ரே.
கதாபாணேரேதத்துரிததலனம் து:கஶமனம்
விஶுத்தாத்மா ஸ்தோத்ரம் படதி மனுஜோ யஸ்து ஸததம்.
ஸ புக்த்வா போகௌகம் சிரமிஹ ததோSபாஸ்தவ்ருஜின:
பரம் விஷ்ணோ: ஸ்தானம் வ்ரஜதி கலு வைகுண்டபுவனம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

85.8K

Comments

7zfcc

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |