കൃഷ്ണ നാമാവലി സ്തോത്രം

കേശവം കേശിമഥനം വാസുകേർനോഗശായിനം .
രാസക്രീഡാവിലാസാഢ്യം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

നാരായണം നരഹരിം നാരദാദിഭിരർചിതം .
താരകം ഭവബന്ധാനാം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

മാധവം മധുരാവാസം ഭൂധരോദ്ധാരകം വിഭും .
ആധാരം സർവഭൂതാനാം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

ഗോവിന്ദമിന്ദുവദനം ശ്രീവന്ദ്യചരണാംബുജം .
നവേന്ദീവരസങ്കാശം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

വിഷ്ണുമുഷ്ണീഷഭൂഷാഢ്യം ജിഷ്ണും ദാനവമർദനം .
തൃഷ്ണാഭയപ്രഭേത്താരം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

മധുസൂദനം വിധിനുതം ബുധമാനസവാസിതം .
ദധിചോരം മഹാഭാഗം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

ത്രിവിക്രമം ത്രിലോകേശം വൃഷാദ്യദിതിജൈർനുതം .
കവിം പുരാണപുരുഷം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

വാമനം ശ്രീമദാകാരം കാമിതാർഥഫലപ്രദം .
രാമാനുജം സാമലോലം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

ശ്രീധരം ശ്രീധരാനുതം രാധേയാദ്യൈർനുതം ഹരിം .
രാധാവിഡംബനാസക്തം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

ഹൃഷീകേശം വിഷാവാസം ഭിഷജം ഭവരോഗിണാം .
തുഷാരാദ്രിസുതാവന്ദ്യം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

പദ്മനാഭം പദ്മനേത്രം പദ്മാഹൃത്പദ്മബംഭരം .
ആധ്മാതമുരലീലോലം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

ദാമോദരം ശ്യാമലാംഗം സോമസൂര്യവിലോചനം .
ചാമീകരാംബരധരം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

സങ്കർഷണം വേങ്കടേശം ഓങ്കാരാകാരമവ്യയം .
ശംഖചക്രഗദാപാണിം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

വാസുദേവം വ്യാസനുതം ഭാസുരാഭരണോജ്ജ്വലം .
ദാസപോഷണസംസക്തം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

പ്രദ്യുമ്നമാമ്നായമയം ഖദ്യോതനമയാർചിതം .
വൈദ്യനാഥം പ്രപഞ്ചാസ്യം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

അനിരുദ്ധം ധ്രുവനുതം ശുദ്ധസങ്കല്പമവ്യയം .
ശുദ്ധബ്രഹ്മാനന്ദരൂപം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

നരോത്തമം പുരാണേശം മുരദാനവവൈരിണം .
കരുണാവരുണാവാസം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

അധോക്ഷജം സുധാലാപം ബുവമാനസവാസിനം .
അധികാനുഗ്രഹം രക്ഷം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

നാരസിംഹ ദാരുണാസ്യം ക്ഷീരാംബുധിനികേതനം .
വീരാഗ്രേസരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

അച്യുതം കച്ഛപാകാരമുജ്ജ്വലം കുണ്ഡലോജ്ജ്വലം .
സച്ചിദാനന്ദരൂപം ച കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

ജനാർദനം ഘനാകാരം സനാതനതമം വിഭും .
വിനായകപതിം നാഥം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

ഉപേന്ദ്രമിന്ദ്രാവരജം കവീന്ദ്രനുതവിഗ്രഹം .
കവിം പുരാണപുരുഷം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

ഹരിം സുരാസുരനുതം ദുരാലോകം ദുരീക്ഷണം .
പരേശം മുരസംഹാരം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

ശ്രീകൃഷ്ണം ഗോകുലാവാസം സാകേതപുരവാസിനം .
ആകാശകാലദിഗ്രൂപം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും ..

കൃഷ്ണസ്തോത്രം ചതുർവിംശമേതത് സന്നാമഗർഭിതം .
യഃ പഠേത് പ്രാതരുത്ഥായ സർവപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

81.0K

Comments Malayalam

safam
വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |