నరహరి అష్టక స్తోత్రం

యద్ధితం తవ భక్తానామస్మాకం నృహరే హరే.
తదాశు కార్యం కార్యజ్ఞ ప్రలయార్కాయుతప్రభ.
రణత్సఠోగ్రభ్రుకుటీ-
కటోగ్రకుటిలేక్షణ.
నృపంచాస్యజ్వలజ్-
జ్వాలోజ్జ్వలాస్యారీన్ హరే హర.
ఉన్నద్ధకర్ణవిన్యాస-
వికృతాననభీషణ.
గతదూషణ మే శత్రూన్ హరే నరహరే హర.
హరే శిఖిశిఖోద్భాస్వదురః-
క్రూరనఖోత్కర.
అరీన్ సంహర దంష్ట్రోగ్రస్ఫురజ్జిహ్వ నృసింహ మే.
జఠరస్థజగజ్జాల-
కరకోట్యుద్యతాయుధ.
కటికల్పతటిత్కల్ప-
వసనారీన్ హరే హర.
రక్షోధ్యక్షబృహద్వక్షో-
రూక్షకుక్షివిదారణ.
నరహర్యక్ష మే శత్రుకక్షపక్షం హరే దహ.
విధిమారుతశర్వేంద్ర-
పూర్వగీర్వాణపుంగవైః.
సదా నతాంఘ్రిద్వంద్వారీన్ నరసింహ హరే హర.
భయంకరోర్వలంకార-
భయహుంకారగర్జిత.
హరే నరహరే శత్రూన్ మమ సంహర సంహర.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

39.0K
1.2K

Comments Telugu

xzeet
Vedadhara చాలా బాగుంది❤️💯 -Akshaya Yeraguntla

విశిష్టమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -సాయికుమార్

అద్భుత వెబ్‌సైట్ 🌺 -ముకుంద్

వేదధార ద్వారా నాకు వచ్చిన పాజిటివిటీ మరియు ఎదుగుదల కోసం కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -Vinutha Reddy

ముచ్చటైన వెబ్‌సైట్ 🌺 -చింతలపూడి రాజు

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |