ഭഗവദ് ഗീതാ അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവലി

ഓം ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതായൈ നമഃ .
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാമൃതവാണ്യൈ നമഃ .
ഓം പാർഥായ പ്രതിബോധിതായൈ നമഃ .
ഓം വ്യാസേന ഗ്രഥിതായൈ നമഃ .
ഓം സഞ്ജയവർണിതായൈ നമഃ .
ഓം മഹാഭാരതമധ്യസ്ഥിതായൈ നമഃ .
ഓം കുരുക്ഷേത്രേ ഉപദിഷ്ടായൈ നമഃ .
ഓം ഭഗവത്യൈ നമഃ .
ഓം അംബാരൂപായൈ നമഃ .
ഓം അദ്വൈതാമൃതവർഷിണ്യൈ നമഃ .
ഓം ഭവദ്വേഷിണ്യൈ നമഃ .
ഓം അഷ്ടാദശാധ്യായ്യൈ നമഃ .
ഓം സർവോപനിഷത്സാരായൈ നമഃ .
ഓം ബ്രഹ്മവിദ്യായൈ നമഃ .
ഓം യോഗശാസ്ത്രരൂപായൈ നമഃ .
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാർജുനസംവാദരൂപായൈ നമഃ .
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണഹൃദയായൈ നമഃ .
ഓം സുന്ദര്യൈ നമഃ .
ഓം മധുരായൈ നമഃ .
ഓം പുനീതായൈ നമഃ .
ഓം കർമമർമപ്രകാശിന്യൈ നമഃ .
ഓം കാമാസക്തിഹരായൈ നമഃ .
ഓം തത്ത്വജ്ഞാനപ്രകാശിന്യൈ നമഃ .
ഓം നിശ്ചലഭക്തിവിധായിന്യൈ നമഃ .
ഓം നിർമലായൈ നമഃ .
ഓം കലിമലഹാരിണ്യൈ നമഃ .
ഓം രാഗദ്വേഷവിദാരിണ്യൈ നമഃ .
ഓം മോദകാരിണ്യൈ നമഃ .
ഓം ഭവഭയഹാരിണ്യൈ നമഃ .
ഓം താരിണ്യൈ നമഃ .
ഓം പരമാനന്ദപ്രദായൈ നമഃ .
ഓം അജ്ഞാനനാശിന്യൈ നമഃ .
ഓം ആസുരഭാവവിനാശിന്യൈ നമഃ .
ഓം ദൈവീസമ്പത്പ്രദായൈ നമഃ .
ഓം ഹരിഭക്തപ്രിയായൈ നമഃ .
ഓം സർവശാസ്ത്രസ്വാമിന്യൈ നമഃ .
ഓം ദയാസുധാവർഷിണ്യൈ നമഃ .
ഓം ഹരിപദപ്രേമപ്രദായിന്യൈ നമഃ .
ഓം ശ്രീപ്രദായൈ നമഃ .
ഓം വിജയപ്രദായൈ നമഃ .
ഓം ഭൂതിദായൈ നമഃ .
ഓം നീതിദായൈ നമഃ .
ഓം സനാതന്യൈ നമഃ .
ഓം സർവധർമസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ .
ഓം സമസ്തസിദ്ധിദായൈ നമഃ .
ഓം സന്മാർഗദർശികായൈ നമഃ .
ഓം ത്രിലോകീപൂജ്യായൈ നമഃ .
ഓം അർജുനവിഷാദഹാരിണ്യൈ നമഃ .
ഓം പ്രസാദപ്രദായൈ നമഃ .
ഓം നിത്യാത്മസ്വരൂപദർശികായൈ നമഃ .
ഓം അനിത്യദേഹസംസാരരൂപദർശികായൈ നമഃ .
ഓം പുനർജന്മരഹസ്യപ്രകടികായൈ നമഃ .
ഓം സ്വധർമപ്രബോധിന്യൈ നമഃ .
ഓം സ്ഥിതപ്രജ്ഞലക്ഷണദർശികായൈ നമഃ .
ഓം കർമയോഗപ്രകാശികായൈ നമഃ .
ഓം യജ്ഞഭാവനാപ്രകാശിന്യൈ നമഃ .
ഓം വിവിധയജ്ഞപ്രദർശികായൈ നമഃ .
ഓം ചിത്തശുദ്ധിദായൈ നമഃ .
ഓം കാമനാശോപായബോധികായൈ നമഃ .
ഓം അവതാരതത്ത്വവിചാരിണ്യൈ നമഃ .
ഓം ജ്ഞാനപ്രാപ്തിസാധനോപദേശികായൈ നമഃ .
ഓം ധ്യാനയോഗബോധിന്യൈ നമഃ .
ഓം മനോനിഗ്രഹമാർഗപ്രദീപികായൈ നമഃ .
ഓം സർവവിധസാധകഹിതകാരിണ്യൈ നമഃ .
ഓം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനപ്രകാശികായൈ നമഃ .
ഓം പരാപരപ്രകൃതിബോധികായൈ നമഃ .
ഓം സൃഷ്ടിരഹസ്യപ്രകടികായൈ നമഃ .
ഓം ചതുർവിധഭക്തലക്ഷണദർശികായൈ നമഃ .
ഓം ഭുക്തിമുക്തിദായൈ നമഃ .
ഓം ജീവജഗദീശ്വരസ്വരൂപബോധികായൈ നമഃ .
ഓം പ്രണവധ്യാനോപദേശികായൈ നമഃ .
ഓം കർമോപാസനഫലദർശികായൈ നമഃ .
ഓം രാജവിദ്യായൈ നമഃ .
ഓം രാജഗുഹ്യായൈ നമഃ .
ഓം പ്രത്യക്ഷാവഗമായൈ നമഃ .
ഓം ധർമ്യായൈ നമഃ .
ഓം സുലഭായൈ നമഃ .
ഓം യോഗക്ഷേമകാരിണ്യൈ നമഃ .
ഓം ഭഗവദ്വിഭൂതിവിസ്താരികായൈ നമഃ .
ഓം വിശ്വരൂപദർശനയോഗയുക്തായൈ നമഃ .
ഓം ഭഗവദൈശ്വര്യപ്രദർശികായൈ നമഃ .
ഓം ഭക്തിദായൈ നമഃ .
ഓം ഭക്തിവിവർധിന്യൈ നമഃ .
ഓം ഭക്തലക്ഷണബോധികായൈ നമഃ .
ഓം സഗുണനിർഗുണപ്രകാശിന്യൈ നമഃ .
ഓം ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞവിവേകകാരിണ്യൈ നമഃ .
ഓം ദൃഢവൈരാഗ്യകാരിണ്യൈ നമഃ .
ഓം ഗുണത്രയവിഭാഗദർശികായൈ നമഃ .
ഓം ഗുണാതീതപുരുഷലക്ഷണദർശികായൈ നമഃ .
ഓം അശ്വത്ഥവൃക്ഷവർണനകാരിണ്യൈ നമഃ .
ഓം സംസാരവൃക്ഷച്ഛേദനോപായബോധിന്യൈ നമഃ .
ഓം ത്രിവിധശ്രദ്ധാസ്വരൂപപ്രകാശികായൈ നമഃ .
ഓം ത്യാഗസന്യാസതത്ത്വദർശികായൈ നമഃ.
ഓം യജ്ഞദാനതപഃസ്വരൂപബോധിന്യൈ നമഃ .
ഓം ജ്ഞാനകർമകർതൃസ്വരൂപബോധികായൈ നമഃ .
ഓം ശരണാഗതിരഹസ്യപ്രദർശികായൈ നമഃ .
ഓം ആശ്ചര്യരൂപായൈ നമഃ .
ഓം വിസ്മയകാരിണ്യൈ നമഃ .
ഓം ആഹ്ലാദകാരിണ്യൈ നമഃ .
ഓം ഭക്തിഹീനജനാഗമ്യായൈ നമഃ .
ഓം ജഗത ഉദ്ധാരിണ്യൈ നമഃ .
ഓം ദിവ്യദൃഷ്ടിപ്രദായൈ നമഃ .
ഓം ധർമസംസ്ഥാപികായൈ നമഃ .
ഓം ഭക്തജനസേവ്യായൈ നമഃ .
ഓം സർവദേവസ്തുതായൈ നമഃ .
ഓം ജ്ഞാനഗംഗായൈ നമഃ .
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണപ്രിയതമായൈ നമഃ .
ഓം സർവമംഗലായൈ നമഃ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

42.3K
1.0K

Comments Malayalam

bniu7
വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

സനാതന ധർമ്മം പരിപാലിക്കാനായി ഇത്രയേറെ പ്രയത് നിക്കുന്ന വേദധാര ഒരു അത്ഭുതം തന്നെ. ഗുരുകുലം, ഗോശാലകൾ , വേദങ്ങൾ, .... എല്ലാം പരിരക്ഷി.ക്കപ്പെടാനായി അവതരിച്ച പുണ്യാത്മാക്കൾ , മഹാത്മാക്കൾ... എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ശിരസ്സ് നമിക്കുന്നു. -

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |