കൃഷ്ണ സ്തുതി

ശ്രിയാശ്ലിഷ്ടോ വിഷ്ണുഃ സ്ഥിരചരഗുരുർവേദവിഷയോ
ധിയാം സാക്ഷീ ശുദ്ധോ ഹരിരസുരഹന്താബ്ജനയനഃ.
ഗദീ ശംഖീ ചക്രീ വിമലവനമാലീ സ്ഥിരരുചിഃ
ശരണ്യോ ലോകേശോ മമ ഭവതു കൃഷ്ണോഽക്ഷിവിഷയഃ.
യതഃ സർവം ജാതം വിയദനിലമുഖ്യം ജഗദിദം
സ്ഥിതൗ നിഃശേഷം യോഽവതി നിജസുഖാംശേന മധുഹാ.
ലയേ സർവം സ്വസ്മിൻ ഹരതി കലയാ യസ്തു സ വിഭുഃ
ശരണ്യോ ലോകേശോ മമ ഭവതു കൃഷ്ണോഽക്ഷിവിഷയഃ.
അസൂനായാമ്യാദൗ യമനിയമമുഖ്യൈഃ സുകരണൈ-
ര്നിരുദ്ധ്യേദം ചിത്തം ഹൃദി വിമലമാനീയ സകലം.
യമീഡ്യം പശ്യന്തി പ്രവരമതയോ മായിനമസൗ
ശരണ്യോ ലോകേശോ മമ ഭവതു കൃഷ്ണോഽക്ഷിവിഷയഃ.
പൃഥിവ്യാം തിഷ്ഠൻ യോ യമയതി മഹീം വേദ ന ധരാ
യമിത്യാദൗ വേദോ വദതി ജഗതാമീശമമലം.
നിയന്താരം ധ്യേയം മുനിസുരനൃണാം മോക്ഷദമസൗ
ശരണ്യോ ലോകേശോ മമ ഭവതു കൃഷ്ണോഽക്ഷിവിഷയഃ.
മഹേന്ദ്രാദിർദേവോ ജയതി ദിതിജാൻ യസ്യ ബലതോ
ന കസ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ക്വചിദപി കൃതൗ യത്കൃതിമൃതേ.
ബലാരാതേർഗർവം പരിഹരതി യോഽസൗ വിജയിനഃ
ശരണ്യോ ലോകേശോ മമ ഭവതു കൃഷ്ണോഽക്ഷിവിഷയഃ.
വിനാ യസ്യ ധ്യാനം വ്രജതി പശുതാം സൂകരമുഖാ
വിനാ യസ്യ ജ്ഞാനം ജനിമൃതിഭയം യാതി ജനതാ.
വിനാ യസ്യ സ്മൃത്യാ കൃമിശതജനിം യാതി സ വിഭുഃ
ശരണ്യോ ലോകേശോ മമ ഭവതു കൃഷ്ണോഽക്ഷിവിഷയഃ.
നരാതങ്കോട്ടങ്കഃ ശരണശരണോ ഭ്രാന്തിഹരണോ
ഘനശ്യാമോ വാമോ വ്രജശിശുവയസ്യോഽർജുനസഖഃ.
സ്വയംഭൂർഭൂതാനാം ജനക ഉചിതാചാരസുഖദഃ
ശരണ്യോ ലോകേശോ മമ ഭവതു കൃഷ്ണോഽക്ഷിവിഷയഃ.
യദാ ധർമഗ്ലാനിർഭവതി ജഗതാം ക്ഷോഭകരണീ
തദാ ലോകസ്വാമീ പ്രകടിതവിഭുഃ സേതുധൃദജഃ.
സതാം ധാതാ സ്വച്ഛോ നിഗമഗണഗീതോ വ്രജപതിഃ
ശരണ്യോ ലോകേശോ മമ ഭവതു കൃഷ്ണോഽക്ഷിവിഷയഃ.

Recommended for you

വേങ്കടേശ മംഗല അഷ്ടക സ്തോത്രം

വേങ്കടേശ മംഗല അഷ്ടക സ്തോത്രം

ജംബൂദ്വീപഗശേഷശൈലഭുവനഃ ശ്രീജാനിരാദ്യാത്മജഃ താർക്ഷ്യാഹീശമുഖാസനസ്ത്രി- ഭുവനസ്ഥാശേഷലോകപ്രിയഃ. ശ്രീമത്സ്വാമിസരഃസുവർണ- മുഖരീസംവേഷ്ടിതഃ സർവദാ ശ്രീമദ്വേങ്കടഭൂപതിർമമ സുഖം ദദ്യാത് സദാ മംഗലം. സന്തപ്താമലജാതരൂപ- രചിതാഗാരേ നിവിഷ്ടഃ സദാ സ്വർഗദ്വാരകവാട- തോരണയുതഃ പ്രാകാരസ

Click here to know more..

വിഷ്ണു അഷ്ടോത്തര ശതനാമ സ്തോത്രം

വിഷ്ണു അഷ്ടോത്തര ശതനാമ സ്തോത്രം

സശംഖചക്രം സകിരീടകുണ്ഡലം സപീതവസ്ത്രം സരസീരുഹേക്ഷണം. സഹാരവക്ഷസ്ഥലകൗസ്തുഭശ്രിയം നമാമി വിഷ്ണും ശിരസാ ചതുർഭുജം. അഷ്ടോത്തരശതം നാമ്നാം വിഷ്ണോരതുലതേജസഃ. യസ്യ ശ്രവണമാത്രേണ നരോ നാരായണോ ഭവേത്. വിഷ്ണുർജിഷ്ണുർവഷട്കാരോ ദേവദേവോ വൃഷാകപിഃ. ദാമോദരോ ദീനബന്ധുരാദി- ദേവോഽദിതേഃ

Click here to know more..

ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം തേടി പ്രാര്‍ഥന

ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം തേടി പ്രാര്‍ഥന

ഓം ക്ലീം ശ്രീം ശ്രീം രാം രാമായ നമഃ ശ്രീം സീതായൈ സ്വാഹാ രാം ശ്രീം ശ്രീം ക്ലീം ഓം

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |