കൃഷ്ണ സ്തുതി

ശ്രിയാശ്ലിഷ്ടോ വിഷ്ണുഃ സ്ഥിരചരഗുരുർവേദവിഷയോ
ധിയാം സാക്ഷീ ശുദ്ധോ ഹരിരസുരഹന്താബ്ജനയനഃ.
ഗദീ ശംഖീ ചക്രീ വിമലവനമാലീ സ്ഥിരരുചിഃ
ശരണ്യോ ലോകേശോ മമ ഭവതു കൃഷ്ണോഽക്ഷിവിഷയഃ.
യതഃ സർവം ജാതം വിയദനിലമുഖ്യം ജഗദിദം
സ്ഥിതൗ നിഃശേഷം യോഽവതി നിജസുഖാംശേന മധുഹാ.
ലയേ സർവം സ്വസ്മിൻ ഹരതി കലയാ യസ്തു സ വിഭുഃ
ശരണ്യോ ലോകേശോ മമ ഭവതു കൃഷ്ണോഽക്ഷിവിഷയഃ.
അസൂനായാമ്യാദൗ യമനിയമമുഖ്യൈഃ സുകരണൈ-
ര്നിരുദ്ധ്യേദം ചിത്തം ഹൃദി വിമലമാനീയ സകലം.
യമീഡ്യം പശ്യന്തി പ്രവരമതയോ മായിനമസൗ
ശരണ്യോ ലോകേശോ മമ ഭവതു കൃഷ്ണോഽക്ഷിവിഷയഃ.
പൃഥിവ്യാം തിഷ്ഠൻ യോ യമയതി മഹീം വേദ ന ധരാ
യമിത്യാദൗ വേദോ വദതി ജഗതാമീശമമലം.
നിയന്താരം ധ്യേയം മുനിസുരനൃണാം മോക്ഷദമസൗ
ശരണ്യോ ലോകേശോ മമ ഭവതു കൃഷ്ണോഽക്ഷിവിഷയഃ.
മഹേന്ദ്രാദിർദേവോ ജയതി ദിതിജാൻ യസ്യ ബലതോ
ന കസ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ക്വചിദപി കൃതൗ യത്കൃതിമൃതേ.
ബലാരാതേർഗർവം പരിഹരതി യോഽസൗ വിജയിനഃ
ശരണ്യോ ലോകേശോ മമ ഭവതു കൃഷ്ണോഽക്ഷിവിഷയഃ.
വിനാ യസ്യ ധ്യാനം വ്രജതി പശുതാം സൂകരമുഖാ
വിനാ യസ്യ ജ്ഞാനം ജനിമൃതിഭയം യാതി ജനതാ.
വിനാ യസ്യ സ്മൃത്യാ കൃമിശതജനിം യാതി സ വിഭുഃ
ശരണ്യോ ലോകേശോ മമ ഭവതു കൃഷ്ണോഽക്ഷിവിഷയഃ.
നരാതങ്കോട്ടങ്കഃ ശരണശരണോ ഭ്രാന്തിഹരണോ
ഘനശ്യാമോ വാമോ വ്രജശിശുവയസ്യോഽർജുനസഖഃ.
സ്വയംഭൂർഭൂതാനാം ജനക ഉചിതാചാരസുഖദഃ
ശരണ്യോ ലോകേശോ മമ ഭവതു കൃഷ്ണോഽക്ഷിവിഷയഃ.
യദാ ധർമഗ്ലാനിർഭവതി ജഗതാം ക്ഷോഭകരണീ
തദാ ലോകസ്വാമീ പ്രകടിതവിഭുഃ സേതുധൃദജഃ.
സതാം ധാതാ സ്വച്ഛോ നിഗമഗണഗീതോ വ്രജപതിഃ
ശരണ്യോ ലോകേശോ മമ ഭവതു കൃഷ്ണോഽക്ഷിവിഷയഃ.

97.9K

Comments Malayalam

w7afx
വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |