അനന്ത കൃഷ്ണ അഷ്ടകം

ശ്രീഭൂമിനീലാപരിസേവ്യമാനമനന്തകൃഷ്ണം വരദാഖ്യവിഷ്ണും.
അഘൗഘവിധ്വംസകരം ജനാനാമഘംഹരേശം പ്രഭജേ സദാഽഹം.
തിഷ്ഠൻ സ്വധിഷ്ണ്യേ പരിതോ വിപശ്യന്നാനന്ദയൻ സ്വാനഭിരാമമൂർത്യാ.
യോഽഘംഹരഗ്രാമജനാൻ പുനീതേ ഹ്യനന്തകൃഷ്ണം വരദേശമീഡേ.
ഭക്താൻ ജനാൻ പാലനദക്ഷമേകം വിഭും ശ്രിയാഽഽശ്ലിഷ്യതനും മഹാന്തം.
സുപർണപക്ഷോപരിരോചമാനമനന്തകൃഷ്ണം വരദേശമീഡേ.
സൂര്യസ്യ കാന്ത്യാ സദൃശൈർവിരാജദ്രത്നൈഃ സമാലങ്കൃതവേഷഭൂഷം.
തമോ വിനാശായ മുഹുർമുഹുസ്ത്വാമനന്തകൃഷ്ണം വരദേശമീഡേ.
അനന്തസംസാരസമുദ്രതാരനൗകായിതം ശ്രീപതിമാനനാബ്ജം.
അനന്തഭക്തൈഃ പരിദൃശ്യമാനമനന്തകൃഷ്ണം വരദേശമീഡേ.
നമന്തി ദേവാഃ സതതം യമേവ കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം തം.
വൈഖാനസൈഃ സൂരിഭിരർചയന്തമനന്തകൃഷ്ണം വരദേശമീഡേ.
തനോതി ദേവഃ കൃപയാ വരാൻ യശ്ചിരായുഷം ഭൂതിമനന്യസിദ്ധിം.
തം ദേവദേവം വരദാനദക്ഷമനന്തകൃഷ്ണം വരദേശമീഡേ.
കൃഷ്ണം നമസ്കൃത്യ മഹാമുനീന്ദ്രാഃ സ്വാനന്ദതുഷ്ടാ വിഗതാന്യവാചഃ.
തം സ്വാനുഭൂത്യൈ ഭവപാദ്മവന്ദ്യമനന്തകൃഷ്ണം വരദേശമീഡേ.
അനന്തകൃഷ്ണസ്യ കൃപാവലോകാദഘംഹരഗ്രാമജദീക്ഷിതേന.
സുസൂക്തിമാലാം രചിതാം മനോജ്ഞാം ഗൃഹ്ണാതു ദേവോ വരദേശവിഷ്ണുഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

81.0K
1.4K

Comments Malayalam

n7vfv
സനാതന ധർമ്മം പരിപാലിക്കാനായി ഇത്രയേറെ പ്രയത് നിക്കുന്ന വേദധാര ഒരു അത്ഭുതം തന്നെ. ഗുരുകുലം, ഗോശാലകൾ , വേദങ്ങൾ, .... എല്ലാം പരിരക്ഷി.ക്കപ്പെടാനായി അവതരിച്ച പുണ്യാത്മാക്കൾ , മഹാത്മാക്കൾ... എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ശിരസ്സ് നമിക്കുന്നു. -

ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്കും ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വേദധാര അതിനുള്ള ശക്തിയും കഴിവും ഭഗവാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രണാമം ഓം.🙏 -krishnan kutty

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |