കൃഷ്ണ ചൗരാഷ്ടകം

വ്രജേ പ്രസിദ്ധം നവനീതചൗരം
ഗോപാംഗനാനാം ച ദുകൂലചൗരം .
അനേകജന്മാർജിതപാപചൗരം
ചൗരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി ..
ശ്രീരാധികായാ ഹൃദയസ്യ ചൗരം
നവാംബുദശ്യാമലകാന്തിചൗരം .
പദാശ്രിതാനാം ച സമസ്തചൗരം
ചൗരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാമി ..
അകിഞ്ചനീകൃത്യ പദാശ്രിതം യഃ
കരോതി ഭിക്ഷും പഥി ഗേഹഹീനം .
കേനാപ്യഹോ ഭീഷണചൗര ഈദൃഗ്-
ദൃഷ്ടഃ ശ്രുതോ വാ ന ജഗത്ത്രയേഽപി ..
യദീയ നാമാപി ഹരത്യശേഷം
ഗിരിപ്രസാരാൻ അപി പാപരാശീൻ .
ആശ്ചര്യരൂപോ നനു ചൗര ഈദൃഗ്
ദൃഷ്ടഃ ശ്രുതോ വാ ന മയാ കദാപി ..
ധനം ച മാനം ച തഥേന്ദ്രിയാണി
പ്രാണാംശ്ച ഹൃത്വാ മമ സർവമേവ .
പലായസേ കുത്ര ധൃതോഽദ്യ ചൗര
ത്വം ഭക്തിദാമ്നാസി മയാ നിരുദ്ധഃ ..
ഛിനത്സി ഘോരം യമപാശബന്ധം
ഭിനത്സി ഭീമം ഭവപാശബന്ധം .
ഛിനത്സി സർവസ്യ സമസ്തബന്ധം
നൈവാത്മനോ ഭക്തകൃതം തു ബന്ധം ..
മന്മാനസേ താമസരാശിഘോരേ
കാരാഗൃഹേ ദുഃഖമയേ നിബദ്ധഃ .
ലഭസ്വ ഹേ ചൗര ഹരേ ചിരായ
സ്വചൗര്യദോഷോചിതമേവ ദണ്ഡം ..
കാരാഗൃഹേ വസ സദാ ഹൃദയേ മദീയേ
മദ്ഭക്തിപാശദൃഢബന്ധനനിശ്ചലഃ സൻ .
ത്വാം കൃഷ്ണ ഹേ പ്രലയകോടിശതാന്തരേഽപി
സർവസ്വചൗര ഹൃദയാൻ ന ഹി മോചയാമി ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

44.4K

Comments Malayalam

6qaj4
വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |