ഗുരുവായുപുരേശ സ്തോത്രം

 

Guruvayupuresha Stotram

 

കല്യാണരൂപായ കലൗ ജനാനാം
കല്യാണദാത്രേ കരുണാസുധാബ്ധേ.
ശംഖാദിദിവ്യായുധസത്കരായ
വാതാലയാധീശ നമോ നമസ്തേ.
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ.
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ.
നാരായണേത്യാദിജപദ്ഭിരുച്ചൈഃ
ഭക്തൈഃ സദാ പൂർണമഹാലയായ.
സ്വതീർഥഗംഗോപമവാരിമഗ്ന-
നിവർതിതാശേഷരുചേ നമസ്തേ.
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ.
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ.
ബ്രാഹ്മേ മുഹൂർതേ പരിതഃ സ്വഭക്തൈഃ
സന്ദൃഷ്ടസർവോത്തമ വിശ്വരൂപ.
സ്വതൈലസംസേവകരോഗഹർത്രേ
വാതാലയാധീശ നമോ നമസ്തേ.
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ.
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ.
ബാലാൻ സ്വകീയാൻ തവ സന്നിധാനേ
ദിവ്യാന്നദാനാത് പരിപാലയദ്ഭിഃ.
സദാ പഠദ്ഭിശ്ച പുരാണരത്നം
സംസേവിതായാസ്തു നമോ ഹരേ തേ.
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ.
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ.
നിത്യാന്നദാത്രേ ച മഹീസുരേഭ്യഃ
നിത്യം ദിവിസ്ഥൈർനിശി പൂജിതായ.
മാത്രാ ച പിത്രാ ച തഥോദ്ധവേന
സമ്പൂജിതായാസ്തു നമോ നമസ്തേ.
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ.
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ.
അനന്തരാമാഖ്യമഹിപ്രണീതം
സ്തോത്രം പഠേദ്യസ്തു നരസ്ത്രികാലം.
വാതാലയേശസ്യ കൃപാബലേന
ലഭേത സർവാണി ച മംഗലാനി.
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ.
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ഷഡാനന അഷ്ടക സ്തോത്രം

ഷഡാനന അഷ്ടക സ്തോത്രം

നമോഽസ്തു വൃന്ദാരകവൃന്ദവന്ദ്യ- പാദാരവിന്ദായ സുധാകരായ . ഷഡാനനായാമിതവിക്രമായ ഗൗരീഹൃദാനന്ദസമുദ്ഭവായ. നമോഽസ്തു തുഭ്യം പ്രണതാർതിഹന്ത്രേ കർത്രേ സമസ്തസ്യ മനോരഥാനാം. ദാത്രേ രതാനാം പരതാരകസ്യ ഹന്ത്രേ പ്രചണ്ഡാസുരതാരകസ്യ. അമൂർതമൂർതായ സഹസ്രമൂർതയേ ഗുണായ ഗുണ്യായ പരാത്പരാ

Click here to know more..

വിഘ്നേശ അഷ്ടക സ്തോത്രം

വിഘ്നേശ അഷ്ടക സ്തോത്രം

വിഘ്നേശ്വരം ചതുർബാഹും ദേവപൂജ്യം പരാത്പരം| ഗണേശം ത്വാം പ്രപന്നോഽഹം വിഘ്നാൻ മേ നാശയാഽഽശു ഭോഃ| ലംബോദരം ഗജേശാനം വിശാലാക്ഷം സനാതനം| ഏകദന്തം പ്രപന്നോഽഹം വിഘ്നാൻ മേ നാശയാഽഽശു ഭോഃ| ആഖുവാഹനമവ്യക്തം സർവശാസ്ത്രവിശാരദം| വരപ്രദം പ്രപന്നോഽഹം വിഘ്നാൻ മേ നാശയാഽഽശു ഭോഃ| അ

Click here to know more..

അഷ്ടസിദ്ധികൾ

 അഷ്ടസിദ്ധികൾ

ഇതാണ് അഷ്ടസിദ്ധികൾ. ശിവനുള്ളതാണ് ഈ അഷ്ടസിദ്ധികൾ. ദേവീഭാഗവതം ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കേട്ടാൽ ഈ അഷ്ടസിദ്ധികളും വന്നു ചേരും.

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |