അക്ഷയ ഗോപാല കവചം

ശ്രീനാരദ ഉവാച.
ഇന്ദ്രാദ്യമരവർഗേഷു ബ്രഹ്മന്യത്പരമാഽദ്ഭുതം.
അക്ഷയം കവചം നാമ കഥയസ്വ മമ പ്രഭോ.
യദ്ധൃത്വാഽഽകർണ്യ വീരസ്തു ത്രൈലോക്യവിജയീ ഭവേത്.
ബ്രഹ്മോവാച.
ശൃണു പുത്ര മുനിശ്രേഷ്ഠ കവചം പരമാദ്ഭുതം.
ഇന്ദ്രാദിദേവവൃന്ദൈശ്ച നാരായണമുഖാച്ഛ്രതം.
ത്രൈലോക്യവിജയസ്യാസ്യ കവചസ്യ പ്രജാപതിഃ.
ഋഷിശ്ഛന്ദോ ദേവതാ ച സദാ നാരായണഃ പ്രഭുഃ.
അസ്യ ശ്രീത്രൈലോക്യവിജയാക്ഷയകവചസ്യ. പ്രജാപതിഋർഷിഃ.
അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ. ശ്രീനാരായണഃ പരമാത്മാ ദേവതാ.
ധർമാർഥകാമമോക്ഷാർഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ.
പാദൗ രക്ഷതു ഗോവിന്ദോ ജംഘേ പാതു ജഗത്പ്രഭുഃ.
ഊരൂ ദ്വൗ കേശവഃ പാതു കടീ ദാമോദരസ്തതഃ.
വദനം ശ്രീഹരിഃ പാതു നാഡീദേശം ച മേഽച്യുതഃ.
വാമപാർശ്വം തഥാ വിഷ്ണുർദക്ഷിണം ച സുദർശനഃ.
ബാഹുമൂലേ വാസുദേവോ ഹൃദയം ച ജനാർദനഃ.
കണ്ഠം പാതു വരാഹശ്ച കൃഷ്ണശ്ച മുഖമണ്ഡലം.
കർണൗ മേ മാധവഃ പാതു ഹൃഷീകേശശ്ച നാസികേ.
നേത്രേ നാരായണഃ പാതു ലലാടം ഗരുഡധ്വജഃ.
കപോലം കേശവഃ പാതു ചക്രപാണിഃ ശിരസ്തഥാ.
പ്രഭാതേ മാധവഃ പാതു മധ്യാഹ്നേ മധുസൂദനഃ.
ദിനാന്തേ ദൈത്യനാശശ്ച രാത്രൗ രക്ഷതു ചന്ദ്രമാഃ.
പൂർവസ്യാം പുണ്ഡരീകാക്ഷോ വായവ്യാം ച ജനാർദനഃ.
ഇതി തേ കഥിതം വത്സ സർവമന്ത്രൗഘവിഗ്രഹം.
തവ സ്നേഹാന്മയാഽഽഖ്യാതം ന വക്തവ്യം തു കസ്യചിത്.
കവചം ധാരയേദ്യസ്തു സാധകോ ദക്ഷിണേ ഭുജേ.
ദേവാ മനുഷ്യാ ഗന്ധർവാ ദാസാസ്തസ്യ ന സംശയഃ.
യോഷിദ്വാമഭുജേ ചൈവ പുരുഷോ ദക്ഷിണേ ഭുജേ.
നിഭൃയാത്കവചം പുണ്യം സർവസിദ്ധിയുതോ ഭവേത്.
കണ്ഠേ യോ ധാരയേദേതത് കവചം മത്സ്വരൂപിണം.
യുദ്ധേ ജയമവാപ്നോതി ദ്യൂതേ വാദേ ച സാധകഃ.
സർവഥാ ജയമാപ്നോതി നിശ്ചിതം ജന്മജന്മനി.
അപുത്രോ ലഭതേ പുത്രം രോഗനാശസ്തഥാ ഭവേത്.
സർവതാപപ്രമുക്തശ്ച വിഷ്ണുലോകം സ ഗച്ഛതി.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

84.3K
1.2K

Comments Malayalam

jmkhv
ഈ വെബ്സൈറ്റ് സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ നിധിയാണ്.👍 -അനിൽ രാജ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |