വ്രജഗോപീ രമണ സ്തോത്രം

 

Vrajagopee Ramana Stotram

 

അസിതം വനമാലിനം ഹരിം
ധൃതഗോവർധനമുത്തമോത്തമം.
വരദം കരുണാലയം സദാ
വ്രജഗോപീരമണം ഭജാമ്യഹം.
പൃഥിവീപതിമവ്യയം മഹാ-
ബലമഗ്ര്യം നിയതം രമാപതിം.
ദനുജാന്തകമക്ഷയം ഭൃശം
വ്രജഗോപീരമണം ഭജാമ്യഹം.
സദയം മധുകൈടഭാന്തകം
ചരിതാശേഷതപഃഫലം പ്രഭും.
അഭയപ്രദമാദിജം മുദാ
വ്രജഗോപീരമണം ഭജാമ്യഹം.
മഹനീയമഭദ്രനാശകം
നതശോകാർത്തിഹരം യശസ്കരം.
മുരശത്രുമഭീഷ്ടദം ഹൃദാ
വ്രജഗോപീരമണം ഭജാമ്യഹം.
അമരേന്ദ്രവിഭും നിരാമയം
രമണീയാംബുജലോചനം ചിരം.
മുനിഭിഃ സതതം നതം പുരാ
വ്രജഗോപീരമണം ഭജാമ്യഹം.
നിഗമാഗമശാസ്ത്രവേദിതം
കലികാലേ ഭവതാരണം സുരം
വിധിശംഭുനമസ്കൃതം മുഹു-
ര്വ്രജഗോപീരമണം ഭജാമ്യഹം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |