ദാമോദര അഷ്ടക സ്തോത്രം

നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം
ലസത്കുണ്ഡലം ഗോകുലേ ഭ്രാജമനം.
യശോദാഭിയോലൂഖലാദ് ധാവമാനം
പരാമൃഷ്ടം അത്യന്തതോ ദ്രുത്യ ഗോപ്യാ.
രുദന്തം മുഹുർ നേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം
കരാംഭോജയുഗ്മേന സാതങ്കനേത്രം.
മുഹുഃ ശ്വാസകമ്പത്രിരേഖാങ്കകണ്ഠ-
സ്ഥിതഗ്രൈവദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം.
ഇതീദൃക് സ്വലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ
സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തമാഖ്യാപയന്തം.
തദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തൈർജിതത്വം
പുനഃ പ്രേമതസ്തം ശതാവൃത്തി വന്ദേ.
വരം ദേവ മോക്ഷം ന മോക്ഷാവധിം വാ
ന ചന്യം വൃണേഽഹം വരേഷാദപീഹ.
ഇദം തേ വപുർനാഥ ഗോപാലബാലം
സദാ മേ മനസ്യാവിരാസ്താം കിമന്യൈഃ.
ഇദം തേ മുഖാംഭോജമത്യന്തനീലൈ
ര്വൃതം കുന്തലൈഃ സ്നിഗ്ധരക്തൈശ് ച ഗോപ്യാ.
മുഹുശ്ചുംബിതം ബിംബരക്താധരം മേ
മനസ്യാവിരാസ്താമലം ലക്ഷലാഭൈഃ.
നമോ ദേവ ദാമോദരാനന്ത വിഷ്ണോ
പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജാലാബ്ധിമഗ്നം.
കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാതിദീനം ബതാനു
ഗൃഹാണേഷ മാമജ്ഞമേധ്യാക്ഷിദൃശ്യഃ.
കുവേരാത്മജൗ ബദ്ധമൂർത്യൈവ യദ്വത്
ത്വയാ മോചിതൗ ഭക്തിഭാജൗ കൃതൗ ച.
തഥാ പ്രേമഭക്തിം സ്വകാം മേ പ്രയച്ഛ
ന മോക്ഷേ ഗ്രഹോ മേഽസ്തി ദാമോദരേഹ.
നമസ്തേഽസ്തു ദാമ്നേ സ്ഫുരദ്ദീപ്തിധാമ്നേ
ത്വദീയോദരായാഥ വിശ്വസ്യ ധാമ്നേ.
നമോ രാധികായൈ ത്വദീയപ്രിയായൈ
നമോഽനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

46.3K

Comments Malayalam

kGayf
കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

അറിവിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഒഴുക്ക് തന്നെ യാണ് വേദ ധാര.. ജീവിതം ധന്യ മാക്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ട. അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആയി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ശെരിയായവഴി കാണിച്ചു തരുന്നു വേദധാര.. അതിലൂടെ നടക്കാനായി എനിക്ക് ഭഗവത് കൃപ ഉണ്ടാവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. -user_67we

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |