മധുരാഷ്ടകം

അധരം മധുരം വദനം മധുരം നയനം മധുരം ഹസിതം മധുരം.
ഹൃദയം മധുരം ഗമനം മധുരം മഥുരാധിപതേരഖിലം മധുരം.
വചനം മധുരം ചരിതം മധുരം വസനം മധുരം വലിതം മധുരം.
ചലിതം മധുരം ഭ്രമിതം മധുരം മഥുരാധിപതേരഖിലം മധുരം.
വേണുർമധുരോ രേണുർമധുരഃ പാണിർമധുരഃ പാദൗ മധുരൗ.
നൃത്യം മധുരം സഖ്യം മധുരം മഥുരാധിപതേരഖിലം മധുരം.
ഗീതം മധുരം പീതം മധുരം ഭുക്തം മധുരം സുപ്തം മധുരം.
രൂപം മധുരം തിലകം മധുരം മഥുരാധിപതേരഖിലം മധുരം.
കരണം മധുരം തരണം മധുരം ഹരണം മധുരം രമണം മധുരം.
വമിതം മധുരം ശമിതം മധുരം മഥുരാധിപതേരഖിലം മധുരം.
ഗുഞ്ജാ മധുരാ മാലാ മധുരാ യമുനാ മധുരാ വീചീ മധുരാ.
സലിലം മധുരം കമലം മധുരം മഥുരാധിപതേരഖിലം മധുരം.
ഗോപീ മധുരാ ലീലാ മധുരാ യുക്തം മധുരം മുക്തം മധുരം.
ദൃഷ്ടം മധുരം ശിഷ്ടം മധുരം മഥുരാധിപതേരഖിലം മധുരം.
ഗോപാ മധുരാ ഗാവോ മധുരാ യഷ്ടിർമധുരാ സൃഷ്ടിർമധുരാ.
ദലിതം മധുരം ഫലിതം മധുരം മഥുരാധിപതേരഖിലം മധുരം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

50.6K

Comments Malayalam

7hvu2
നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |