Bhagavad Gita Ashtottara Shatanamavali

ॐ श्रीमद्भगवद्गीतायै नमः ।
ॐ श्रीकृष्णामृतवाण्यै नमः ।
ॐ पार्थाय प्रतिबोधितायै नमः ।
ॐ व्यासेन ग्रथितायै नमः ।
ॐ सञ्जयवर्णितायै नमः ।
ॐ महाभारतमध्यस्थितायै नमः ।
ॐ कुरुक्षेत्रे उपदिष्टायै नमः ।
ॐ भगवत्यै नमः ।
ॐ अम्बारूपायै नमः ।
ॐ अद्वैतामृतवर्षिण्यै नमः ।
ॐ भवद्वेषिण्यै नमः ।
ॐ अष्टादशाध्याय्यै नमः ।
ॐ सर्वोपनिषत्सारायै नमः ।
ॐ ब्रह्मविद्यायै नमः ।
ॐ योगशास्त्ररूपायै नमः ।
ॐ श्रीकृष्णार्जुनसंवादरूपायै नमः ।
ॐ श्रीकृष्णहृदयायै नमः ।
ॐ सुन्दर्यै नमः ।
ॐ मधुरायै नमः ।
ॐ पुनीतायै नमः ।
ॐ कर्ममर्मप्रकाशिन्यै नमः ।
ॐ कामासक्तिहरायै नमः ।
ॐ तत्त्वज्ञानप्रकाशिन्यै नमः ।
ॐ निश्चलभक्तिविधायिन्यै नमः ।
ॐ निर्मलायै नमः ।
ॐ कलिमलहारिण्यै नमः ।
ॐ रागद्वेषविदारिण्यै नमः ।
ॐ मोदकारिण्यै नमः ।
ॐ भवभयहारिण्यै नमः ।
ॐ तारिण्यै नमः ।
ॐ परमानन्दप्रदायै नमः ।
ॐ अज्ञाननाशिन्यै नमः ।
ॐ आसुरभावविनाशिन्यै नमः ।
ॐ दैवीसम्पत्प्रदायै नमः ।
ॐ हरिभक्तप्रियायै नमः ।
ॐ सर्वशास्त्रस्वामिन्यै नमः ।
ॐ दयासुधावर्षिण्यै नमः ।
ॐ हरिपदप्रेमप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ श्रीप्रदायै नमः ।
ॐ विजयप्रदायै नमः ।
ॐ भूतिदायै नमः ।
ॐ नीतिदायै नमः ।
ॐ सनातन्यै नमः ।
ॐ सर्वधर्मस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ समस्तसिद्धिदायै नमः ।
ॐ सन्मार्गदर्शिकायै नमः ।
ॐ त्रिलोकीपूज्यायै नमः ।
ॐ अर्जुनविषादहारिण्यै नमः ।
ॐ प्रसादप्रदायै नमः ।
ॐ नित्यात्मस्वरूपदर्शिकायै नमः ।
ॐ अनित्यदेहसंसाररूपदर्शिकायै नमः ।
ॐ पुनर्जन्मरहस्यप्रकटिकायै नमः ।
ॐ स्वधर्मप्रबोधिन्यै नमः ।
ॐ स्थितप्रज्ञलक्षणदर्शिकायै नमः ।
ॐ कर्मयोगप्रकाशिकायै नमः ।
ॐ यज्ञभावनाप्रकाशिन्यै नमः ।
ॐ विविधयज्ञप्रदर्शिकायै नमः ।
ॐ चित्तशुद्धिदायै नमः ।
ॐ कामनाशोपायबोधिकायै नमः ।
ॐ अवतारतत्त्वविचारिण्यै नमः ।
ॐ ज्ञानप्राप्तिसाधनोपदेशिकायै नमः ।
ॐ ध्यानयोगबोधिन्यै नमः ।
ॐ मनोनिग्रहमार्गप्रदीपिकायै नमः ।
ॐ सर्वविधसाधकहितकारिण्यै नमः ।
ॐ ज्ञानविज्ञानप्रकाशिकायै नमः ।
ॐ परापरप्रकृतिबोधिकायै नमः ।
ॐ सृष्टिरहस्यप्रकटिकायै नमः ।
ॐ चतुर्विधभक्तलक्षणदर्शिकायै नमः ।
ॐ भुक्तिमुक्तिदायै नमः ।
ॐ जीवजगदीश्वरस्वरूपबोधिकायै नमः ।
ॐ प्रणवध्यानोपदेशिकायै नमः ।
ॐ कर्मोपासनफलदर्शिकायै नमः ।
ॐ राजविद्यायै नमः ।
ॐ राजगुह्यायै नमः ।
ॐ प्रत्यक्षावगमायै नमः ।
ॐ धर्म्यायै नमः ।
ॐ सुलभायै नमः ।
ॐ योगक्षेमकारिण्यै नमः ।
ॐ भगवद्विभूतिविस्तारिकायै नमः ।
ॐ विश्वरूपदर्शनयोगयुक्तायै नमः ।
ॐ भगवदैश्वर्यप्रदर्शिकायै नमः ।
ॐ भक्तिदायै नमः ।
ॐ भक्तिविवर्धिन्यै नमः ।
ॐ भक्तलक्षणबोधिकायै नमः ।
ॐ सगुणनिर्गुणप्रकाशिन्यै नमः ।
ॐ क्षेत्रक्षेत्रज्ञविवेककारिण्यै नमः ।
ॐ दृढवैराग्यकारिण्यै नमः ।
ॐ गुणत्रयविभागदर्शिकायै नमः ।
ॐ गुणातीतपुरुषलक्षणदर्शिकायै नमः ।
ॐ अश्वत्थवृक्षवर्णनकारिण्यै नमः ।
ॐ संसारवृक्षच्छेदनोपायबोधिन्यै नमः ।
ॐ त्रिविधश्रद्धास्वरूपप्रकाशिकायै नमः ।
ॐ त्यागसन्यासतत्त्वदर्शिकायै नमः।
ॐ यज्ञदानतपःस्वरूपबोधिन्यै नमः ।
ॐ ज्ञानकर्मकर्तृस्वरूपबोधिकायै नमः ।
ॐ शरणागतिरहस्यप्रदर्शिकायै नमः ।
ॐ आश्चर्यरूपायै नमः ।
ॐ विस्मयकारिण्यै नमः ।
ॐ आह्लादकारिण्यै नमः ।
ॐ भक्तिहीनजनागम्यायै नमः ।
ॐ जगत उद्धारिण्यै नमः ।
ॐ दिव्यदृष्टिप्रदायै नमः ।
ॐ धर्मसंस्थापिकायै नमः ।
ॐ भक्तजनसेव्यायै नमः ।
ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः ।
ॐ ज्ञानगङ्गायै नमः ।
ॐ श्रीकृष्णप्रियतमायै नमः ।
ॐ सर्वमङ्गलायै नमः ।

 om shreemadbhagavadgeetaayai namah' .
om shreekri'shnaamri'tavaanyai namah' .
om paarthaaya pratibodhitaayai namah' .
om vyaasena grathitaayai namah' .
om sanjayavarnitaayai namah' .
om mahaabhaaratamadhyasthitaayai namah' .
om kurukshetre upadisht'aayai namah' .
om bhagavatyai namah' .
om ambaaroopaayai namah' .
om advaitaamri'tavarshinyai namah' .
om bhavadveshinyai namah' .
om asht'aadashaadhyaayyai namah' .
om sarvopanishatsaaraayai namah' .
om brahmavidyaayai namah' .
om yogashaastraroopaayai namah' .
om shreekri'shnaarjunasamvaadaroopaayai namah' .
om shreekri'shnahri'dayaayai namah' .
om sundaryai namah' .
om madhuraayai namah' .
om puneetaayai namah' .
om karmamarmaprakaashinyai namah' .
om kaamaasaktiharaayai namah' .
om tattvajnyaanaprakaashinyai namah' .
om nishchalabhaktividhaayinyai namah' .
om nirmalaayai namah' .
om kalimalahaarinyai namah' .
om raagadveshavidaarinyai namah' .
om modakaarinyai namah' .
om bhavabhayahaarinyai namah' .
om taarinyai namah' .
om paramaanandapradaayai namah' .
om ajnyaananaashinyai namah' .
om aasurabhaavavinaashinyai namah' .
om daiveesampatpradaayai namah' .
om haribhaktapriyaayai namah' .
om sarvashaastrasvaaminyai namah' .
om dayaasudhaavarshinyai namah' .
om haripadapremapradaayinyai namah' .
om shreepradaayai namah' .
om vijayapradaayai namah' .
om bhootidaayai namah' .
om neetidaayai namah' .
om sanaatanyai namah' .
om sarvadharmasvaroopinyai namah' .
om samastasiddhidaayai namah' .
om sanmaargadarshikaayai namah' .
om trilokeepoojyaayai namah' .
om arjunavishaadahaarinyai namah' .
om prasaadapradaayai namah' .
om nityaatmasvaroopadarshikaayai namah' .
om anityadehasamsaararoopadarshikaayai namah' .
om punarjanmarahasyaprakat'ikaayai namah' .
om svadharmaprabodhinyai namah' .
om sthitaprajnyalakshanadarshikaayai namah' .
om karmayogaprakaashikaayai namah' .
om yajnyabhaavanaaprakaashinyai namah' .
om vividhayajnyapradarshikaayai namah' .
om chittashuddhidaayai namah' .
om kaamanaashopaayabodhikaayai namah' .
om avataaratattvavichaarinyai namah' .
om jnyaanapraaptisaadhanopadeshikaayai namah' .
om dhyaanayogabodhinyai namah' .
om manonigrahamaargapradeepikaayai namah' .
om sarvavidhasaadhakahitakaarinyai namah' .
om jnyaanavijnyaanaprakaashikaayai namah' .
om paraaparaprakri'tibodhikaayai namah' .
om sri'sht'irahasyaprakat'ikaayai namah' .
om chaturvidhabhaktalakshanadarshikaayai namah' .
om bhuktimuktidaayai namah' .
om jeevajagadeeshvarasvaroopabodhikaayai namah' .
om pranavadhyaanopadeshikaayai namah' .
om karmopaasanaphaladarshikaayai namah' .
om raajavidyaayai namah' .
om raajaguhyaayai namah' .
om pratyakshaavagamaayai namah' .
om dharmyaayai namah' .
om sulabhaayai namah' .
om yogakshemakaarinyai namah' .
om bhagavadvibhootivistaarikaayai namah' .
om vishvaroopadarshanayogayuktaayai namah' .
om bhagavadaishvaryapradarshikaayai namah' .
om bhaktidaayai namah' .
om bhaktivivardhinyai namah' .
om bhaktalakshanabodhikaayai namah' .
om sagunanirgunaprakaashinyai namah' .
om kshetrakshetrajnyavivekakaarinyai namah' .
om dri'd'havairaagyakaarinyai namah' .
om gunatrayavibhaagadarshikaayai namah' .
om gunaateetapurushalakshanadarshikaayai namah' .
om ashvatthavri'kshavarnanakaarinyai namah' .
om samsaaravri'kshachchhedanopaayabodhinyai namah' .
om trividhashraddhaasvaroopaprakaashikaayai namah' .
om tyaagasanyaasatattvadarshikaayai namah'.
om yajnyadaanatapah'svaroopabodhinyai namah' .
om jnyaanakarmakartri'svaroopabodhikaayai namah' .
om sharanaagatirahasyapradarshikaayai namah' .
om aashcharyaroopaayai namah' .
om vismayakaarinyai namah' .
om aahlaadakaarinyai namah' .
om bhaktiheenajanaagamyaayai namah' .
om jagata uddhaarinyai namah' .
om divyadri'sht'ipradaayai namah' .
om dharmasamsthaapikaayai namah' .
om bhaktajanasevyaayai namah' .
om sarvadevastutaayai namah' .
om jnyaanagangaayai namah' .
om shreekri'shnapriyatamaayai namah' .
om sarvamangalaayai namah' .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

16.8K

Comments English

buhck
Do you have Google pay, what is the minimum contribution expected 🙏🙏 -Dinesh Kumar. S. Mysore
Sorry. We don't accept direct donations. Instead you can support us by joining our Pujas. https://www.vedadhara.com/book-a-puja.php" target="_blank">https://www.vedadhara.com/book-a-puja.php Replied by Vedadhara

Vedadhara is really a spiritual trasure as you call it. But for efforts of people like you the greatness of our scriptures will not ve aavailable for future gennerations. Thanks for the admirable work -Prabhat Srivastava

Vedadhara content is at another level. What a quality. Just mesmerizing. -Radhika Gowda

Phenomenal! 🙏🙏🙏🙏 -User_se91xo

Excellent! 🌟✨👍 -Raghav Basit

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |