வேதவியாச அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

ஸுஜனே மதிதோ விலோபிதே நிகிலே கௌதமஶாபதோமரை꞉.
கமலாஸனபூர்வகைஸ்ஸ்ததோ மதிதோ மேஸ்து ஸ பாதராயண꞉.
விமலோ(அ)பி பராஶராதபூத்புவி பக்தாபிமதார்த ஸித்தயே.
வ்யபஜத் பஹுதா ஸதாகமான் மதிதோ மேஸ்து ஸ பாதராயண꞉.
ஸுதபோமதிஶாலிஜைமினி- ப்ரமுகானேகவினேயமண்டித꞉.
உருபாரதக்ருன்மஹாயஶா மதிதோ மேஸ்து ஸ பாதராயண꞉.
நிகிலாகமநிர்ணயாத்மகம் விமலம் ப்ரஹ்மஸுஸூத்ரமாதனோத்.
பரிஹ்ருத்ய மஹாதுராகமான் மதிதோ மேஸ்து ஸ பாதராயண꞉.
பதரீதருமண்டிதாஶ்ரமே ஸுகதீர்தேஷ்டவினேயதேஶிக꞉.
உருதத்பஜனப்ரஸன்னஹ்ருன்மதிதோ மேஸ்து ஸ பாதராயண꞉.
அஜினாம்பரரூபயா க்ரியாபரிவீதோ முனிவேஷபூஷித꞉.
முனிபாவிதபாதபங்கஜோ மதிதோ மேஸ்து ஸ பாதராயண꞉.
கனகாபஜடோ ரவிச்சவிர்முகலாவண்யஜிதேந்துமண்டல꞉.
ஸுகதீர்ததயாநிரீக்ஷணோ மதிதோ மேஸ்து ஸ பாதராயண꞉.
ஸுஜனோத்தரணக்ஷணஸ்வகப்ரதிமாபூதஶிலாஷ்டகம் ஸ்வயம்.
பரிபூர்ணதியே ததௌ ஹி யோ மதிதோ மேஸ்து ஸ பாதராயண꞉.
வேதவ்யாஸாஷ்டகஸ்துத்யா முத்கலேன ப்ரணீதயா.
குருஹ்ருத்பத்மஸத்மஸ்தோ வேதவ்யாஸ꞉ ப்ரஸீதது.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |