குரு தோடக ஸ்தோத்திரம்

ஸ்மிதநிர்ஜிதகுந்தஸுமம் ஹ்யஸமம்
முகதூதஸுதாம்ஶுமதம் ஶமதம்.
ஸுகரூபபராத்மரதம் நிரதம்
ஶ்ரிதகல்பதரும் ப்ரணமாமி குரும்.
ஜலபுத்புதவத் க்ஷணபங்கயுதே
மலமூத்ரவஸாஸஹிதே வபுஷி.
குருதே(அ)பிமதிம் ஹ்ருதயம் ஹி முதா
லகு வாரய தேஶிக தாம் தயயா.
த்ருததண்டகமண்டலுஜாபஸரம்
ஸததம் ஹ்ருதயே ஶஶிகண்டதரம்.
தததம் நமதாம் வ்ருஜினௌகஹரம்
தததம் ப்ரதிபாம் ப்ரணமாமி குரும்.
கரணானி ஸமானி பவந்தி கதா
தரணம் நு கதம் பவவாரிநிதே꞉.
ஶரணம் மம நாஸ்தி குரோ த்வத்ருதே
நிருபாதிக்ருபாஜலதே(அ)வ ஜவாத்.
சரிதம் ந மயேஷதபீஹ ஶுபம்
பரிதம் ஜடரம் பஹுதா(அ)கசயாத்.
சுரிதம் ஹ்ருதயம் நிதராம் தமஸா
த்வரிதம் விமலம் தனு தத்குருராட்.
கலிதே(அ)பகனே பலிதே(அ)பி ஶிர-
ஸ்யலிதம் மம தேஶிக நைவ ஹ்ருதா.
தவ பாதபயோஜயுகே நு கதா
நிரதம் நிரதம் ப்ரலபேத முதம்.
கருணார்த்ரவிலோசன மோசய மாம்
பவபந்தனதோ பஹுதா வ்யதிதம்.
க்வதிதம் ப்ரதிகாதிக்ருஶானுவஶாத்
கருணாரஸஸேசனதோ(அ)வ குரோ.
ஶிவ ஏவ பவானிதி மே திஷணா
ஹ்யுதபத்யத தேஶிக சேன்ன ததா.
ஸகலம் ஜகதப்யவபுத்யதி தே
ஸமதாம் ஸகலேஷ்வபி தத்து கதம்.
விஷயேஷு ஸதா ரமதே ஹ்ருதயம்
விஷதுல்யதியம் திஶ தத்ர குரோ.
லஷிதத்வதபாங்கஜரீ ப்ரஸரத்வ-
சிரான்மயி பந்தவிநாஶகரீ.
ஸதஸன்மதிரேவ ந மே(அ)ஸ்தி குரோ
விரதிம் ப்ரதி ஸா கரணம் கதிதா.
விரதி꞉ க்வ நு மே விஷயாஶஹ்ருத꞉
கதமாப்னுவ ஏவ விமுக்திபதம்.
ப்ருவதே நிகமா பஹுவாரமிதம்
ஜகதப்ரதலாதிஸத்ருக்ஷமிதி.
மம தாத்ருஶதீ꞉ ஸமுதேதி கதா
வத தேஶிக மே(அ)ங்க்ரிஜுஷே க்ருபயா.
ஜனனீ ஜனக꞉ ஸுததாரமுகா꞉
ஸ்வஹிதாய லஷந்தி ஸதா மனுஜம்.
குருரேவ லஷத்யகிலஸ்ய ஹிதம்
ததஹம் தவ பாதயுகம் ஶ்ரிதவான்.
மதமோஹமுகாந்தரஶத்ருக்ருஹம்
தமஶாந்திவிரக்திஸுஹ்ருத்ரஹிதம்.
கதமேனமவேர்பவஸாகரத꞉
கிமஸாத்யமிதம் வத தேஶிக தே.
துனுஷே(அ)கசயம் பதனந்த்ருந்ருணாம்
தனுஷே பவிகம் ஸக்ருதீக்ஷணத꞉.
ஜனுஷே ஸதஸச்ச யதா ந பவேன்
மம கர்ம ததா குரு தேஶிகராட்.
ஸமவாப்ய ஸுதுர்லபவிப்ரஜனு-
ர்யதிதாமபி கோ நு ஜனோ மத்ருதே.
வ்யவஹாரவஶத்வமுபைதி குரோ
கதிரேவ ந மே தவ பாதம்ருதே.
உததீதர ஏவ பஹூன்மனுஜான்
க்ருபயா பவஸாகரமத்யகதான்.
கிமயம் தவ பாரதீ லோககுரோ
ந ஹி பூப்ருதஹேரணுரஸ்தி பர꞉.
தமுனா யமுனாஜனகஶ்ச விது-
ர்மிலிதா꞉ ஶதஶோ(அ)பி ந ஶக்னுவதே.
யதபாகரணே ததசித்திமிரம்
த்வமபாகுருஷே வசஸைவ குரோ.
குருஶங்கரநிர்மிதபாஷ்யஸுதா
ஸரிதீஶனிமஜ்ஜனத்ருப்தமிமம்.
ப்ரவிதாய குரோ பவவாரிநிதே-
ர்லகு தாரய மாம் கருணார்த்ரத்ருஶா.
பதனம்ரஜனௌகபுமர்தகரீ
ப்ரபலாகஸமுத்ரநிமக்னதரீ.
மயி தேஶிக தே ஶ்ருதிமூர்தசரீ
ப்ரஸரேன்னு கதா ஸுகடாக்ஷஜரீ.
பஹுஜன்மஶதார்ஜிதபுண்யவஶாத்
பவதீயதயா ஸமவாபி மயா.
பவபந்தனதோ ந பிபேமி குரோ
கரணீயமபீஹ ந மே(அ)ஸ்த்யபரம்.
ஸ்வரேவ(அ)ககிரேர்பஜதாம் திவிஷத்
தரவே ப்ரதிபாஜிதகோகுரவே.
புரவைரிபதாப்ஜநிவிஷ்டஹ்ருதே
கரவை ப்ரணதிம் ஜகதீகுரவே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

56.9K

Comments Tamil

eny7x
Great work without any spelling mistakes.Namaskaram. -Padmanabhan K

சிறந்த website.. thanks🙏🙏 -தைலாம்பாள்

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -sivaramakrishna sharma

நன்றி 🌹 -சூரியநாராயணன்

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |