லலிதா த்ரிஸதீ

அஸ்ய ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீஸ்தோத்ர-
நாமாவலிமஹாமந்த்ரஸ்ய। பகவான் ஹயக்ரீவோ ருஷி꞉।
அனுஷ்டுப் சந்த꞉। ஶ்ரீலலிதாமஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ தேவதா।
ஐம் பீஜம்। ஸௌ꞉ ஶக்தி꞉। க்லீம் கீலகம்।
மம சதுர்விதபலபுருஷார்தஸித்த்யர்தே பராயணே விநியோக꞉।
ஐம் அங்குஷ்டாப்யாம் நம꞉।
க்லீம் தர்ஜனீப்யாம் நம꞉।
ஸௌ꞉ மத்யமாப்யாம் நம꞉।
ஐம் அநாமிகாப்யாம் நம꞉।
க்லீம் கநிஷ்டிகாப்யாம் நம꞉।
ஸௌ꞉ கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம꞉।
ஐம் ஹ்ருதயாய நம꞉।
க்லீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா।
ஸௌ꞉ ஶிகாயை வஷட்।
ஐம் கவசாய ஹும்।
க்லீம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட்।
ஸௌ꞉ அஸ்த்ராய பட்।
பூர்புவஸ்ஸுவரோமிதி திக்பந்த꞉।
।த்யானம்।
அதிமதுரசாபஹஸ்தாம் பரிமிதாமோதஸௌபாக்யாம்।
அருணாமதிஶய-
கருணாமபினவகுலஸுந்தரீம் வந்தே।
லம் ப்ருதிவ்யாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பிகாயை கந்தம் ஸமர்பயாமி।
ஹம் ஆகாஶாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பிகாயை புஷ்பை꞉ பூஜயாமி।
யம் வாய்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பிகாயை குங்குமம் ஆவாஹயாமி।
ரம் வஹ்யாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பிகாயை தீபம் தர்ஶயாமி।
வம் அம்ருதாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பிகாயை அம்ருதம் மஹாநைவேத்யம் நிவேதயாமி।
ஸம் ஸர்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பிகாயை ஸர்வோபசாரபூஜாம் ஸமர்பயாமி।
।அத ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீநாமாவலி꞉।
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம்।
ஓம் ககாரரூபாயை நம꞉।
ஓம் கல்யாண்யை நம꞉।
ஓம் கல்யாணகுணஶாலின்யை நம꞉।
ஓம் கல்யாணஶைலநிலயாயை நம꞉।
ஓம் கமனீயாயை நம꞉।
ஓம் கலாவத்யை நம꞉।
ஓம் கமலாக்ஷ்யை நம꞉।
ஓம் கல்மஷக்ன்யை நம꞉।
ஓம் கருணாம்ருதஸாகராயை நம꞉।
ஓம் கதம்பகானனாவாஸாயை நம꞉।
ஓம் கதம்பகுஸுமப்ரியாயை நம꞉।
ஓம் கந்தர்பவித்யாயை நம꞉।
ஓம் கந்தர்பஜனகாபாங்கவீக்ஷணாயை நம꞉।
ஓம் கர்பூரவீடீஸௌரப்ய-
கல்லோலிதககுப்தடாயை நம꞉।
ஓம் கலிதோஷஹராயை நம꞉।
ஓம் கஞ்ஜலோசனாயை நம꞉।
ஓம் கம்ரவிக்ரஹாயை நம꞉।
ஓம் கர்மாதிஸாக்ஷிண்யை நம꞉।
ஓம் காரயித்ர்யை நம꞉।
ஓம் கர்மபலப்ரதாயை நம꞉।
ஓம் ஏகாரரூபாயை நம꞉।
ஓம் ஏகாக்ஷர்யை நம꞉।
ஓம் ஏகானேகாக்ஷராக்ருத்யை நம꞉।
ஓம் ஏதத்ததித்யநிர்தேஶ்யாயை நம꞉।
ஓம் ஏகானந்தசிதாக்ருத்யை நம꞉।
ஓம் ஏவமித்யாகமாபோத்யாயை நம꞉।
ஓம் ஏகபக்திமதர்சிதாயை நம꞉।
ஓம் ஏகாக்ரசித்தநிர்த்யாதாயை நம꞉।
ஓம் ஏஷணாரஹிதாத்ருதாயை நம꞉।
ஓம் ஏலாஸுகந்திசிகுராயை நம꞉।
ஓம் ஏன꞉கூடவிநாஶின்யை நம꞉।
ஓம் ஏகபோகாயை நம꞉।
ஓம் ஏகரஸாயை நம꞉।
ஓம் ஏகைஶ்வர்யப்ரதாயின்யை நம꞉।
ஓம் ஏகாதபத்ரஸாம்ராஜ்யப்ரதாயை நம꞉।
ஓம் ஏகாந்தபூஜிதாயை நம꞉।
ஓம் ஏதமானப்ரபாயை நம꞉।
ஓம் ஏஜதனேகஜகதீஶ்வர்யை நம꞉।
ஓம் ஏகவீராதிஸம்ஸேவ்யாயை நம꞉।
ஓம் ஏகப்ராபவஶாலின்யை நம꞉।
ஓம் ஈகாரரூபாயை நம꞉।
ஓம் ஈஶித்ர்யை நம꞉।
ஓம் ஈப்ஸிதார்தப்ரதாயின்யை நம꞉।
ஓம் ஈத்ருகித்யவிநிர்தேஶ்யாயை நம꞉।
ஓம் ஈஶ்வரத்வவிதாயின்யை நம꞉।
ஓம் ஈஶாநாதிப்ரஹ்மமய்யை நம꞉।
ஓம் ஈஶித்வாத்யஷ்டஸித்திதாயை நம꞉।
ஓம் ஈக்ஷித்ர்யை நம꞉।
ஓம் ஈக்ஷணஸ்ருஷ்டாண்டகோட்யை நம꞉।
ஓம் ஈஶ்வரவல்லபாயை நம꞉।
ஓம் ஈடிதாயை நம꞉।
ஓம் ஈஶ்வரார்தாங்கஶரீராயை நம꞉।
ஓம் ஈஶாதிதேவதாயை நம꞉।
ஓம் ஈஶ்வரப்ரேரணகர்யை நம꞉।
ஓம் ஈஶதாண்டவஸாக்ஷிண்யை நம꞉।
ஓம் ஈஶ்வரோத்ஸங்கநிலயாயை நம꞉।
ஓம் ஈதிபாதாவிநாஶின்யை நம꞉।
ஓம் ஈஹாவிரஹிதாயை நம꞉।
ஓம் ஈஶஶக்த்யை நம꞉।
ஓம் ஈஷத்ஸ்மிதானனாயை நம꞉।
ஓம் லகாரரூபாயை நம꞉।
ஓம் லலிதாயை நம꞉।
ஓம் லக்ஷ்மீவாணீநிஷேவிதாயை நம꞉।
ஓம் லாகின்யை நம꞉।
ஓம் லலனாரூபாயை நம꞉।
ஓம் லஸத்தாடிமபாடலாயை நம꞉।
ஓம் லலந்திகாலஸத்பாலாயை நம꞉।
ஓம் லலாடநயனார்சிதாயை நம꞉।
ஓம் லக்ஷணோஜ்ஜ்வலதிவ்யாங்க்யை நம꞉।
ஓம் லக்ஷகோட்யண்டநாயிகாயை நம꞉।
ஓம் லக்ஷ்யார்தாயை நம꞉।
ஓம் லக்ஷணாகம்யாயை நம꞉।
ஓம் லப்தகாமாயை நம꞉।
ஓம் லதாதனவே நம꞉।
ஓம் லலாமராஜதலிகாயை நம꞉।
ஓம் லம்பிமுக்தாலதாஞ்சிதாயை நம꞉।
ஓம் லம்போதரப்ரஸவே நம꞉।
ஓம் லப்யாயை நம꞉।
ஓம் லஜ்ஜாட்யாயை நம꞉।
ஓம் லயவர்ஜிதாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரரூபாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரநிலயாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீம்பதப்ரியாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரபீஜாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரமந்த்ராயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரலக்ஷணாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரஜபஸுப்ரீதாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீம்மத்யை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீம்விபூஷணாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீம்ஶீலாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீம்பதாராத்யாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்கர்பாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீம்பதாபிதாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரவாச்யாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரபூஜ்யாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரபீடிகாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரவேத்யாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரசிந்த்யாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீம் நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீம்ஶரீரிண்யை நம꞉।
ஓம் ஹகாரரூபாயை நம꞉।
ஓம் ஹலத்ருக்பூஜிதாயை நம꞉।
ஓம் ஹரிணேக்ஷணாயை நம꞉।
ஓம் ஹரப்ரியாயை நம꞉।
ஓம் ஹராராத்யாயை நம꞉।
ஓம் ஹரிப்ரஹ்மேந்த்ரவந்திதாயை நம꞉।
ஓம் ஹயாரூடாஸேவிதாங்க்ர்யை நம꞉।
ஓம் ஹயமேதஸமர்சிதாயை நம꞉।
ஓம் ஹர்யக்ஷவாஹனாயை நம꞉ ।
ஓம் ஹம்ஸவாஹனாயை நம꞉।
ஓம் ஹததானவாயை நம꞉।
ஓம் ஹத்யாதிபாபஶமன்யை நம꞉।
ஓம் ஹரிதஶ்வாதிஸேவிதாயை நம꞉।
ஓம் ஹஸ்திகும்போத்துங்ககுசாயை நம꞉।
ஓம் ஹஸ்திக்ருத்திப்ரியாங்கனாயை நம꞉।
ஓம் ஹரித்ராகுங்குமாதிக்தாயை நம꞉।
ஓம் ஹர்யஶ்வாத்யமரார்சிதாயை நம꞉।
ஓம் ஹரிகேஶஸக்யை நம꞉।
ஓம் ஹாதிவித்யாயை நம꞉।
ஓம் ஹாலாமதோல்லஸாயை நம꞉।
ஓம் ஸகாரரூபாயை நம꞉।
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நம꞉।
ஓம் ஸர்வேஶ்யை நம꞉।
ஓம் ஸர்வமங்கலாயை நம꞉।
ஓம் ஸர்வகர்த்ர்யை நம꞉।
ஓம் ஸர்வபர்த்ர்யை நம꞉।
ஓம் ஸர்வஹந்த்ர்யை நம꞉।
ஓம் ஸனாதன்யை நம꞉।
ஓம் ஸர்வானவத்யாயை நம꞉।
ஓம் ஸர்வாங்கஸுந்தர்யை நம꞉।
ஓம் ஸர்வஸாக்ஷிண்யை நம꞉।
ஓம் ஸர்வாத்மிகாயை நம꞉।
ஓம் ஸர்வஸௌக்யதாத்ர்யை நம꞉।
ஓம் ஸர்வவிமோஹின்யை நம꞉।
ஓம் ஸர்வாதாராயை நம꞉।
ஓம் ஸர்வகதாயை நம꞉।
ஓம் ஸர்வாவகுணவர்ஜிதாயை நம꞉।
ஓம் ஸர்வாருணாயை நம꞉।
ஓம் ஸர்வமாத்ரே நம꞉।
ஓம் ஸர்வபூஷணபூஷிதாயை நம꞉।
ஓம் ககாரார்தாயை நம꞉।
ஓம் காலஹந்த்ர்யை நம꞉।
ஓம் காமேஶ்வர்யை நம꞉।
ஓம் காமிதார்ததாயை நம꞉।
ஓம் காமஸஞ்ஜீவின்யை நம꞉।
ஓம் கல்யாயை நம꞉।
ஓம் கடினஸ்தனமண்டலாயை நம꞉।
ஓம் கரபோரவே நம꞉।
ஓம் கலாநாதமுக்யை நம꞉।
ஓம் கசஜிதாம்புதாயை நம꞉।
ஓம் கடாக்ஷஸ்யந்திகருணாயை நம꞉।
ஓம் கபாலிப்ராணநாயிகாயை நம꞉।
ஓம் காருண்யவிக்ரஹாயை நம꞉।
ஓம் காந்தாயை நம꞉।
ஓம் காந்திதூதஜபாவல்யை நம꞉ ।
ஓம் கலாலாபாயை நம꞉ ।
ஓம் கம்புகண்ட்யை நம꞉ ।
ஓம் கரநிர்ஜிதபல்லவாயை நம꞉।
ஓம் கல்பவல்லீஸமபுஜாயை நம꞉।
ஓம் கஸ்தூரீதிலகாஞ்சிதாயை நம꞉।
ஓம் ஹகாரார்தாயை நம꞉।
ஓம் ஹம்ஸகத்யை நம꞉।
ஓம் ஹாடகாபரணோஜ்ஜ்வலாயை நம꞉।
ஓம் ஹாரஹாரிகுசாபோகாயை நம꞉।
ஓம் ஹாகின்யை நம꞉।
ஓம் ஹல்யவர்ஜிதாயை நம꞉।
ஓம் ஹரித்பதிஸமாராத்யாயை நம꞉।
ஓம் ஹடாத்காரஹதாஸுராயை நம꞉।
ஓம் ஹர்ஷப்ரதாயை நம꞉।
ஓம் ஹவிர்போக்த்ர்யை நம꞉।
ஓம் ஹார்தஸந்தமஸாபஹாயை நம꞉।
ஓம் ஹல்லீஸலாஸ்யஸந்துஷ்டாயை நம꞉।
ஓம் ஹம்ஸமந்த்ரார்தரூபிண்யை நம꞉।
ஓம் ஹானோபாதானநிர்முக்தாயை நம꞉।
ஓம் ஹர்ஷிண்யை நம꞉।
ஓம் ஹரிஸோதர்யை நம꞉।
ஓம் ஹாஹாஹூஹூமுக-
ஸ்துத்யாயை நம꞉।
ஓம் ஹாநிவ்ருத்திவிவர்ஜிதாயை நம꞉।
ஓம் ஹய்யங்கவீனஹ்ருதயாயை நம꞉।
ஓம் ஹரிகோபாருணாம்ஶுகாயை நம꞉।
ஓம் லகாராக்யாயை நம꞉।
ஓம் லதாபூஜ்யாயை நம꞉।
ஓம் லயஸ்தித்யுத்பவேஶ்வர்யை நம꞉।
ஓம் லாஸ்யதர்ஶனஸந்துஷ்டாயை நம꞉।
ஓம் லாபாலாபவிவர்ஜிதாயை நம꞉।
ஓம் லங்க்யேதராஜ்ஞாயை நம꞉।
ஓம் லாவண்யஶாலின்யை நம꞉।
ஓம் லகுஸித்ததாயை நம꞉।
ஓம் லாக்ஷாரஸஸவர்ணாபாயை நம꞉।
ஓம் லக்ஷ்மணாக்ரஜபூஜிதாயை நம꞉।
ஓம் லப்யேதராயை நம꞉।
ஓம் லப்தபக்திஸுலபாயை நம꞉।
ஓம் லாங்கலாயுதாயை நம꞉।
ஓம் லக்னசாமரஹஸ்தஶ்ரீ-
ஶாரதாபரிவீஜிதாயை நம꞉।
ஓம் லஜ்ஜாபதஸமாராத்யாயை நம꞉।
ஓம் லம்படாயை நம꞉।
ஓம் லகுலேஶ்வர்யை நம꞉।
ஓம் லப்தமானாயை நம꞉।
ஓம் லப்தரஸாயை நம꞉।
ஓம் லப்தஸம்பத்ஸமுன்னத்யை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரிண்யை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்கார்யை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீம்மத்யாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீம்ஶிகாமணயே நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரகுண்டாக்நிஶிகாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரஶஶிசந்த்ரிகாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரபாஸ்கரருச்யை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காராம்போதசஞ்சலாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரகந்தாங்குரிகாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரைகபராயணாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரதீர்கிகாஹம்ஸ்யை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரோத்யானகேகின்யை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காராரண்யஹரிண்யை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காராவாலவல்லர்யை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரபஞ்ஜரஶுக்யை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காராங்கணதீபிகாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரகந்தராஸிம்ஹ்யை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காராம்போஜப்ருங்கிகாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரஸுமனோமாத்வ்யை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரதருமஞ்ஜர்யை நம꞉।
ஓம் ஸகாராக்யாயை நம꞉।
ஓம் ஸமரஸாயை நம꞉।
ஓம் ஸகலாகமஸம்ஸ்துதாயை நம꞉।
ஓம் ஸர்வவேதாந்ததாத்பர்யபூம்யை நம꞉।
ஓம் ஸதஸதாஶ்ரயாயை நம꞉।
ஓம் ஸகலாயை நம꞉।
ஓம் ஸச்சிதானந்தாயை நம꞉।
ஓம் ஸாத்யாயை நம꞉।
ஓம் ஸத்கதிதாயின்யை நம꞉।
ஓம் ஸனகாதிமுநித்யேயாயை நம꞉।
ஓம் ஸதாஶிவகுடும்பின்யை நம꞉।
ஓம் ஸகலாதிஷ்டானரூபாயை நம꞉।
ஓம் ஸத்யரூபாயை நம꞉।
ஓம் ஸமாக்ருத்யை நம꞉।
ஓம் ஸர்வப்ரபஞ்சநிர்மாத்ர்யை நம꞉।
ஓம் ஸமானாதிகவர்ஜிதாயை நம꞉।
ஓம் ஸர்வோத்துங்காயை நம꞉।
ஓம் ஸங்கஹீனாயை நம꞉।
ஓம் ஸகுணாயை நம꞉।
ஓம் ஸகலேஶ்வர்யை நம꞉।
ஓம் ககாரிண்யை நம꞉।
ஓம் காவ்யலோலாயை நம꞉।
ஓம் காமேஶ்வரமனோஹராயை நம꞉।
ஓம் காமேஶ்வரப்ராணநாட்யை நம꞉।
ஓம் காமேஶோத்ஸங்கவாஸின்யை நம꞉ ।
ஓம் காமேஶ்வராலிங்கிதாங்க்யை நம꞉।
ஓம் காமேஶ்வரஸுகப்ரதாயை நம꞉।
ஓம் காமேஶ்வரப்ரணயின்யை நம꞉।
ஓம் காமேஶ்வரவிலாஸின்யை நம꞉।
ஓம் காமேஶ்வரதப꞉ஸித்த்யை நம꞉।
ஓம் காமேஶ்வரமன꞉ப்ரியாயை நம꞉ ।
ஓம் காமேஶ்வரப்ராணநாதாயை நம꞉।
ஓம் காமேஶ்வரவிமோஹின்யை நம꞉।
ஓம் காமேஶ்வரப்ரஹ்மவித்யாயை நம꞉।
ஓம் காமேஶ்வரக்ருஹேஶ்வர்யை நம꞉।
ஓம் காமேஶ்வராஹ்லாதகர்யை நம꞉।
ஓம் காமேஶ்வரமஹேஶ்வர்யை நம꞉।
ஓம் காமேஶ்வர்யை நம꞉।
ஓம் காமகோடிநிலயாயை நம꞉।
ஓம் காங்க்ஷிதார்ததாயை நம꞉।
ஓம் லகாரிண்யை நம꞉।
ஓம் லப்தரூபாயை நம꞉।
ஓம் லப்ததியே நம꞉।
ஓம் லப்தவாஞ்சிதாயை நம꞉।
ஓம் லப்தபாபமனோதூராயை நம꞉।
ஓம் லப்தாஹங்காரதுர்கமாயை நம꞉।
ஓம் லப்தஶக்த்யை நம꞉।
ஓம் லப்ததேஹாயை நம꞉।
ஓம் லப்தைஶ்வர்யஸமுன்னத்யை நம꞉।
ஓம் லப்தவ்ருத்தயே நம꞉।
ஓம் லப்தலீலாயை நம꞉।
ஓம் லப்தயௌவனஶாலின்யை நம꞉।
ஓம் லப்தாதிஶயஸர்வாங்க-
ஸௌந்தர்யாயை நம꞉।
ஓம் லப்தவிப்ரமாயை நம꞉।
ஓம் லப்தராகாயை நம꞉।
ஓம் லப்தபத்யை நம꞉।
ஓம் லப்தனாநாகமஸ்தித்யை நம꞉।
ஓம் லப்தபோகாயை நம꞉।
ஓம் லப்தஸுகாயை நம꞉।
ஓம் லப்தஹர்ஷாபிபூரிதாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரமூர்தயே நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரஸௌத-
ஶ்ருங்ககபோதிகாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரதுக்தாப்திஸுதாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரகமலேந்திராயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்கரமணிதீபார்சிஷே நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரதருஶாரிகாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரபேடகமணயே நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காராதர்ஶபிம்பிதாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரகோஶாஸிலதாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காராஸ்தானனர்தக்யை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரஶுக்திகாமுக்தாமணயே நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரபோதிதாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரமயஸௌவர்ண-
ஸ்தம்பவித்ருமபுத்ரிகாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரவேதோபநிஷதே நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காராத்வரதக்ஷிணாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரநந்தனாராம-
நவகல்பகவல்லர்யை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரஹிமவத்கங்காயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரார்ணவகௌஸ்துபாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரமந்த்ரஸர்வஸ்வாயை நம꞉।
ஓம் ஹ்ரீங்காரபரஸௌக்யதாயை நம꞉।

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |