நிஜாத்மாஷ்டகம்

அனேகாந்திகம்ʼ த்வந்த்வஶூன்யம்ʼ விஶுத்தம்ʼ நிதாந்தம்ʼ ஸுஶாந்தம்ʼ குணாதீதமேகம்.
ஸதா நிஷ்ப்ரபஞ்சம்ʼ மனோவாகதீதம்ʼ சிதானந்தரூபம்ʼ பஜேம ஸ்வரூபம்.
ஸதா ஸ்வப்ரபம்ʼ து꞉கஹீனம்ʼ ஹ்யமேயம்ʼ நிராகாரமத்யுஜ்ஜ்வலம்ʼ பேதஹீனம்.
ஸ்வஸம்ʼவேத்யமானந்தமாத்யம்ʼ நிரீஹம்ʼ சிதானந்தரூபம்ʼ பஜேம ஸ்வரூபம்.
அஹம்ʼ ப்ரத்யயத்வாதனேகாந்திகத்வாதபேதஸ்வரூபாத் ஸ்வத꞉ஸித்தபாவாத்.
அனன்யாஶ்ரயத்வாத்ஸதா நிஷ்ப்ரபஞ்சம்ʼ சிதானந்தரூபம்ʼ பஜேம ஸ்வரூபம்.
அஹம்ʼ ப்ரஹ்ம பாஸாதி மத்கார்யஜாதம்ʼ ஸ்வலக்ஷ்யே(அ)த்வயே ஸ்பூர்திஶூன்யே பரே ச.
விலாப்யப்ரஶாந்தே ஸதைவைகரூபே சிதானந்தரூபம்ʼ பஜேம ஸ்வரூபம்.
அஹம்ʼ ப்ரஹ்மபாவோ ஹ்யவித்யாக்ருʼதத்வாத் விபின்னாத்மகம்ʼ போக்த்ருʼபோக்யாத்மபுத்யா.
ஜடம்ʼ ஸம்பபூவயி பூம்ʼஸ்ஸ்த்ர்யாத்மனா யத் சிதானந்தரூபம்ʼ பஜேம ஸ்வரூபம்.
அநித்யம்ʼ ஜகச்சித்விவர்தாத்மகம்ʼ யத் விஶோத்ய ஸ்வத꞉ஸித்தசின்மாத்ரரூபம்.
விஹாயாகிலம்ʼ யந்நிஜாஜ்ஞானஸித்தம்ʼ சிதானந்தரூபம்ʼ பஜேம ஸ்வரூபம்.
ஸ்வபாஸா ஸதா யத்ஸ்வரூபம்ʼ ஸ்வதீப்தம்ʼ நிஜானந்தரூபாத்யதானந்தமாத்ரம்.
ஸ்வரூபானுபூத்யா ஸதா யத்ஸ்வமாத்ரம்ʼ சிதானந்தரூபம்ʼ பஜேம ஸ்வரூபம்.
ஜகன்னேதி வா கல்விதம்ʼ ப்ரஹ்மவ்ருʼத்த்யா நிஜாத்மானமேவாவஶிஷ்யாத்வயம்ʼ யத்.
அபின்னம்ʼ ஸதா நிர்விகல்பம்ʼ ப்ரஶாந்தம்ʼ சிதானந்தரூபம்ʼ பஜேம ஸ்வபரூம்.
நிஜாத்மாஷ்டகம்ʼ யே படந்தீஹ பக்தா꞉ ஸதாசாரயுக்தா꞉ ஸ்வநிஷ்டா꞉ ப்ரஶாந்தா꞉.
பவந்தீஹ தே ப்ரஹ்ம வேதப்ரமாணாத் ததைவாஶிஷா நிஶ்சிதம்ʼ நிஶ்சிதம்ʼ மே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |