ಗಾಯತ್ರಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿ

18.0K

Comments

cqeah

ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸೃಷ್ಟಿ

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಲೋಕವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು ಕಲ್ಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಲೋಕದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಚಿಂತಿತನಾದನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಹಿಸಲು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನೀಡಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಶಿಪಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮರಣ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯುದೇವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು.

ವೇದಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದವರು?

ವೇದಗಳನ್ನು ಅಪೌರುಷೇಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಲೇಖಕರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ವೇದಗಳು ಋಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಂತ್ರಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲಾದ ಕಾಲಾತೀತ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರ.

Quiz

ಸೂರ್ಯನ ಸಾರಥಿಯಾರು?

ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ । ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ । ಅರ್ಥಮಾತೃಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಅಮೃತಾಯೈ । ಅರ್ಣವಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ । ಅಜಿತಾಯೈ । ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ । ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಧಾರಾಯೈ । ಅರ್ಕಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಅಜರಾಯೈ । ಅಜಾಯೈ । ಅಪರಸ್ಯೈ । ಅಧರ್ಮಾಯೈ । ಅಕ್ಷಸೂತ್ರಧರಾಯೈ । ಅಧರಾಯೈ । ಅಕಾರ....

ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ । ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ । ಅರ್ಥಮಾತೃಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಅಮೃತಾಯೈ । ಅರ್ಣವಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ । ಅಜಿತಾಯೈ । ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ । ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಧಾರಾಯೈ ।
ಅರ್ಕಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಅಜರಾಯೈ । ಅಜಾಯೈ । ಅಪರಸ್ಯೈ । ಅಧರ್ಮಾಯೈ । ಅಕ್ಷಸೂತ್ರಧರಾಯೈ । ಅಧರಾಯೈ । ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಾಯೈ । ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಭೇದಿನ್ಯೈ । ಅಂಜನಾದ್ರಿಪ್ರತೀಕಾಶಾಯೈ । ಅಂಜನಾದ್ರಿನಿವಾಸಿನ್ಯೈ । ಅದಿತ್ಯೈ । ಅಜಪಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಅರವಿಂದನಿಭೇಕ್ಷಣಾಯೈ । ಅಂತರ್ಬಹಿಸ್ಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಅವಿದ್ಯಾಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ । ಅಂತರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ । ಅಜಾಯೈ । ಅಜಮುಖಾವಾಸಾಯೈ । ಅರವಿಂದನಿಭಾನನಾಯೈ । ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾಯೈ । ಅರ್ಥದಾನಜ್ಞಾಯೈ । ಅರಿಮಂಡಲಮರ್ದಿನ್ಯೈ । ಅಸುರಘ್ನ್ಯೈ । ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಯೈ । ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಘ್ನಂತ್ಯಜಾರ್ಚಿತಾಯೈ । ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ಆದಿಶಕ್ತ್ಯೈ । ಆಕೃತ್ಯೈ । ಆಯತಾನನಾಯೈ । ಆದಿತ್ಯಪದವೀಚಾರಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಆದಿತ್ಯಪರಿಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಆಚಾರ್ಯಾಯೈ । ಆವರ್ತನಾಯೈ । ಆಚಾರಾಯೈ । ಆದಿಮೂರ್ತಿನಿವಾಸಿನ್ಯೈ । ಆಗ್ನೇಯ್ಯೈ । ಆಮರ್ಯೈ । ಆದ್ಯಾಯೈ । ಆರಾಧ್ಯಾಯೈ ।
ಆಸನಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಆಧಾರನಿಲಯಾಯೈ । ಆಧಾರಾಯೈ । ಆಕಾಶಾಂತನಿವಾಸಿನ್ಯೈ । ಆದ್ಯಾಕ್ಷರಸಮಯುಕ್ತಾಯೈ । ಆಂತರಾಕಾಶರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಆದಿತ್ಯಮಂಡಲಗತಾಯೈ ।
ಆಂತರಧ್ವಾಂತನಾಶಿನ್ಯೈ । ಇಂದಿರಾಯೈ । ಇಷ್ಟದಾಯೈ । ಇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಇಂದೀವರನಿಭೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ । ಇರಾವತ್ಯೈ । ಇಂದ್ರಪದಾಯೈ । ಇಂದ್ರಾಣ್ಯೈ । ಇಂದುರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಇಕ್ಷುಕೋದಂಡಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ । ಇಷುಸಂಧಾನಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಇಂದ್ರನೀಲಸಮಾಕಾರಾಯೈ । ಇಡಾಪಿಂಗಲರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಇಂದ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಈಶ್ವರ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ । ಈಹಾತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ । ಉಮಾಯೈ । ಉಷಾಯೈ । ಉಡುನಿಭಾಯೈ । ಉರ್ವಾರುಕಫಲಾನನಾಯೈ । ಉಡುಪ್ರಭಾಯೈ । ಉಡುಮತ್ಯೈ । ಉಡುಪಾಯೈ ।
ಉಡುಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಾಯೈ ನಮಃ । ಊರ್ಧ್ವಕೇಶ್ಯೈ । ಊರ್ಧ್ವಾಧೋಗತಿಭೇದಿನ್ಯೈ । ಊರ್ಧ್ವಬಾಹುಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಊರ್ಮಿಮಾಲಾವಾಗ್ಗ್ರಂಥದಾಯಿನ್ಯೈ । ಋತಾಯೈ । ಋಷಯೇ । ಋತುಮತ್ಯೈ । ಋಷಿದೇವನಮಸಕೃತಾಯೈ । ಋಗ್ವೇದಾಯೈ । ಋಣಹರ್ತ್ರ್ಯೈ । ಋಷಿಮಂಡಲಚಾರಿಣ್ಯೈ । ಋದ್ಧಿದಾಯೈ । ಋಜುಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯೈ । ಋಜುಧರ್ಮಾಯೈ । ಋತುಪ್ರದಾಯೈ । ಋಗ್ವೇದನಿಲಯಾಯೈ । ಋಜ್ವ್ಯೈ । ಲುಪ್ತಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ।
ಲೂತಾರಿವರಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಲೂತಾದಿವಿಷಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಏಕಾಕ್ಷರಾಯೈ । ಏಕಮಾತ್ರಾಯೈ । ಏಕಸ್ಯೈ । ಏಕೈಕನಿಷ್ಠಿತಾಯೈ । ಐಂದ್ರ್ಯೈ । ಐರಾವತರೂಢಾಯೈ । ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರಭಾಯೈ । ಓಂಕಾರಾಯೈ । ಓಷಧ್ಯೈ । ಓತಾಯೈ । ಓತಪ್ರೋತನಿವಾಸಿನ್ಯೈ । ಔರ್ವಾಯೈ । ಔಷಧಸಂಪನ್ನಾಯೈ । ಔಪಾಸನಫಲಪ್ರದಾಯೈ । ಅಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಯೈ ದೇವ್ಯೈ । ಅಃಕಾರಮನುರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ । ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಕಾಮಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ । ಕಮಲಾಯೈ । ಕಾಮಿನ್ಯೈ । ಕಾಂತಾಯೈ । ಕಾಮದಾಯೈ । ಕಾಲಕಂಠಿನ್ಯೈ । ಕರಿಕುಂಭಸ್ತನಭರಾಯೈ । ಕರವೀರಸುವಾಸಿನ್ಯೈ । ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ।
ಕುಂಡಲವತ್ಯೈ । ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ । ಕುರುವಿಂದದಲಾಕಾರಾಯೈ । ಕುಂಡಲ್ಯೈ । ಕುಮುದಾಲಯಾಯೈ । ಕಾಲಜಿಹ್ವಾಯೈ । ಕರಾಲಾಸ್ಯಾಯೈ । ಕಾಲಿಕಾಯೈ । ಕಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ।
ಕಮನೀಯಗುಣಾಯೈ । ಕಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಕಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಮುದ್ವತ್ಯೈ । ಕೌಶಿಕ್ಯೈ । ಕಮಲಾಕಾರಾಯೈ । ಕಾಮಚಾರಪ್ರಭಂಜಿನ್ಯೈ । ಕೌಮಾರ್ಯೈ । ಕರುಣಾಪಾಂಗ್ಯೈ । ಕಕುವಂತಾಯೈ । ಕರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಕೇಸರ್ಯೈ । ಕೇಶವನುತಾಯೈ । ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಕಾಲಿಂದ್ಯೈ । ಕಾಲಿಕಾಯೈ । ಕಾಂಚ್ಯೈ । ಕಲಶೋದ್ಭವಸಂಸ್ತುತಾಯೈ । ಕಾಮಮಾತ್ರೇ । ಕ್ರತುಮತ್ಯೈ । ಕಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಕೃಪಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಕುಮಾರ್ಯೈ । ಕುಂಡನಿಲಯಾಯೈ । ಕಿರಾತ್ಯೈ । ಕೀರವಾಹನಾಯೈ । ಕೈಕೇಯ್ಯೈ । ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಾಯೈ । ಕೇತಕ್ಯೈ । ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಕಮಂಡಲುಧರಾಯೈ । ಕಾಲ್ಯೈ । ಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಕಲಹಂಸಗತ್ಯೈ । ಕಕ್ಷಾಯೈ । ಕೃತಕೌತುಕಮಂಗಲಾಯೈ । ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಯೈ । ಕಂಪ್ರಾಯೈ । ಕರೀಂದ್ರಗಮನಾಯೈ । ಕುಹ್ವೈ । ಕರ್ಪೂರಲೇಪನಾಯೈ । ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಕಪಿಲಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಹುರಾಶ್ರಯಾಯೈ । ಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ । ಕುಧರಾಯೈ । ಕಮ್ರಾಯೈ । ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಾಖಿಲವಿಷ್ಟಪಾಯೈ । ಖಡ್ಗಖೇಟಕಧರಾಯೈ । ಖರ್ವಾಯೈ । ಖೇಚರ್ಯೈ । ಖಗವಾಹನಾಯೈ । ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಖ್ಯಾತಾಯೈ । ಖಗರಾಜೋಪರಿಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಖಲಘ್ನ್ಯೈ । ಖಂಡಿತಜರಾಯೈ । ಖಂಡಾಖ್ಯಾನಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ । ಖಂಡೇಂದುತಿಲಕಾಯೈ । ಗಂಗಾಯೈ । ಗಣೇಶಗುಹಪೂಜಿತಾಯೈ । ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ । ಗೀತಾಯೈ । ಗಾಂಧಾರ್ಯೈ । ಗಾನಲೋಲುಪಾಯೈ । ಗೌತಮ್ಯೈ । ಗಾಮಿನ್ಯೈ । ಗಾಧಾಯೈ । ಗಂಧರ್ವಾಪ್ಸರಸೇವಿತಾಯೈ । ಗೋವಿಂದಚರಣಾಕ್ರಾಂತಾಯೈ । ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾವಿತಾಯೈ । ಗಂಧರ್ವ್ಯೈ । ಗಹ್ವರ್ಯೈ । ಗೋತ್ರಾಯೈ । ಗಿರೀಶಾಯೈ । ಗಹನಾಯೈ । ಗಮ್ಯೈ । ಗುಹಾವಾಸಾಯೈ । ಗುಣವತ್ಯೈ । ಗುರುಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನ್ಯೈ । ಗುರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಗುಣವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಗುಹ್ಯಾಯೈ । ಗೋಪ್ತವ್ಯಾಯೈ । ಗುಣದಾಯಿನ್ಯೈ । ಗಿರಿಜಾಯೈ । ಗುಹ್ಯಮಾತಂಗ್ಯೈ । ಗರುಡಧ್ವಜವಲ್ಲಭಾಯೈ । ಗರ್ವಾಪಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಗೋದಾಯೈ । ಗೋಕುಲಸ್ಥಾಯೈ । ಗದಾಧರಾಯೈ । ಗೋಕರ್ಣನಿಲಯಾಸಕ್ತಾಯೈ । ಗುಹ್ಯಮಂಡಲವರ್ತಿನ್ಯೈ । ಘರ್ಮದಾಯೈ । ಘನದಾಯೈ । ಘಂಟಾಯೈ । ಘೋರದಾನವಮರ್ದಿನ್ಯೈ । ಘೃಣಿಮಂತ್ರಮಯ್ಯೈ । ಘೋಷಾಯೈ । ಘನಸಂಪಾತದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಘಂಟಾರವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಘ್ರಾಣಾಯೈ । ಘೃಣಿಸಂತುಷ್ಟಿಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಘನಾರಿಮಂಡಲಾಯೈ । ಘೂರ್ಣಾಯೈ । ಘೃತಾಚ್ಯೈ । ಘನವೇಗಿನ್ಯೈ । ಜ್ಞಾನಧಾತುಮಯ್ಯೈ । ಚರ್ಚಾಯೈ । ಚರ್ಚಿತಾಯೈ । ಚಾರುಹಾಸಿನ್ಯೈ । ಚಟುಲಾಯೈ । ಚಂಡಿಕಾಯೈ । ಚಿತ್ರಾಯೈ । ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಯೈ । ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ । ಚಾರುದಂತಾಯೈ । ಚಾತುರ್ಯೈ । ಚರಿತಪ್ರದಾಯೈ । ಚೂಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಾಂತಾಯೈ ನಮಃ । ಚಂದ್ರಮಃಕರ್ಣಕುಂಡಲಾಯೈ । ಚಂದ್ರಹಾಸಾಯೈ । ಚಾರುದಾತ್ರ್ಯೈ । ಚಕೋರ್ಯೈ । ಚಾಂದ್ರಹಾಸಿನ್ಯೈ । ಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ । ಚಂದ್ರಧಾತ್ರ್ಯೈ । ಚೌರ್ಯೈ । ಚೌರಾಯೈ । ಚಂಡಿಕಾಯೈ ।
ಚಂಚದ್ವಾಗ್ವಾದಿನ್ಯೈ । ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯೈ । ಚೋರವಿನಾಶಿನ್ಯೈ । ಚಾರುಚಂದನಲಿಪ್ತಾಂಗ್ಯೈ । ಚಂಚಚ್ಚಾಮರವೀಜಿತಾಯೈ । ಚಾರುಮಧ್ಯಾಯೈ । ಚಾರುಗತ್ಯೈ । ಚಂದಿಲಾಯೈ । ಚಂದ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಚಾರುಹೋಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಚಾರ್ವಾಚರಿತಾಯೈ । ಚಕ್ರಬಾಹುಕಾಯೈ । ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ । ಚಂದ್ರಮಂಡಲದರ್ಪಣಾಯೈ । ಚಕ್ರವಾಕಸ್ತನ್ಯೈ । ಚೇಷ್ಟಾಯೈ । ಚಿತ್ರಾಯೈ । ಚಾರುವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ । ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಯೈ । ಚಂದ್ರವತ್ಯೈ । ಚಂದ್ರಮಸೇ । ಚಂದನಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಚೋದಯಿತ್ರ್ಯೈ । ಚಿರಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ । ಚಾತಕಾಯೈ । ಚಾರುಹೇತುಕ್ಯೈ । ಛತ್ರಯಾತಾಯೈ । ಛತ್ರಧರಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ । ಛಂದಃಪರಿಚ್ಛದಾಯೈ । ಛಾಯಾದೇವ್ಯೈ । ಛಿದ್ರನಖಾಯೈ । ಛನ್ನೇಂದ್ರಿಯವಿಸರ್ಪಿಣ್ಯೈ । ಛಂದೋನುಷ್ಟುಪ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂತಾಯೈ । ಛಿದ್ರೋಪದ್ರವಭೇದಿನ್ಯೈ । ಛೇದಾಯೈ । ಛತ್ರೈಶ್ವರ್ಯೈ । ಛಿನ್ನಾಯೈ ।
ಛುರಿಕಾಯೈ । ಛೇದನಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಜನನ್ಯೈ । ಜನ್ಮರಹಿತಾಯೈ । ಜಾತವೇದಸೇ । ಜಗನ್ಮಯ್ಯೈ । ಜಾಹ್ನವ್ಯೈ । ಜಟಿಲಾಯೈ । ಜೇತ್ರ್ಯೈ । ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಜಂಬೂದ್ವೀಪವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಜ್ವಾಲಾಯೈ । ಜಯಂತ್ಯೈ । ಜಲಶಾಲಿನ್ಯೈ । ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯೈ । ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯೈ । ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯೈ । ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಜಾತರೂಪಮಯ್ಯೈ । ಜಿಹ್ವಾಯೈ । ಜಾನಕ್ಯೈ । ಜಗತ್ಯೈ । ಜಯಾಯೈ । ಜನಿತ್ರ್ಯೈ । ಜಹ್ನುತನಯಾಯೈ । ಜಗತ್ತ್ರಯಹಿತೈಷಿಣ್ಯೈ । ಜ್ವಾಲಾಮುಖ್ಯೈ । ಜಪವತ್ಯೈ । ಜ್ವರಘ್ನ್ಯೈ । ಜಿತವಿಷ್ಟಪಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಜಿತಾಕ್ರಾಂತಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಜ್ವಾಲಾಯೈ । ಜಾಗ್ರತ್ಯೈ । ಜ್ವರದೇವತಾಯೈ । ಜಲದಾಯೈ । ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ । ಜ್ಯಾಘೋಷಾಸ್ಫೋಟದಿಙ್ಮುಖ್ಯೈ । ಜಂಭಿನ್ಯೈ । ಜೃಂಭಣಾಯೈ । ಜೃಂಭಾಯೈ । ಜ್ವಲನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಕುಂಡಲಾಯೈ । ಝಿಂಝಿಕಾಯೈ । ಝಣನಿರ್ಘೋಷಾಯೈ । ಝಂಝಾಮಾರುತವೇಗಿನ್ಯೈ । ಝಲ್ಲರೀವಾದ್ಯಕುಶಲಾಯೈ । ಞರೂಪಾಯೈ । ಞಭುಜಾಯೈ ।ಟಂಕಬಾಣಸಮಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಟಂಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಟಂಕಭೇದಿನ್ಯೈ । ಟಂಕೀಗಣಕೃತಾಘೋಷಾಯೈ । ಟಂಕನೀಯಮಹೋರಸಾಯೈ । ಟಂಕಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ। ಠ ಠ ಶಬ್ದನಿನಾದಿತಾಯೈ । ಡಾಮರ್ಯೈ । ಡಾಕಿನ್ಯೈ । ಡಿಂಭಾಯೈ । ಡುಂಡುಮಾರೈಕನಿರ್ಜಿತಾಯೈ । ಡಾಮರೀತಂತ್ರಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯೈ । ಡಮಡ್ಡಮರುನಾದಿನ್ಯೈ । ಡಿಂಡೀರವಸಹಾಯೈ । ಡಿಂಭಲಸತ್ಕ್ರೀಡಾಪರಾಯಣಾಯೈ । ಢುಂಢಿವಿಘ್ನೇಶಜನನ್ಯೈ । ಢಕ್ಕಾಹಸ್ತಾಯೈ ।
ಢಿಲಿವ್ರಜಾಯೈ । ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನಾಯೈ । ನಿರುಪಮಾಯೈ । ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ನರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ । ನದ್ಯೈ । ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ । ತ್ರಿಪದಾಯೈ । ತಂತ್ರ್ಯೈ । ತುಲಸೀತರುಣಾತರವೇ । ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದಾಕ್ರಾಂತಾಯೈ । ತುರೀಯಪದಗಾಮಿನ್ಯೈ । ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯೈ । ತಾಮಸ್ಯೈ । ತುಹಿನಾಯೈ । ತುರಾಯೈ । ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನಾಯೈ । ತ್ರಿವೇಣ್ಯೈ । ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ । ತ್ರಿಶಕ್ತ್ಯೈ । ತ್ರಿಪುರಾಯೈ । ತುಂಗಾಯೈ । ತುರಂಗವದನಾಯೈ । ತಿಮಿಂಗಿಲಗಿಲಾಯೈ । ತೀವ್ರಾಯೈ । ತ್ರಿಸ್ಸ್ರೋತಾಯೈ । ತಾಮಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ತಂತ್ರಮಂತ್ರವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ । ತನುಮಧ್ಯಾಯೈ । ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾಯೈ । ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಯೈ । ತ್ರಿಸ್ತನ್ಯೈ । ತೋಷಾಸಂಸ್ಥಾಯೈ । ತಾಲಪ್ರತಾಪಿನ್ಯೈ । ತಾಟಂಕಿನ್ಯೈ । ತುಷಾರಾಭಾಯೈ । ತುಹಿನಾಚಲವಾಸಿನ್ಯೈ ।
ತಂತುಜಾಲಸಮಾಯುಕ್ತಾಯೈ । ತಾರಾಹಾರಾವಲೀಪ್ರಿಯಾಯೈ । ತಿಲಹೋಮಪ್ರಿಯಾಯೈ । ತೀರ್ಥಾಯೈ । ತಮಾಲಕುಸುಮಾಕೃತ್ಯೈ । ತಾರಕಾಯೈ । ತ್ರಿಯುತಾಯೈ । ತನ್ವ್ಯೈ । ತ್ರಿಶಂಕುಪರಿವಾರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ತಿಲೋದರ್ಯೈ ನಮಃ । ತಿಲಾಭೂಷಾಯೈ । ತಾಟಂಕಪ್ರಿಯವಾಹಿನ್ಯೈ । ತ್ರಿಜಟಾಯೈ । ತಿತ್ತಿರ್ಯೈ । ತೃಷ್ಣಾಯೈ । ತ್ರಿವಿಧಾಯೈ । ತರುಣಾಕೃತ್ಯೈ । ತಪ್ತಕಾಂಚನಭೂಷಣಾಯೈ । ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂಕಾಶಾಯೈ । ತ್ರಯ್ಯಂಬಕಾಯೈ । ತ್ರಿವರ್ಗಾಯೈ । ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನದಾಯಿನ್ಯೈ । ತರ್ಪಣಾಯೈ । ತೃಪ್ತಿದಾಯೈ । ತೃಪ್ತಾಯೈ । ತಾಮಸ್ಯೈ । ತುಂಬುರುಸ್ತುತಾಯೈ । ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಸ್ಥಾಯೈ । ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಾಯೈ । ತ್ರಿಭಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ತನುವಲ್ಲರ್ಯೈ ನಮಃ । ಥಾತ್ಕಾರ್ಯೈ । ಥಾರವಾಯೈ । ಥಾಂತಾಯೈ । ದೋಹಿನ್ಯೈ । ದೀನವತ್ಸಲಾಯೈ । ದಾನವಾಂತಕರ್ಯೈ । ದುರ್ಗಾಯೈ । ದುರ್ಗಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣ್ಯೈ । ದೇವರೀತ್ಯೈ । ದಿವಾರಾತ್ರ್ಯೈ । ದ್ರೌಪದ್ಯೈ । ದುಂದುಭಿಸ್ವನಾಯೈ । ದೇವಯಾನ್ಯೈ । ದುರಾವಾಸಾಯೈ । ದಾರಿದ್ರ್ಯೋದ್ಭೇದಿನ್ಯೈ । ದಿವಾಯೈ । ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾಯೈ । ದೀಪ್ತಾಯೈ । ದಿಗ್ವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ದಿಗ್ವಿಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ದಂಡಕಾರಣ್ಯನಿಲಯಾಯೈ । ದಂಡಿನ್ಯೈ । ದೇವಪೂಜಿತಾಯೈ । ದೇವವಂದ್ಯಾಯೈ । ದಿವಿಷದಾಯೈ । ದ್ವೇಷಿಣ್ಯೈ । ದಾನಾವಾಕೃತ್ಯೈ । ದೀನಾನಾಥಸ್ತುತಾಯೈ । ದೀಕ್ಷಾಯೈ । ದೇವತಾದಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಧಾತ್ರ್ಯೈ । ಧನುರ್ಧರಾಯೈ । ಧೇನ್ವೈ । ಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಧರ್ಮಚಾರಿಣ್ಯೈ । ಧುರಂಧರಾಯೈ । ಧರಾಧಾರಾಯೈ । ಧನದಾಯೈ । ಧಾನ್ಯದೋಹಿನ್ಯೈ । ಧರ್ಮಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । ಧನುರ್ವೇದವಿಶಾರದಾಯೈ । ಧೃತ್ಯೈ । ಧನ್ಯಾಯೈ । ಧೃತಪದಾಯೈ । ಧರ್ಮರಾಜಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಧ್ರುವಾಯೈ । ಧೂಮಾವತ್ಯೈ । ಧೂಮ್ರಕೇಶ್ಯೈ । ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ । ನಂದಾಯೈ । ನಂದಪ್ರಿಯಾಯೈ । ನಿದ್ರಾಯೈ । ನೃನುತಾಯೈ । ನಂದನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ । ನರ್ಮದಾಯೈ । ನಲಿನ್ಯೈ । ನೀಲಾಯೈ । ನೀಲಕಂಠಸಮಾಶ್ರಯಾಯೈ । ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ನಿರ್ಮಲಾಯೈ । ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ । ನಿಧಯೇ । ನಿರಾಧಾರಾಯೈ । ನಿರುಪಮಾಯೈ । ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯೈ । ನಿರಂಜನಾಯೈ । ನಾದಬಿಂದುಕಲಾತೀತಾಯೈ । ನಾದಬಿಂದುಕಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ । ನೃಸಿಂಹಿನ್ಯೈ । ನಗಧರಾಯೈ । ನೃಪನಾಗವಿಭೂಷಿತಾಯೈ । ನರಕಕ್ಲೇಶಶಮನ್ಯೈ । ನಾರಾಯಣಪದೋದ್ಭವಾಯೈ । ನಿರವದ್ಯಾಯೈ । ನಿರಾಕಾರಾಯೈ । ನಾರದಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯೈ । ನಾನಾಜ್ಯೋತಿಸ್ಸಮಾಖ್ಯಾತಾಯೈ ।
ನಿಧಿದಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ನವಸೂತ್ರಧರಾಯೈ । ನೀತ್ಯೈ । ನಿರುಪದ್ರವಕಾರಿಣ್ಯೈ । ನಂದಜಾಯೈ । ನವರತ್ನಾಢ್ಯಾಯೈ । ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ । ನವನೀತಪ್ರಿಯಾಯೈ । ನಾರ್ಯೈ । ನೀಲಜೀಮೂತನಿಸ್ವನಾಯೈ । ನಿಮೇಷಿಣ್ಯೈ । ನದೀರೂಪಾಯೈ । ನೀಲಗ್ರೀವಾಯೈ । ನಿಶೀಶ್ವರ್ಯೈ । ನಾಮಾವಲ್ಯೈ । ನಿಶುಂಭಘ್ನ್ಯೈ । ನಾಗಲೋಕನಿವಾಸಿನ್ಯೈ । ನವಜಾಂಬೂನದಪ್ರಖ್ಯಾಯೈ । ನಾಗಲೋಕಾಧಿದೇವತಾಯೈ । ನೂಪೂರಾಕ್ರಾಂತಚರಣಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ನರಚಿತ್ತಪ್ರಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ನಿಮಗ್ನಾರಕ್ತನಯನಾಯೈ । ನಿರ್ಘಾತಸಮನಿಸ್ವನಾಯೈ । ನಂದನೋದ್ಯಾನನಿಲಯಾಯೈ । ನಿರ್ವ್ಯೂಹೋಪರಿಚಾರಿಣ್ಯೈ । ಪಾರ್ವತ್ಯೈ । ಪರಮೋದಾರಾಯೈ । ಪರಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ । ಪರಸ್ಯೈ । ಪಂಚಕೋಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ । ಪಂಚಪಾತಕನಾಶಿನ್ಯೈ । ಪರಚಿತ್ತವಿಧಾನಜ್ಞಾಯೈ । ಪಂಚಿಕಾಯೈ । ಪಂಚರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಪೂರ್ಣಿಮಾಯೈ । ಪರಮಾಯೈ । ಪ್ರೀತ್ಯೈ । ಪರತೇಜಸೇ । ಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ।
ಪುರಾಣ್ಯೈ । ಪೌರುಷ್ಯೈ । ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಪುಂಡರೀಕನಿಭೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ । ಪಾತಾಲತಲನಿಮಗ್ನಾಯೈ । ಪ್ರೀತಾಯೈ । ಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ । ಪಾವನ್ಯೈ । ಪಾದಸಹಿತಾಯೈ । ಪೇಶಲಾಯೈ । ಪವನಾಶಿನ್ಯೈ । ಪ್ರಜಾಪತಯೇ । ಪರಿಶ್ರಾಂತಾಯೈ । ಪರ್ವತಸ್ತನಮಂಡಲಾಯೈ । ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಾಯೈ । ಪದ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಪದ್ಮಸಂಭವಾಯೈ । ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯೈ । ಪದ್ಮಪದಾಯೈ । ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ । ಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣ್ಯೈ । ಪಶುಪಾಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಪುರಂಧ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ । ಪುಷ್ಕಲಾಯೈ । ಪುರುಷಾಯೈ । ಪರ್ವಾಯೈ । ಪಾರಿಜಾತಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಪತಿವ್ರತಾಯೈ । ಪವಿತ್ರಾಂಗ್ಯೈ । ಪುಷ್ಪಹಾಸಪರಾಯಣಾಯೈ । ಪ್ರಜ್ಞಾವತೀಸುತಾಯೈ ।
ಪೌತ್ರ್ಯೈ । ಪುತ್ರಪೂಜ್ಯಾಯೈ । ಪಯಸ್ವಿನ್ಯೈ । ಪಟ್ಟಿಪಾಶಧರಾಯೈ । ಪಂಕ್ತ್ಯೈ । ಪಿತೃಲೋಕಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ । ಪುರಾಣ್ಯೈ । ಪುಣ್ಯಶೀಲಾಯೈ । ಪ್ರಣತಾರ್ತಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನನ್ಯೈ ನಮಃ । ಪುಷ್ಟಾಯೈ । ಪಿತಾಮಹಪರಿಗ್ರಹಾಯೈ । ಪುಂಡರೀಕಪುರಾವಾಸಾಯೈ । ಪುಂಡರೀಕಸಮಾನನಾಯೈ । ಪೃಥುಜಂಘಾಯೈ । ಪೃಥುಭುಜಾಯೈ । ಪೃಥುಪಾದಾಯೈ । ಪೃಥೂದರ್ಯೈ । ಪ್ರವಾಲಶೋಭಾಯೈ ।
ಪಿಂಗಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಪೀತವಾಸಾಯೈ । ಪ್ರಚಾಪಲಾಯೈ । ಪ್ರಸವಾಯೈ । ಪುಷ್ಟಿದಾಯೈ । ಪುಣ್ಯಾಯೈ । ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ । ಪ್ರಣವಗತಯೇ । ಪಂಚವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಪಂಚವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಪಂಚಿಕಾಯೈ । ಪಂಜರಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಪರಮಾಯೈ । ಪರಜ್ಯೋತಯೇ । ಪರಪ್ರೀತಯೇ । ಪರಾಗತಯೇ । ಪರಾಕಾಷ್ಠಾಯೈ । ಪರೇಶಾನ್ಯೈ । ಪಾವಿನ್ಯೈ । ಪಾವಕದ್ಯುತಯೇ । ಪುಣ್ಯಭದ್ರಾಯೈ । ಪರಿಚ್ಛೇದಾಯೈ । ಪುಷ್ಪಹಾಸಾಯೈ । ಪೃಥೂದರ್ಯೈ । ಪೀತಾಂಗ್ಯೈ । ಪೀತವಸನಾಯೈ । ಪೀತಶಯ್ಯಾಯೈ । ಪಿಶಾಚಿನ್ಯೈ । ಪೀತಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಪಿಶಾಚಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ । ಪಾಟಲಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಪಟುಕ್ರಿಯಾಯೈ । ಪಂಚಭಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಚಾರಾಯೈ । ಪುತನಾಪ್ರಾಣಘಾತಿನ್ಯೈ । ಪುನ್ನಾಗವನಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ । ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥನಿಷೇವಿತಾಯೈ । ಪಂಚಾಂಗ್ಯೈ ।
ಪರಾಶಕ್ತಯೇ । ಪರಮಾಹ್ಲಾದಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಪುಷ್ಪಕಾಂಡಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಪೂಷಾಯೈ । ಪೋಷಿತಾಖಿಲವಿಷ್ಟಪಾಯೈ । ಪಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಪಂಚಶಿಖಾಯೈ । ಪನ್ನಗೋಪರಿಶಾಯಿನ್ಯೈ । ಪಂಚಮಾತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ । ಪೃಥ್ವ್ಯೈ । ಪಥಿಕಾಯೈ । ಪೃಥುದೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಪುರಾಣನ್ಯಾಯಮೀಮಾಂಸಾಯೈ ನಮಃ । ಪಾಟಲ್ಯೈ । ಪುಷ್ಪಗಂಧಿನ್ಯೈ । ಪುಣ್ಯಪ್ರಜಾಯೈ । ಪಾರದಾತ್ರ್ಯೈ । ಪರಮಾರ್ಗೈಕಗೋಚರಾಯೈ । ಪ್ರವಾಲಶೋಭಾಯೈ । ಪೂರ್ಣಾಶಾಯೈ । ಪ್ರಣವಾಯೈ । ಪಲ್ಲವೋದರ್ಯೈ ।
ಫಲಿನ್ಯೈ । ಫಲದಾಯೈ । ಫಲ್ಗವೇ । ಫೂತ್ಕಾರ್ಯೈ । ಫಲಕಾಕೃತಯೇ । ಫಣೀಂದ್ರಭೋಗಶಯನಾಯೈ । ಫಣಿಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯೈ । ಬಾಲಬಾಲಾಯೈ । ಬಹುಮತಾಯೈ । ಬಾಲಾತಪನಿಭಾಂಶುಕಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಬಲಭದ್ರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ವಂದ್ಯಾಯೈ । ಬಡವಾಯೈ । ಬುದ್ಧಿಸಂಸ್ತುತಾಯೈ । ಬಂದೀದೇವ್ಯೈ । ಬಿಲವತ್ಯೈ । ಬಡಿಶಾಘ್ನ್ಯೈ । ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಬಾಂಧವ್ಯೈ । ಬೋಧಿತಾಯೈ । ಬುದ್ಧ್ಯೈ । ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಬಾಲಭಾನುಪ್ರಭಾಕಾರಾಯೈ । ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣದೇವತಾಯೈ । ಬೃಹಸ್ಪತಿಸ್ತುತಾಯೈ । ವೃಂದಾಯೈ । ವೃಂದಾವನವಿಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಬಾಲಾಕಿನ್ಯೈ । ಬಿಲಾಹಾರಾಯೈ । ಬಿಲವಾಸಾಯೈ । ಬಹೂದಕಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಬಹುನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಬಹುಪದಾಯೈ । ಬಹುಕರ್ಣಾವತಂಸಿಕಾಯೈ । ಬಹುಬಾಹುಯುತಾಯೈ । ಬೀಜರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಬಹುರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಬಿಂದುನಾದಕಲಾತೀತಾಯೈ । ಬಿಂದುನಾದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಬದ್ಧಗೋಧಾಂಗುಲಿಪ್ರಾಣಾಯೈ । ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮವಾಸಿನ್ಯೈ । ಬೃಂದಾರಕಾಯೈ । ಬೃಹತ್ಸ್ಕಂಧಾಯೈ । ಬೃಹತ್ಯೈ । ಬಾಣಪಾತಿನ್ಯೈ । ವೃಂದಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ । ಬಹುನುತಾಯೈ । ವನಿತಾಯೈ । ಬಹುವಿಕ್ರಮಾಯೈ । ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಾಸೀನಾಯೈ । ಬಿಲ್ವಪತ್ರತಲಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಬೋಧಿದ್ರುಮನಿಜಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಬಡಿಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಬಿಂದುದರ್ಪಣಾಯೈ । ಬಾಲಾಯೈ । ಬಾಣಾಸನವತ್ಯೈ । ಬಡವಾನಲವೇಗಿನ್ಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಬಹಿರಂತಸ್ಥಾಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮಕಂಕಣಸೂತ್ರಿಣ್ಯೈ । ಭವಾನ್ಯೈ । ಭೀಷಣವತ್ಯೈ । ಭಾವಿನ್ಯೈ । ಭಯಹಾರಿಣ್ಯೈ । ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ । ಭುಜಂಗಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಭಾರತ್ಯೈ । ಭಾರತಾಶಯಾಯೈ । ಭೈರವ್ಯೈ । ಭೀಷಣಾಕಾರಾಯೈ । ಭೂತಿದಾಯೈ । ಭೂತಿಮಾಲಿನ್ಯೈ । ಭಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಭೋಗನಿರತಾಯೈ ನಮಃ । ಭದ್ರದಾಯೈ । ಭೂರಿವಿಕ್ರಮಾಯೈ । ಭೂತಾವಾಸಾಯೈ । ಭೃಗುಲತಾಯೈ । ಭಾರ್ಗವ್ಯೈ । ಭೂಸುರಾರ್ಚಿತಾಯೈ । ಭಾಗೀರಥ್ಯೈ । ಭೋಗವತ್ಯೈ । ಭವನಸ್ಥಾಯೈ । ಭಿಷಗ್ವರಾಯೈ । ಭಾಮಿನ್ಯೈ । ಭೋಗಿನ್ಯೈ । ಭಾಷಾಯೈ । ಭವಾನ್ಯೈ । ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಾಯೈ । ಭರ್ಗಾತ್ಮಿಕಾಯೈ । ಭೀಮವತ್ಯೈ । ಭವಬಂಧವಿಮೋಚಿನ್ಯೈ । ಭಜನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಭೂತಧಾತ್ರೀರಂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಭುಜಂಗವಲಯಾಯೈ । ಭೀಮಾಯೈ । ಭೇರುಂಡಾಯೈ । ಭಾಗಧೇಯಿನ್ಯೈ । ಮಾತ್ರೇ । ಮಾಯಾಯೈ । ಮಧುಮತ್ಯೈ । ಮಧುಜಿಹ್ವಾಯೈ । ಮಧುಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಮಹಾದೇವ್ಯೈ । ಮಹಾಭಾಗಾಯೈ । ಮಾಲಿನ್ಯೈ । ಮೀನಲೋಚನಾಯೈ । ಮಾಯಾತೀತಾಯೈ । ಮಧುಮತ್ಯೈ । ಮಧುಮಾಂಸಾಯೈ । ಮಧುದ್ರವಾಯೈ । ಮಾನವ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಮಧುಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ । ಮಿಥಿಲಾಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ । ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ । ಮೇದಿನ್ಯೈ । ಮೇಘಮಾಲಿನ್ಯೈ । ಮಂದೋದರ್ಯೈ । ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ । ಮೈಥಿಲ್ಯೈ । ಮಸೃಣಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ।
ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ । ಮಹಾಕನ್ಯಾಯೈ । ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಮಾಹೇಂದ್ರ್ಯೈ । ಮೇರುತನಯಾಯೈ । ಮಂದಾರಕುಸುಮಾರ್ಚಿತಾಯೈ । ಮಂಜುಮಂಜೀರಚರಣಾಯೈ । ಮೋಕ್ಷದಾಯೈ । ಮಂಜುಭಾಷಿಣ್ಯೈ । ಮಧುರದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಮಲಯಾಯೈ । ಮಲಯಾನ್ವಿತಾಯೈ । ಮೇಧಾಯೈ । ಮರಕತಶ್ಯಾಮಾಯೈ । ಮಾಗಧ್ಯೈ । ಮೇನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ । ಮಹಾಮಾರ್ಯೈ । ಮಹಾವೀರಾಯೈ । ಮಹಾಶ್ಯಾಮಾಯೈ । ಮನುಸ್ತುತಾಯೈ । ಮಾತೃಕಾಯೈ ।
ಮಿಹಿರಾಭಾಸಾಯೈ । ಮುಕುಂದಪದವಿಕ್ರಮಾಯೈ । ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತಾಯೈ । ಮುಗ್ಧಾಯೈ । ಮಣಿಪೂರಕವಾಸಿನ್ಯೈ । ಮೃಗಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಮಹಿಷಾರೂಢಾಯೈ । ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಯೋಗಾಸನಾಯೈ ನಮಃ । ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯೈ । ಯೋಗಾಯೈ । ಯೌವನಕಾಶ್ರಯಾಯೈ । ಯೌವನ್ಯೈ । ಯುದ್ಧಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ । ಯಮುನಾಯೈ । ಯುಗಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಯಕ್ಷಿಣ್ಯೈ । ಯೋಗಯುಕ್ತಾಯೈ । ಯಕ್ಷರಾಜಪ್ರಸೂತಿನ್ಯೈ । ಯಾತ್ರಾಯೈ । ಯಾನವಿಧಾನಜ್ಞಾಯೈ । ಯದುವಂಶಸಮುದ್ಭವಾಯೈ । ಯಕಾರಾದಿಹಕಾರಾಂತಾಯೈ । ಯಾಜುಷ್ಯೈ । ಯಜ್ಞರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಯಾಮಿನ್ಯೈ । ಯೋಗನಿರತಾಯೈ । ಯಾತುಧಾನಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ರುಕ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ರಮಣ್ಯೈ । ರಾಮಾಯೈ । ರೇವತ್ಯೈ । ರೇಣುಕಾಯೈ । ರತ್ಯೈ । ರೌದ್ರ್ಯೈ । ರೌದ್ರಪ್ರಿಯಾಕಾರಾಯೈ । ರಾಮಮಾತ್ರೇ । ರತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ । ರೋಹಿಣ್ಯೈ । ರಾಜ್ಯದಾಯೈ । ರೇವಾಯೈ । ರಮಾಯೈ । ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯೈ । ರಾಕೇಶ್ಯೈ । ರೂಪಸಂಪನ್ನಾಯೈ । ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾಯೈ । ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಾಯೈ । ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪನಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ರಾಜಹಂಸಸಮಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ । ರಂಭಾಯೈ । ರಕ್ತಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ । ರಮಣೀಯಯುಗಾಧಾರಾಯೈ । ರಾಜಿತಾಖಿಲಭೂತಲಾಯೈ । ರುರುಚರ್ಮಪರೀಧಾನಾಯೈ । ರಥಿನ್ಯೈ । ರತ್ನಮಾಲಿಕಾಯೈ । ರೋಗೇಶ್ಯೈ । ರೋಗಶಮನ್ಯೈ । ರಾವಿಣ್ಯೈ । ರೋಮಹರ್ಷಿಣ್ಯೈ । ರಾಮಚಂದ್ರಪದಾಕ್ರಾಂತಾಯೈ । ರಾವಣಚ್ಛೇದಕಾರಿಣ್ಯೈ । ರತ್ನವಸ್ತ್ರಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾಯೈ । ರಥಸ್ಥಾಯೈ । ರುಕ್ಮಭೂಷಣಾಯೈ । ಲಜ್ಜಾಧಿದೇವತಾಯೈ । ಲೋಲಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಲಿಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ । ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ಲೋಲಾಯೈ । ಲುಪ್ತವಿಷಾಯೈ । ಲೋಕಿನ್ಯೈ । ಲೋಕವಿಶ್ರುತಾಯೈ । ಲಜ್ಜಾಯೈ । ಲಂಬೋದರ್ಯೈ । ಲಲನಾಯೈ । ಲೋಕಧಾರಿಣ್ಯೈ । ವರದಾಯೈ । ವಂದಿತಾಯೈ । ವಂದ್ಯಾಯೈ ।ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ । ವಿಮಲಾಕೃತ್ಯೈ । ವಾರಾಹ್ಯೈ । ವಿರಜಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ವರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । ವರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ । ವಿನತಾಯೈ । ವ್ಯೋಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ । ವಾರಿಜಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ । ವಾರುಣ್ಯೈ । ವೇಣುಸಂಭೂತಾಯೈ । ವೀತಿಹೋತ್ರಾಯೈ । ವಿರೂಪಿಣ್ಯೈ । ವಾಯುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ । ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯೈ । ವಿಧಿಪ್ರಿಯಾಯೈ । ವಿಷ್ಣುಪತ್ನ್ಯೈ । ವಿಷ್ಣುಮತ್ಯೈ । ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ । ವಸುಂಧರಾಯೈ । ವಾಮದೇವಪ್ರಿಯಾಯೈ । ವೇಲಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ವಜ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ವಸುದೋಹಿನ್ಯೈ । ವೇದಾಕ್ಷರಪರೀತಾಂಗ್ಯೈ । ವಾಜಪೇಯಫಲಪ್ರದಾಯೈ । ವಾಸವ್ಯೈ । ವಾಮಜನನ್ಯೈ । ವೈಕುಂಠನಿಲಯಾಯೈ । ವರಾಯೈ । ವ್ಯಾಸಪ್ರಿಯಾಯೈ । ವರ್ಮಧರಾಯೈ । ವಾಲ್ಮೀಕಿಪರಿಸೇವಿತಾಯೈ । ಶಾಕಂಭರ್ಯೈ । ಶಿವಾಯೈ । ಶಾಂತಾಯೈ । ಶಾರದಾಯೈ । ಶರಣಾಗತಯೇ। ಶಾತೋದರ್ಯೈ । ಶುಭಾಚಾರಾಯೈ । ಶುಂಭಾಸುರವಿಮರ್ದಿನ್ಯೈ । ಶೋಭಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಶಿವಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಶಂಕರಾರ್ಧಶರೀರಿಣ್ಯೈ । ಶೋಣಾಯೈ । ಶುಭಾಶಯಾಯೈ । ಶುಭ್ರಾಯೈ । ಶಿರಃಸಂಧಾನಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಶರಾವತ್ಯೈ । ಶರಾನಂದಾಯೈ । ಶರಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ । ಶುಭಾನನಾಯೈ । ಶರಭಾಯೈ । ಶೂಲಿನ್ಯೈ । ಶುದ್ಧಾಯೈ । ಶಬರ್ಯೈ । ಶುಕವಾಹನಾಯೈ । ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ । ಶ್ರೀಧರಾನಂದಾಯೈ । ಶ್ರವಣಾನಂದದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ । ಶರ್ವರೀವಂದ್ಯಾಯೈ । ಷಡ್ಭಾಷಾಯೈ ನಮಃ । ಷಡೃತುಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಷಡಾಧಾರಸ್ಥಿತಾಯೈ ದೇವ್ಯೈ । ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಷಡಂಗರೂಪಸುಮತಿಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯೈ ।
ಸರಸ್ವತ್ಯೈ । ಸದಾಧಾರಾಯೈ । ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಿಣ್ಯೈ । ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ । ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ । ಸಾಮಸಂಭವಾಯೈ । ಸರ್ವಾವಾಸಾಯೈ । ಸದಾನಂದಾಯೈ । ಸುಸ್ತನ್ಯೈ । ಸಾಗರಾಂಬರಾಯೈ । ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಸಿದ್ಧ್ಯೈ । ಸಾಧುಬಂಧುಪರಾಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಸಪ್ತರ್ಷಿಮಂಡಲಗತಾಯೈ ನಮಃ । ಸೋಮಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ । ಸಾಂದ್ರಕರುಣಾಯೈ । ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾಯೈ । ಸರ್ವೋತ್ತುಂಗಾಯೈ । ಸಂಗಹೀನಾಯೈ । ಸದ್ಗುಣಾಯೈ । ಸಕಲೇಷ್ಟದಾಯೈ । ಸರಘಾಯೈ । ಸೂರ್ಯತನಯಾಯೈ । ಸುಕೇಶ್ಯೈ । ಸೋಮಸಂಹತಯೇ । ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯೈ । ಹರಿಣ್ಯೈ । ಹ್ರೀಂಕಾರ್ಯೈ । ಹಂಸವಾಹಿನ್ಯೈ । ಕ್ಷೌಮವಸ್ತ್ರಪರೀತಾಂಗ್ಯೈ । ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾಯೈ । ಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ ।

ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ । ಪಾರ್ವತ್ಯೈ । ಸರಸ್ವತ್ಯೈ । ವೇದಗರ್ಭಾಯೈ । ವರಾರೋಹಾಯೈ । ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರ್ಯೈ । ಪರಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |