షడానన అష్టక స్తోత్రం

నమోఽస్తు వృందారకవృందవంద్య-
పాదారవిందాయ సుధాకరాయ .
షడాననాయామితవిక్రమాయ
గౌరీహృదానందసముద్భవాయ.
నమోఽస్తు తుభ్యం ప్రణతార్తిహంత్రే
కర్త్రే సమస్తస్య మనోరథానాం.
దాత్రే రతానాం పరతారకస్య
హంత్రే ప్రచండాసురతారకస్య.
అమూర్తమూర్తాయ సహస్రమూర్తయే
గుణాయ గుణ్యాయ పరాత్పరాయ.
ఆపారపారాయపరాత్పరాయ
నమోఽస్తు తుభ్యం శిఖివాహనాయ.
నమోఽస్తు తే బ్రహ్మవిదాం వరాయ
దిగంబరాయాంబరసంస్థితాయ.
హిరణ్యవర్ణాయ హిరణ్యబాహవే
నమో హిరణ్యాయ హిరణ్యరేతసే.
తపఃస్వరూపాయ తపోధనాయ
తపఃఫలానాం ప్రతిపాదకాయ.
సదా కుమారాయ హి మారమారిణే
తృణీకృతైశ్వర్యవిరాగిణే నమః.
నమోఽస్తు తుభ్యం శరజన్మనే విభో
ప్రభాతసూర్యారుణదంతపంక్తయే.
బాలాయ చాపారపరాక్రమాయ
షాణ్మాతురాయాలమనాతురాయ.
మీఢుష్ఠమాయోత్తరమీఢుషే నమో
నమో గణానాం పతయే గణాయ.
నమోఽస్తు తే జన్మజరాదికాయ
నమో విశాఖాయ సుశక్తిపాణయే.
సర్వస్య నాథస్య కుమారకాయ
క్రౌంచారయే తారకమారకాయ.
స్వాహేయ గాంగేయ చ కార్తికేయ
శైలేయ తుభ్యం సతతన్నమోఽస్తు.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

48.2K

Comments

ihyic

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |