ഏക ശ്ളോകി ഭാഗവതം

ആദൗ ദേവകിദേവിഗർഭജനനം ഗോപീഗൃഹേ വർധനം
മായാപൂതനജീവിതാപഹരണം ഗോവർധനോദ്ധാരണം।
കംസച്ഛേദനകൗരവാദിഹനനം കുന്തീസുതാപാലനം
ചൈതദ്ഭാഗവതം പുരാണകഥിതം ശ്രീകൃഷ്ണലീലാമൃതം।।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |