സപ്ത ശ്ലോകീ ഗീത

ഓമിത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരന്മാമനുസ്മരൻ.

യഃ പ്രയാതി ത്യജന്ദേഹം സ യാതി പരമാം ഗതിം..8.13..

സ്ഥാനേ ഹൃഷീകേശ തവ പ്രകീർത്യാ ജഗത് പ്രഹൃഷ്യത്യനുരജ്യതേ ച.

രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘാഃ..11.36..

സർവതഃ പാണിപാദം തത്സർവതോഽക്ഷിശിരോമുഖം.

സർവതഃ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി..13.14..

കവിം പുരാണമനുശാസിതാരമണോരണീയാംസമനുസ്മരേദ്യഃ.

സർവസ്യ ധാതാരമചിന്ത്യരൂപമാദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത്..8.9..

ഊർധ്വമൂലമധഃശാഖമശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം.

ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്..15.1..

സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തഃ സ്മൃതിർജ്ഞാനമപോഹനം ച.

വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദവിദേവ ചാഹം..15.15..

മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു.

മാമേവൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോഽസി മേ..18.65..

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |