തോടകാഷ്ടകം

തോടകാഷ്ടകം

വിദിതാഖിലശാസ്ത്രസുധാജലധേ
മഹിതോപനിഷത്കഥിതാർഥനിധേ।
ഹൃദയേ കലയേ വിമലം ചരണം
ഭവ ശങ്കരദേശിക മേ ശരണം।
കരുണാവരുണാലയ പാലയ മാം
ഭവസാഗരദുഃഖവിദൂനഹൃദം।
രചയാഖിലദർശനതത്ത്വവിദം
ഭവ ശങ്കരദേശിക മേ ശരണം।
ഭവതാ ജനതാ സുഹിതാ ഭവിതാ
നിജബോധവിചാരണചാരുമതേ।
കലയേശ്വരജീവവിവേകവിദം
ഭവ ശങ്കരദേശിക മേ ശരണം।
ഭവ ഏവ ഭവാനിതി മേ നിതരാം
സമജായത ചേതസി കൗതുകിതാ।
മമ വാരയ മോഹമഹാജലധിം
ഭവ ശങ്കരദേശിക മേ ശരണം।
സുകൃതേഽധികൃതേ ബഹുധാ ഭവതോ
ഭവിതാ സമദർശനലാലസതാ।
അതിദീനമിമം പരിപാലയ മാം
ഭവ ശങ്കരദേശിക മേ ശരണം।
ജഗതീമവിതും കലിതാകൃതയോ
വിചരന്തി മഹാമഹസശ്ഛലതഃ।
അഹിമാംശുരിവാത്ര വിഭാസി ഗുരോ
ഭവ ശങ്കരദേശിക മേ ശരണം।
ഗുരുപുംഗവ പുംഗവകേതന തേ
സമതാമയതന്നഹി കോഽപി സുധീഃ।
ശരണാഗതവത്സല തത്ത്വനിധേ
ഭവ ശങ്കരദേശിക മേ ശരണം।
വിദിതാ ന മയാ വിശദൈകകലാ
ന ച കിഞ്ചന കാഞ്ചനമസ്തി ഗുരോ ।
ദ്രുതമേവ വിധേഹി കൃപാം സഹജാം
ഭവ ശങ്കരദേശിക മേ ശരണം।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ചിദംബരേശ സ്തോത്രം

ചിദംബരേശ സ്തോത്രം

ബ്രഹ്മമുഖാമരവന്ദിതലിംഗം ജന്മജരാമരണാന്തകലിംഗം. കർമനിവാരണകൗശലലിംഗം തന്മൃദു പാതു ചിദംബരലിംഗം. കല്പകമൂലപ്രതിഷ്ഠിതലിംഗം ദർപകനാശയുധിഷ്ഠിരലിംഗം. കുപ്രകൃതിപ്രകരാന്തകലിംഗം തന്മൃദു പാതു ചിദംബരലിംഗം. സ്കന്ദഗണേശ്വരകല്പിതലിംഗം കിന്നരചാരണഗായകലിംഗം. പന്നഗഭൂഷണപാവനലിംഗം ത

Click here to know more..

രവി അഷ്ടക സ്തോത്രം

രവി അഷ്ടക സ്തോത്രം

ഉദയാദ്രിമസ്തകമഹാമണിം ലസത്- കമലാകരൈകസുഹൃദം മഹൗജസം. ഗദപങ്കശോഷണമഘൗഘനാശനം ശരണം ഗതോഽസ്മി രവിമംശുമാലിനം. തിമിരാപഹാരനിരതം നിരാമയം നിജരാഗരഞ്ജിതജഗത്ത്രയം വിഭും. ഗദപങ്കശോഷണമഘൗഘനാശനം ശരണം ഗതോഽസ്മി രവിമംശുമാലിനം. ദിനരാത്രിഭേദകരമദ്ഭുതം പരം സുരവൃന്ദസംസ്തുതചരിത്രമവ്യയം.

Click here to know more..

പതിവ്രതകള്‍ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ശക്തി?

പതിവ്രതകള്‍ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ശക്തി?

പതിവ്രതകള്‍ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ശക്തി? അറിയാന്‍ ഈ ഓഡിയോ കേള്‍ക്കുക.

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |