തോടകാഷ്ടകം

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilTeluguKannada

തോടകാഷ്ടകം

വിദിതാഖിലശാസ്ത്രസുധാജലധേ
മഹിതോപനിഷത്കഥിതാർഥനിധേ।
ഹൃദയേ കലയേ വിമലം ചരണം
ഭവ ശങ്കരദേശിക മേ ശരണം।
കരുണാവരുണാലയ പാലയ മാം
ഭവസാഗരദുഃഖവിദൂനഹൃദം।
രചയാഖിലദർശനതത്ത്വവിദം
ഭവ ശങ്കരദേശിക മേ ശരണം।
ഭവതാ ജനതാ സുഹിതാ ഭവിതാ
നിജബോധവിചാരണചാരുമതേ।
കലയേശ്വരജീവവിവേകവിദം
ഭവ ശങ്കരദേശിക മേ ശരണം।
ഭവ ഏവ ഭവാനിതി മേ നിതരാം
സമജായത ചേതസി കൗതുകിതാ।
മമ വാരയ മോഹമഹാജലധിം
ഭവ ശങ്കരദേശിക മേ ശരണം।
സുകൃതേഽധികൃതേ ബഹുധാ ഭവതോ
ഭവിതാ സമദർശനലാലസതാ।
അതിദീനമിമം പരിപാലയ മാം
ഭവ ശങ്കരദേശിക മേ ശരണം।
ജഗതീമവിതും കലിതാകൃതയോ
വിചരന്തി മഹാമഹസശ്ഛലതഃ।
അഹിമാംശുരിവാത്ര വിഭാസി ഗുരോ
ഭവ ശങ്കരദേശിക മേ ശരണം।
ഗുരുപുംഗവ പുംഗവകേതന തേ
സമതാമയതന്നഹി കോഽപി സുധീഃ।
ശരണാഗതവത്സല തത്ത്വനിധേ
ഭവ ശങ്കരദേശിക മേ ശരണം।
വിദിതാ ന മയാ വിശദൈകകലാ
ന ച കിഞ്ചന കാഞ്ചനമസ്തി ഗുരോ ।
ദ്രുതമേവ വിധേഹി കൃപാം സഹജാം
ഭവ ശങ്കരദേശിക മേ ശരണം।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

 

Video - Totakashtakam 

 

Totakashtakam

 

 

Video - Guru Ashtakam 

 

Guru Ashtakam

 

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3642042