ஷோடச பாஹு நரசிம்ம அஷ்டக ஸ்தோத்திரம்

 

Video - Shodasha Bahu Narasimha Ashtaka Stotram 

 

Shodasha Bahu Narasimha Ashtaka Stotram

 

பூகண்டம் வாரணாண்டம் பரவரவிரடம் டம்படம்போருடம்பம்
டிம் டிம் டிம் டிம் டிடிம்பம் தஹமபி தஹமைர்ஜம்பஜம்பைஶ்சஜம்பை꞉.
துல்யாஸ்துல்யாஸ்துதுல்யா துமதுமதுமகை꞉ குங்குமாங்கை꞉ குமாங்கை-
ரேதத்தே பூர்ணயுக்தமஹரஹகரஹ꞉ பாது மாம் நாரஸிம்ஹ꞉.
பூப்ருத்பூப்ருத்புஜங்கம் ப்ரலயரவவரம் ப்ரஜ்வஜ்ஜ்வாலமாலம்
கர்ஜர்ஜம் கர்ஜதுர்ஜம் கிகசகசக- சித்ஸ்வர்ஜதுர்ஜர்ஜயந்தம்.
பூபாகம் போகபாகம் ககககககனம் கர்தமத்யுக்ரகண்டம்
ஸ்வச்சம் புச்சம் ஸ்வகச்சம் ஸ்வஜனஜனனுத꞉ பாது மாம் நாரஸிம்ஹ꞉.
யேநாப்ரம் கர்ஜமானம் லகுலகுமகரோ பாலசந்த்ரார்கதம்ஷ்ட்ரோ
ஹேமாம்போஜம் ஸரோஜம் ஜடஜடஜடிலோ ஜாட்யமானஸ்துபீதி꞉.
தந்தானாம் பாதமானாம் ககடககடவோ போஜஜானு꞉ ஸுரேந்த்ரோ
நிஷ்ப்ரத்யூஹம் ஸ ராஜா கஹகஹகஹத꞉ பாது மாம் நாரஸிம்ஹ꞉.
ஶங்கம் சக்ரம் ச சாபம் பரஶுமஶமிஷும் ஶூலபாஶாங்குஶாஸ்த்ரம்
பிப்ரந்தம் வஜ்ரகேடம் ஹலமுஸலகதா- குந்தமத்யுக்ரதம்ஷ்ட்ரம்.
ஜ்வாலாகேஶம் த்ரிநேத்ரம் ஜ்வலதனலனிபம் ஹாரகேயூரபூஷம்
வந்தே ப்ரத்யேகரூபம் பரபதநிவஸ꞉ பாது மாம் நாரஸிம்ஹ꞉.
பாதத்வந்த்வம் தரித்ரீகடிவிபுலதரோ மேருமத்யூட்வமூரும்
நாபிம் ப்ரஹ்மாண்டஸிந்துர்ஹ்ருதயமபி பவோ பூதவித்வத்ஸமேத꞉.
துஶ்சக்ராங்கம் ஸ்வபாஹும் குலிஶநகமுகம் சந்த்ரஸூர்யாக்னிநேத்ரம்
வக்த்ரம் வஹ்னி꞉ ஸுவித்யுத்ஸுரகணவிஜய꞉ பாது மாம் நாரஸிம்ஹ꞉.
நாஸாக்ரம் பீனகண்டம் பரபலமதனம் பத்தகேயூரஹாரம்
ரௌத்ரம் தம்ஷ்ட்ராகராலமமிதகுணகணம் கோடிஸூர்யாக்னிநேத்ரம்.
காம்பீர்யம் பிங்கலாக்ஷம் ப்ருகுடிதவிமுகம் ஷோடஶாதார்தபாஹும்
வந்தே பீமாட்டஹாஸம் த்ரிபுவனவிஜய꞉ பாது மாம் நாரஸிம்ஹ꞉.
கே கே ந்ருஸிம்ஹாஷ்டகே நரவரஸத்ருஶம் தேவபீத்வம் க்ருஹீத்வா
தேவந்த்யோ விப்ரதண்டம் ப்ரதிவசனபயா- யாம்யனப்ரத்யனைஷீ꞉.
ஶாபம் சாபம் ச கட்கம் ப்ரஹஸிதவதனம் சக்ரசக்ரீசகேன
ஓமித்யேதைத்யநாதம் ப்ரகசவிவிதுஷா பாது மாம் நாரஸிம்ஹ꞉.
ஜம் ஜம் ஜம் ஜம் ஜகாரம் ஜஷஜஷஜஷிதம் ஜானுதேஶம் ஜகாரம்
ஹும் ஹும் ஹும் ஹும் ஹகாரம் ஹரிதகஹஹஸா யம் திஶே வம் வகாரம்.
வம் வம் வம் வம் வகாரம் வதனதலிததம் வாமபக்ஷம் ஸுபக்ஷம்
லம் லம் லம் லம் லகாரம் லகுவணவிஜய꞉ பாது மாம் நாரஸிம்ஹ꞉.
பீதப்ரேதபிஶாசயக்ஷகணஶோ தேஶாந்தரோச்சாடனா
சோரவ்யாதிமஹஜ்ஜ்வரம் பயஹரம் ஶத்ருக்ஷயம் நிஶ்சயம்.
ஸந்த்யாகாலே ஜபதமஷ்டகமிதம் ஸத்பக்திபூர்வாதிபி꞉
ப்ரஹ்லாதேவ வரோ வரஸ்து ஜயிதா ஸத்பூஜிதாம் பூதயே.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |