మురారి స్తుతి

ఇందీవరాఖిల- సమానవిశాలనేత్రో
హేమాద్రిశీర్షముకుటః కలితైకదేవః.
ఆలేపితామల- మనోభవచందనాంగో
భూతిం కరోతు మమ భూమిభవో మురారిః.
సత్యప్రియః సురవరః కవితాప్రవీణః
శక్రాదివందితసురః కమనీయకాంతిః.
పుణ్యాకృతిః సువసుదేవసుతః కలిఘ్నో
భూతిం కరోతు మమ భూమిభవో మురారిః.
నానాప్రకారకృత- భూషణకంఠదేశో
లక్ష్మీపతిర్జన- మనోహరదానశీలః.
యజ్ఞస్వరూపపరమాక్షర- విగ్రహాఖ్యో
భూతిం కరోతు మమ భూమిభవో మురారిః.
భీష్మస్తుతో భవభయాపహకార్యకర్తా
ప్రహ్లాదభక్తవరదః సులభోఽప్రమేయః.
సద్విప్రభూమనుజ- వంద్యరమాకలత్రో
భూతిం కరోతు మమ భూమిభవో మురారిః.
నారాయణో మధురిపుర్జనచిత్తసంస్థః
సర్వాత్మగోచరబుధో జగదేకనాథః.
తృప్తిప్రదస్తరుణ- మూర్తిరుదారచిత్తో
భూతిం కరోతు మమ భూమిభవో మురారిః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |