కల్యాణకర కృష్ణ స్తోత్రం

కృష్ణః కరోతు కల్యాణం కంసకుంజరకేసరీ.
కాలిందీలోలకల్లోల- కోలాహలకుతూహలీ.
కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీనందనాయ చ.
నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః.
నందనం వసుదేవస్య నందగోపస్య నందనం.
యశోదానందనం వందే దేవకీనందనం సదా.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

కావేరీ స్తోత్రం

కావేరీ స్తోత్రం

కథం సహ్యజన్యే సురామే సజన్యే ప్రసన్నే వదాన్యా భవేయుర్వదాన్యే. సపాపస్య మన్యే గతించాంబ మాన్యే కవేరస్య ధన్యే కవేరస్య కన్యే. కృపాంబోధిసంగే కృపార్ద్రాంతరంగే జలాక్రాంతరంగే జవోద్యోతరంగే. నభశ్చుంబివన్యేభ- సంపద్విమాన్యే నమస్తే వదాన్యే కవేరస్య కన్యే. సమా తే న లోకే న

Click here to know more..

నామ రామాయణం

నామ రామాయణం

శుద్ధబ్రహ్మపరాత్పర రామ. కాలాత్మకపరమేశ్వర రామ. శేషతల్పసుఖనిద్రిత రామ. బ్రహ్మాద్యమరప్రార్థిత రామ. చండకిరణకులమండన రామ. శ్రీమద్దశరథనందన రామ. కౌసల్యాసుఖవర్ధన రామ. విశ్వామిత్రప్రియధన రామ. ఘోరతాటకాఘాతక రామ. మారీచాదినిపాతక రామ.

Click here to know more..

రక్షణ కోసం నరసింహ మంత్రం

రక్షణ కోసం నరసింహ మంత్రం

నారసింహాయ విద్మహే తీక్ష్ణదంష్ట్రాయ ధీమహి . తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ ..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |