మధురాష్టకం

అధరం మధురం వదనం మధురం నయనం మధురం హసితం మధురం.
హృదయం మధురం గమనం మధురం మథురాధిపతేరఖిలం మధురం.
వచనం మధురం చరితం మధురం వసనం మధురం వలితం మధురం.
చలితం మధురం భ్రమితం మధురం మథురాధిపతేరఖిలం మధురం.
వేణుర్మధురో రేణుర్మధురః పాణిర్మధురః పాదౌ మధురౌ.
నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురం మథురాధిపతేరఖిలం మధురం.
గీతం మధురం పీతం మధురం భుక్తం మధురం సుప్తం మధురం.
రూపం మధురం తిలకం మధురం మథురాధిపతేరఖిలం మధురం.
కరణం మధురం తరణం మధురం హరణం మధురం రమణం మధురం.
వమితం మధురం శమితం మధురం మథురాధిపతేరఖిలం మధురం.
గుంజా మధురా మాలా మధురా యమునా మధురా వీచీ మధురా.
సలిలం మధురం కమలం మధురం మథురాధిపతేరఖిలం మధురం.
గోపీ మధురా లీలా మధురా యుక్తం మధురం ముక్తం మధురం.
దృష్టం మధురం శిష్టం మధురం మథురాధిపతేరఖిలం మధురం.
గోపా మధురా గావో మధురా యష్టిర్మధురా సృష్టిర్మధురా.
దలితం మధురం ఫలితం మధురం మథురాధిపతేరఖిలం మధురం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |