కృష్ణ అష్టకం

Click here for audio

వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం.
దేవకీపరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం.
అతసీపుష్పసంకాశం హారనూపురశోభితం.
రత్నకంకణకేయూరం కృష్ణం వందే జగద్గురుం.
కుటిలాలకసంయుక్తం పూర్ణచంద్రనిభాననం.
విలసత్కున్డలధరం కృష్ణం వందే జగద్గురుం.
మందారగంధసంయుక్తం చారుహాసం చతుర్భుజం.
బర్హిపింఛావచూడాంగం కృష్ణం వందే జగద్గురుం.
ఉత్ఫుల్లపద్మపత్రాక్షం నీలజీమూతసన్నిభం.
యాదవానాం శిరోరత్నం కృష్ణం వందే జగద్గురుం.
రుక్మిణీకేలిసంయుక్తం పీతాంబరసుశోభితం.
అవాప్తతులసీగంధం కృష్ణం వందే జగద్గురుం.
గోపికానాం కుచద్వంద్వకుంకుమాంకితవక్షసం.
శ్రీనికేతం మహేష్వాసం కృష్ణం వందే జగద్గురుం.
శ్రీవత్సాంకం మహోరస్కం వనమాలావిరాజితం.
శంఖచక్రధరం దేవం కృష్ణం వందే జగద్గురుం.
కృష్ణాష్టకమిదం పుణ్యం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్.
కోటిజన్మకృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2620921