ఏకశ్లోకీ భారతమ్

ఆదౌ పాండవధార్తరాష్ట్రజననం లాక్షాగృహే దాహనం
ద్యూతే శ్రీహరణం వనే విహరణం మత్స్యాలయే వర్తనం।
లీలాగోగ్రహణం రణే విహరణం సంధిక్రియాజృంభణం
పశ్చాద్భీష్మసుయోధనాదినిధనం హ్యేతన్మహాభారతం।।

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

సశంఖచక్రం సకిరీటకుండలం సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణం. సహారవక్షస్థలకౌస్తుభశ్రియం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం. అష్టోత్తరశతం నామ్నాం విష్ణోరతులతేజసః. యస్య శ్రవణమాత్రేణ నరో నారాయణో భవేత్. విష్ణుర్జిష్ణుర్వషట్కారో దేవదేవో వృషాకపిః. దామోదరో దీనబంధురాది- దేవోఽదితే

Click here to know more..

గణాధిప పంచరత్న స్తోత్రం

గణాధిప పంచరత్న స్తోత్రం

అశేషకర్మసాక్షిణం మహాగణేశమీశ్వరం సురూపమాదిసేవితం త్రిలోకసృష్టికారణం. గజాసురస్య వైరిణం పరాపవర్గసాధనం గుణేశ్వరం గణంజయం నమామ్యహం గణాధిపం. యశోవితానమక్షరం పతంగకాంతిమక్షయం సుసిద్ధిదం సురేశ్వరం మనోహరం హృదిస్థితం. మనోమయం మహేశ్వరం నిధిప్రియం వరప్రదం గణప్రియం గణేశ్వ

Click here to know more..

హోటల్ వ్యాపారంలో పురోగతి కోరుతూ ప్రార్థన

హోటల్ వ్యాపారంలో పురోగతి కోరుతూ ప్రార్థన

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |