కృష్ణ ఆశ్రయ స్తోత్రం

 

Krishnashray Stotra

 

సర్వమార్గేషు నష్టేషు కలౌ చ ఖలధర్మిణి.
పాషండప్రచురే లోకే కృష్ణ ఏవ గతిర్మమ.
మ్లేచ్ఛాక్రాంతేషు దేశేషు పాపైకనిలయేషు చ.
సత్పీడావ్యగ్రలోకేషు కృష్ణ ఏవ గతిర్మమ.
గంగాదితీర్థవర్యేషు దుష్టైరేవావృతేష్విహ.
తిరోహితాధిదైవేషు కృష్ణ ఏవ గతిర్మమ.
అహంకారవిమూఢేషు సత్సు పాపానువర్తిషు.
లోభపూజార్థలాభేషు కృష్ణ ఏవ గతిర్మమ.
అపరిజ్ఞాననష్టేషు మంత్రేష్వవ్రతయోగిషు.
తిరోహితార్థదైవేషు కృష్ణ ఏవ గతిర్మమ.
నానావాదవినష్టేషు సర్వకర్మవ్రతాదిషు.
పాషండైకప్రయత్నేషు కృష్ణ ఏవ గతిర్మమ.
అజామిలాదిదోషాణాం నాశకోఽనుభవే స్థితః.
జ్ఞాపితాఖిలమాహాత్మ్యః కృష్ణ ఏవ గతిర్మమ.
ప్రాకృతాః సకలా దేవా గణితానందకం బృహత్.
పూర్ణానందో హరిస్తస్మాత్కృష్ణ ఏవ గతిర్మమ.
వివేకధైర్యభక్త్యాది- రహితస్య విశేషతః.
పాపాసక్తస్య దీనస్య కృష్ణ ఏవ గతిర్మమ.
సర్వసామర్థ్యసహితః సర్వత్రైవాఖిలార్థకృత్.
శరణస్థసముద్ధారం కృష్ణం విజ్ఞాపయామ్యహం.
కృష్ణాశ్రయమిదం స్తోత్రం యః పఠేత్ కృష్ణసన్నిధౌ.
తస్యాశ్రయో భవేత్ కృష్ణ ఇతి శ్రీవల్లభోఽబ్రవీత్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |