అష్ట మహిషీ కృష్ణ స్తోత్రం

 

 

హృద్గుహాశ్రితపక్షీంద్ర- వల్గువాక్యైః కృతస్తుతే.
తద్గరుత్కంధరారూఢ రుక్మిణీశ నమోఽస్తు తే.
అత్యున్నతాఖిలైః స్తుత్య శ్రుత్యంతాత్యంతకీర్తిత.
సత్యయోజితసత్యాత్మన్ సత్యభామాపతే నమః.
జాంబవత్యాః కంబుకంఠాలంబ- జృంభికరాంబుజ.
శంభుత్ర్యంబకసంభావ్య సాంబతాత నమోఽస్తు తే.
నీలాయ విలసద్భూషా- జలయోజ్జ్వాలమాలినే.
లోలాలకోద్యత్ఫాలాయ కాలిందీపతయే నమః.
జైత్రచిత్రచరిత్రాయ శాత్రవానీకమృత్యవే.
మిత్రప్రకాశాయ నమో మిత్రవిందాప్రియాయ తే.
బాలనేత్రోత్సవానంత- లీలాలావణ్యమూర్తయే.
నీలాకాంతాయ తే భక్తవాలాయాస్తు నమో నమః.
భద్రాయ స్వజనావిద్యానిద్రా- విద్రవణాయ వై.
రుద్రాణీభద్రమూలాయ భద్రాకాంతాయ తే నమః.
రక్షితాఖిలవిశ్వాయ శిక్షితాఖిలరక్షసే.
లక్షణాపతయే నిత్యం భిక్షుశ్లక్ష్ణాయ తే నమః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |