గోకులనాయక అష్టక స్తోత్రం

నందగోపభూపవంశభూషణం విభూషణం
భూమిభూతిభురి- భాగ్యభాజనం భయాపహం.
ధేనుధర్మరక్షణావ- తీర్ణపూర్ణవిగ్రహం
నీలవారివాహ- కాంతిగోకులేశమాశ్రయే.
గోపబాలసుందరీ- గణావృతం కలానిధిం
రాసమండలీవిహార- కారికామసుందరం.
పద్మయోనిశంకరాది- దేవవృందవందితం
నీలవారివాహ- కాంతిగోకులేశమాశ్రయే.
గోపరాజరత్నరాజి- మందిరానురింగణం
గోపబాలబాలికా- కలానురుద్ధగాయనం.
సుందరీమనోజభావ- భాజనాంబుజాననం
నీలవారివాహ- కాంతిగోకులేశమాశ్రయే.
ఇంద్రసృష్టవృష్టివారి- వారణోద్ధృతాచలం
కంసకేశికుంజరాజ- దుష్టదైత్యదారణం.
కామధేనుకారితాభి- ధానగానశోభితం
నీలవారివాహ- కాంతిగోకులేశమాశ్రయే.
గోపికాగృహాంతగుప్త- గవ్యచౌర్యచంచలం
దుగ్ధభాండభేదభీత- లజ్జితాస్యపంకజం.
ధేనుధూలిధూసరాంగ- శోభిహారనూపురం
నీలవారివాహ- కాంతిగోకులేశమాశ్రయే.
వత్సధేనుగోపబాల- భీషణోత్థవహ్నిపం
కేకిపిచ్ఛకల్పితావతంస- శోభితాననం.
వేణువాద్యమత్తధోష- సుందరీమనోహరం
నీలవారివాహ- కాంతిగోకులేశమాశ్రయే.
గర్వితామరేంద్రకల్ప- కల్పితాన్నభోజనం
శారదారవిందవృంద- శోభిహంసజారతం.
దివ్యగంధలుబ్ధ- భృంగపారిజాతమాలినం
నీలవారివాహ- కాంతిగోకులేశమాశ్రయే.
వాసరావసానగోష్ఠ- గామిగోగణానుగం
ధేనుదోహదేహగేహమోహ- విస్మయక్రియం.
స్వీయగోకులేశదాన- దత్తభక్తరక్షణం
నీలవారివాహ- కాంతిగోకులేశమాశ్రయే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |