കാമാക്ഷീ ദണ്ഡകം

ഓങ്കാരാത്മകഭാസിരൂപ്യവലയേ സംശോഭി ഹേമം മഹഃ
ബിഭ്രത്കേലിശുകം ത്രയീകലഗിരം ദക്ഷേണ ഹസ്തേന ച.
വാമേ ലംബകരം ത്രിഭംഗിസുഭഗം ദീനാർതനമ്രത്പദം
സ്വാന്തേ ദീവ്യതു മേ കടാക്ഷശുഭദം മന്ദസ്മിതോദാരകം.
ദക്ഷിണേ കാമജിദ്യസ്യാഃ ചൂഡായാം കാമവല്ലഭഃ.
വാസഃ കാമായുധസ്യാധഃ കാമാക്ഷീം താം നമാമ്യഹം.
കാമാന്ധാ തിലകം യസ്യാഃ കാമമാലീ ച പുത്രകഃ.
കാമാന്ധോപമവാണീം താം കാമാക്ഷീം പ്രണമാമ്യഹം.
ഗാംഗമാതാ തു യാ ദേവീ ഗാംഗമാലാവിരാജിതാ.
ഗാം ഗതാ രക്ഷിതും മർത്യാൻ ഗാംഗദേഹാം നമാമി താം.
ജയൈകാമ്രേശ്വരാർധാംഗി ജയ തഞ്ജാവിലാസിനി.
ജയ ബംഗാരുകാമാക്ഷി ജയ സർവാർഥദായിനി.
ജയ ജനനി സുരാസുരസ്തോമസംസേവ്യമാനാതിപുണ്യപ്രദേശപ്രമുഖ്യാമധിഷ്ഠായ
കാഞ്ചീം സ്വമൂലസ്വരൂപേണ ഭക്തേഷ്ടസന്ദാനചിന്താമണേ മഞ്ജുസംഭാഷണേ
ഭാമണേ.
മൂലദേവീതൃതീയാക്ഷിസഞ്ജാതതേജോനുരൂപാം സുവർണാം സുമൂർതിം വിധായാംബ
വണീപതിസ്ത്വാം ധ്രുവേ ചൈകദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ കാഞ്ച്യാം
വിവാഹോത്സവം ചാരു നിർവൃത്യ ചൈകാമ്രനാഥേന
കാമാക്ഷി സംയോജയാമാസ ചാകാശഭൂപാലമേവാത്ര കർതും മഹം തേ സദാ.
കാമകോടീ സുപീടാവമർദേന നഷ്ടേക്ഷണഃ പദ്മഭൂശ്ചക്രപൂജാം തഥാരാധനം തേ
സ്വനുഷ്ഠയ ചക്ഷുഃ പ്രകാശം പ്രപേദേ ഭൃശം.
യവനജനിതഘോരകർനാടകാനീകകാലേ നു
ദുർവാസസശ്ശിഷ്യമുഖ്യൈർവരസ്ഥാനികൈരാശു ശേഞ്ചിം
പ്രപദ്യാംബ സന്താനഭൂപാലസമ്പൂജിതാഽഭൂഃ.
തതശ്ചോഡ്യാർപാലയസ്വാമിനാ ത്വം സമാരാധിതാഽഽസീശ്ചിരായാഽഥ
ഗത്വാ ബഹൂൻ ഗ്രാമദേശാന്മുദാ ഹാടകക്ഷേത്രസംശോഭമാനാ സുദീർഘാസ്സമാസ്തത്ര
നീത്വാഽഥ തഞ്ജാപുരാധീശഭാഗ്യപ്രകർഷേണ
സമ്പ്രാപ്യ തഞ്ജാം ച പൂതാം സുഹൃത്തൂലജേന്ദ്രാഖ്യരാജേനസംസ്ഥാപിതാഽസ്മിൻ
ശുഭേ മന്ദിരേ രാമകൃഷ്ണാലയാഭ്യന്തരാഭാസി തേന പ്രദത്താം ഭുവം ചാപി
ലബ്ധ്വാഽത്ര ദുർവാസസാഽഽദിഷ്ടസൗഭാഗ്യചിന്താമണിപ്രോക്തപൂജാം നു കുർവന്തി തേ സാധവഃ.
ശരഭമഹിപവർധിതാനേകഭാഗം ച തേ മന്ദിരം
കാഞ്ചീപീഠാധിനാഥപ്രകാണ്ഡൈരഥോ ധർമകർതൃപ്രമുഖ്യൈശ്ച ദേവാലയാനല്പവിത്തവ്യയേനാതിനൂത്നീകൃതം തത്.
ശ്ശാങ്കാവതംസേ സുഗത്യാ ജിതോന്മത്തഹംസേ രുചാതീതഹംസേ നതാംസേ.
തുലാമീനമാസാത്തസത്ഫൽഗുനീഋക്ഷ ശോഭാദിനേഷ്വത്ര ജന്മോദ്വഹാദ്യുത്സവം
ശാരദേ രാത്രികാലേ പ്രമുഖ്യോത്സവം ചാതിസംഭാരപൂർവേണ ദിവ്യാഭിഷേകേണ സംഭാവന്ത്യംബ.
തേ ഭക്തവൃന്ദാഃ സദാനന്ദകന്ദേ സുമാതംഗനന്ദേ
അച്ഛകുന്ദാഭദന്തേ ശുഭേ ഗന്ധമാർജാരരേതോഽഭിസംവാസിതേ
ജാനകീജാനിസംവന്ദിതേ ജാമദഗ്ന്യേന സന്നന്ദിത.
മധുരസുകവിമൂകസംശ്ലാധിതേ പൂജ്യദുർവാസസാരാധിതേ
ധൗമ്യസദ്ഭക്തസംഭാവിതേ ശങ്കരാചാര്യസംസേവിതേ
കാഞ്ചിപീഠേശ്വരൈഃ പൂജിതേ ശ്യാമശാസ്ത്രീതിവിഖ്യാതസംഗീതരാട്കീർതിതേ
തഞ്ജപൂർവാസിസൗഭാഗ്യദാത്രീം പവിത്രീം സദാ ഭാവയേ ത്വാം വരാകാഃ.
കൃപാസാന്ദ്രദൃഷ്ടിം കുരുഷ്വാംബ ശീഘ്രം മനഃ
ശുദ്ധിമച്ഛാം ച ദേഹ്യാത്മവിദ്യാം ക്ഷമസ്വാപരാധം
മയാ യത്കൃതം തേ പ്രയച്ഛാത്ര സൗഖ്യം പരത്രാപി നിത്യം
വിധേഹ്യംഘ്രിപദ്മേ ദൃഢാം ഭക്തിമാരാത്
നമസ്തേ ശിവേ ദേഹി മേ മംഗലം പാഹി കാമാക്ഷി മാം പാഹി കാമാക്ഷി മാം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

72.7K

Comments

mrukw
My day starts with Vedadhara🌺🌺 -Priyansh Rai

So impressed by Vedadhara’s mission to reveal the depths of Hindu scriptures! 🙌🏽🌺 -Syona Vardhan

Awesome! 😎🌟 -Mohit Shimpi

Brilliant! 🔥🌟 -Sudhanshu

Brilliant! -Abhilasha

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |