അന്നപൂർണാ സ്തുതി

അന്നദാത്രീം ദയാർദ്രാഗ്രനേത്രാം സുരാം
ലോകസംരക്ഷിണീം മാതരം ത്മാമുമാം.
അബ്ജഭൂഷാന്വിതാമാത്മസമ്മോഹനാം
ദേവികാമക്ഷയാമന്നപൂർണാം ഭജേ.
ആത്മവിദ്യാരതാം നൃത്തഗീതപ്രിയാ-
മീശ്വരപ്രാണദാമുത്തരാഖ്യാം വിഭാം.
അംബികാം ദേവവന്ദ്യാമുമാം സർവദാം
ദേവികാമക്ഷയാമന്നപൂർണാം ഭജേ.
മേഘനാദാം കലാജ്ഞാം സുനേത്രാം ശുഭാം
കാമദോഗ്ധ്രീം കലാം കാലികാം കോമലാം.
സർവവർണാത്മികാം മന്ദവക്ത്രസ്മിതാം
ദേവികാമക്ഷയാമന്നപൂർണാം ഭജേ.
ഭക്തകല്പദ്രുമാം വിശ്വജിത്സോദരീം
കാമദാം കർമലഗ്നാം നിമേഷാം മുദാ.
ഗൗരവർണാം തനും ദേവവർത്മാലയാം
ദേവികാമക്ഷയാമന്നപൂർണാം ഭജേ.
സർവഗീർവാണകാന്താം സദാനന്ദദാം
സച്ചിദാനന്ദരൂപാം ജയശ്രീപ്രദാം.
ഘോരവിദ്യാവിതാനാം കിരീടോജ്ജ്വലാം
ദേവികാമക്ഷയാമന്നപൂർണാം ഭജേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |