അപർണാ സ്തോത്രം

രക്താമരീമുകുടമുക്താഫല- പ്രകരപൃക്താംഘ്രിപങ്കജയുഗാം
വ്യക്താവദാനസൃത- സൂക്താമൃതാകലന- സക്താമസീമസുഷമാം.
യുക്താഗമപ്രഥനശക്താത്മവാദ- പരിഷിക്താണിമാദിലതികാം
ഭക്താശ്രയാം ശ്രയ വിവിക്താത്മനാ ഘനഘൃണാക്താമഗേന്ദ്രതനയാം.
ആദ്യാമുദഗ്രഗുണ- ഹൃദ്യാഭവന്നിഗമപദ്യാവരൂഢ- സുലഭാം
ഗദ്യാവലീവലിത- പദ്യാവഭാസഭര- വിദ്യാപ്രദാനകുശലാം.
വിദ്യാധരീവിഹിത- പാദ്യാദികാം ഭൃശമവിദ്യാവസാദനകൃതേ
ഹൃദ്യാശു ധേഹി നിരവദ്യാകൃതിം മനനനേദ്യാം മഹേശമഹിലാം.
ഹേലാലുലത്സുരഭിദോലാധിക- ക്രമണഖേലാവശീർണഘടനാ-
ലോലാലകഗ്രഥിതമാലാ- ഗലത്കുസുമജാലാവ- ഭാസിതതനും.
ലീലാശ്രയാം ശ്രവണമൂലാവതംസിത- രസാലാഭിരാമകലികാം
കാലാവധീരണ-കരാലാകൃതിം, കലയ ശൂലായുധപ്രണയിനീം.
ഖേദാതുരഃകിമിതി ഭേദാകുലേ നിഗമവാദാന്തരേ പരിചിതി-
ക്ഷോദായ താമ്യസി വൃഥാദായ ഭക്തിമയമോദാമൃതൈകസരിതം.
പാദാവനീവിവൃതിവേദാവലീ- സ്തവനനാദാമുദിത്വരവിപ-
ച്ഛാദാപഹാമചലമാദായിനീം ഭജ വിഷാദാത്യയായ ജനനീം.
ഏകാമപി ത്രിഗുണ-സേകാശ്രയാത്പുനരനേകാഭിധാമുപഗതാം
പങ്കാപനോദഗത- തങ്കാഭിഷംഗമുനി- ശങ്കാനിരാസകുശലാം.
അങ്കാപവർജിത- ശശാങ്കാഭിരാമരുചി- സങ്കാശവക്ത്രകമലാം
മൂകാനപി പ്രചുരവാകാനഹോ വിദധതീം കാലികാം സ്മര മനഃ.
വാമാം ഗതേപ്രകൃതിരാമാം സ്മിതേ ചടുലദാമാഞ്ചലാം കുചതടേ
ശ്യാമാം വയസ്യമിതഭാമാം വപുഷ്യുദിതകാമാം മൃഗാങ്കമുകുടേ.
മീമാംസികാം ദുരിതസീമാന്തികാം ബഹലഭീമാം ഭയാപഹരണേ
നാമാങ്കിതാം ദ്രുതമുമാം മാതരം ജപ നികാമാംഹസാം നിഹതയേ.
സാപായകാംസ്തിമിരകൂപാനിവാശു വസുധാപാൻ ഭുജംഗസുഹൃദോ
ഹാപാസ്യ മൂഢ ബഹുജാപാവസക്തമുഹുരാപാദ്യ വന്ദ്യസരണിം.
താപാപഹാം ദ്വിഷദകൂപാരശോഷണകരീം പാലിനീം ത്രിജഗതാം
പാപാഹിതാം ഭൃശദുരാപാമയോഗിഭിരുമാം പാവനീം പരിചര.
സ്ഫാരീഭവത്കൃതിസുധാരീതിദാം ഭവികപാരീമുദർകരചനാ-
കാരീശ്വരീം കുമതിവാരീമൃഷി- പ്രകരഭൂരീഡിതാം ഭഗവതീം.
ചാരീവിലാസപരിചാരീ ഭവദ്ഗഗനചാരീ ഹിതാർപണചണാം
മാരീഭിദേ ഗിരിശനാരീമമൂം പ്രണമ പാരീന്ദ്രപൃഷ്ഠനിലയാം.
ജ്ഞാനേന ജാതേഽപ്യപരാധജാതേ വിലോകയന്തീ കരുണാർദ്ര-ദൃഷ്ട്യാ.
അപൂർവകാരുണ്യകലാം വഹന്തീ സാ ഹന്തു മന്തൂൻ ജനനീ ഹസന്തീ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |