ജംബുകേശ്വരീ സ്തോത്രം

അപരാധസഹസ്രാണി ഹ്യപി കുർവാണേ മയി പ്രസീദാംബ.
അഖിലാണ്ഡദേവി കരുണാവാരാശേ ജംബുകേശപുണ്യതതേ.
ഊർധ്വസ്ഥിതാഭ്യാം കരപങ്കജാഭ്യാം
ഗാംഗേയപദ്മേ ദധതീമധസ്താത്.
വരാഭയേ സന്ദധതീം കരാഭ്യാം
നമാമി ദേവീമഖിലാണ്ഡപൂർവാം.
ജംബൂനാഥമനോഽംബുജാത- ദിനരാഡ്ബാലപ്രഭാസന്തതിം
ശംബൂകാദിവൃഷാവലിം കൃതവതീം പൂർവം കൃതാർഥാമപി.
കംബൂർവീധരധാരിണീം വപുഷി ച ഗ്രീവാകുചവ്യാജതോ
ഹ്യംബൂർവീധരരൂപിണീം ഹൃദി ഭജേ ദേവീം ക്ഷമാസാഗരീം.
ജംബൂമൂലനിവാസം കംബൂജ്ജ്വലഗർവ- ഹരണചണകണ്ഠം.
അംബൂർവീധരരൂപം ശംബൂകാദേർവരപ്രദം വന്ദേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

19.0K

Comments

drGwG
Truly grateful for your dedication to preserving our spiritual heritage😇 -Parul Gupta

🌟 Vedadhara is enlightning us with the hiden gems of Hindu scriptures! 🙏📚 -Aditya Kumar

Divine! -Rajnandini Jadhav

Amazing! 😍🌟🙌 -Rahul Goud

Love this platform -Megha Mani

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |