പാർവതീ പ്രണതി സ്തോത്രം

ഭുവനകേലികലാരസികേ ശിവേ
ഝടിതി ഝഞ്ഝണഝങ്കൃതനൂപൂരേ.
ധ്വനിമയം ഭവബീജമനശ്വരം
ജഗദിദം തവ ശബ്ദമയം വപുഃ.
വിവിധചിത്രവിചിത്രിതമദ്ഭുതം
സദസദാത്മകമസ്തി ചിദാത്മകം.
ഭവതി ബോധമയം ഭജതാം ഹൃദി
ശിവ ശിവേതി ശിവേതി വചോഽനിശം.
ജനനി മഞ്ജുലമംഗലമന്ദിരം
ജഗദിദം ജഗദംബ തവേപ്സിതം.
ശിവശിവാത്മകതത്ത്വമിദം പരം
ഹ്യഹമഹോ നു നതോഽസ്മി നതോഽസ്മ്യഹം.
സ്തുതിമഹോ കില കിം തവ കുർമഹേ
സുരഗുരോരപി വാക്പടുതാ കുതഃ.
ഇതി വിചാര്യ പരേ പരമേശ്വരി
ഹ്യഹമഹോ നു നതോഽസ്മി നതോഽസ്മ്യഹം.
ചിതി ചമത്കൃതിചിന്തനമസ്തു മേ
നിജപരം ഭവഭേദനികൃന്തനം.
പ്രതിപലം ശിവശക്തിമയം ശിവേ
ഹ്യഹമഹോ നു നതോഽസ്മി നതോഽസ്മ്യഹം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |