കാമാക്ഷീ സ്തുതി

മായേ മഹാമതി ജയേ ഭുവി മംഗലാംഗേ
വീരേ ബിലേശയഗലേ ത്രിപുരേ സുഭദ്രേ.
ഐശ്വര്യദാനവിഭവേ സുമനോരമാജ്ഞേ
കാമാക്ഷിമാതരനിശം മമ ദേഹി സൗഖ്യം.
ശൈലാത്മജേ കമലനാഭസഹോദരി ത്വം
ത്രൈലോക്യമോഹകരണേ സ്മരകോടിരമ്യേ.
കാമപ്രദേ പരമശങ്കരി ചിത്സ്വരൂപേ
കാമാക്ഷിമാതരനിശം മമ ദേഹി സൗഖ്യം.
സർവാർഥസാധക- ധിയാമധിനേത്രി രാമേ
ഭക്താർതിനാശനപരേ-ഽരുണരക്തഗാത്രേ.
സംശുദ്ധകുങ്കുമകണൈരപി പൂജിതാംഗേ
കാമാക്ഷിമാതരനിശം മമ ദേഹി സൗഖ്യം.
ബാണേക്ഷുദണ്ഡ- ശുകഭാരിതശുഭ്രഹസ്തേ
ദേവി പ്രമോദസമഭാവിനി നിത്യയോനേ.
പൂർണാംബുവത്കലശ- ഭാരനതസ്തനാഗ്രേ
കാമാക്ഷിമാതരനിശം മമ ദേഹി സൗഖ്യം.
ചക്രേശ്വരി പ്രമഥനാഥസുരേ മനോജ്ഞേ
നിത്യക്രിയാഗതിരതേ ജനമോക്ഷദാത്രി.
സർവാനുതാപഹരണേ മുനിഹർഷിണി ത്വം
കാമാക്ഷിമാതരനിശം മമ ദേഹി സൗഖ്യം.
ഏകാമ്രനാഥ- സഹധർമ്മിണി ഹേ വിശാലേ
സംശോഭിഹേമ- വിലസച്ഛുഭചൂഡമൗലേ.
ആരാധിതാദിമുനി- ശങ്കരദിവ്യദേഹേ
കാമാക്ഷിമാതരനിശം മമ ദേഹി സൗഖ്യം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |