സ്വർണ ഗൗരീ സ്തോത്രം

വരാം വിനായകപ്രിയാം ശിവസ്പൃഹാനുവർതിനീം
അനാദ്യനന്തസംഭവാം സുരാന്വിതാം വിശാരദാം।
വിശാലനേത്രരൂപിണീം സദാ വിഭൂതിമൂർതികാം
മഹാവിമാനമധ്യഗാം വിചിത്രിതാമഹം ഭജേ।
നിഹാരികാം നഗേശനന്ദനന്ദിനീം നിരിന്ദ്രിയാം
നിയന്ത്രികാം മഹേശ്വരീം നഗാം നിനാദവിഗ്രഹാം।
മഹാപുരപ്രവാസിനീം യശസ്വിനീം ഹിതപ്രദാം
നവാം നിരാകൃതിം രമാം നിരന്തരാം നമാമ്യഹം।
ഗുണാത്മികാം ഗുഹപ്രിയാം ചതുർമുഖപ്രഗർഭജാം
ഗുണാഢ്യകാം സുയോഗജാം സുവർണവർണികാമുമാം।
സുരാമഗോത്രസംഭവാം സുഗോമതീം ഗുണോത്തരാം
ഗണാഗ്രണീസുമാതരം ശിവാമൃതാം നമാമ്യഹം।
രവിപ്രഭാം സുരമ്യകാം മഹാസുശൈലകന്യകാം
ശിവാർധതന്വികാമുമാം സുധാമയീം സരോജഗാം।
സദാ ഹി കീർതിസംയുതാം സുവേദരൂപിണീം ശിവാം
മഹാസമുദ്രവാസിനീം സുസുന്ദരീമഹം ഭജേ।

Recommended for you

ലക്ഷ്മീ അഷ്ടക സ്തോത്രം

ലക്ഷ്മീ അഷ്ടക സ്തോത്രം

യസ്യാഃ കടാക്ഷമാത്രേണ ബ്രഹ്മരുദ്രേന്ദ്രപൂർവകാഃ. സുരാഃ സ്വീയപദാന്യാപുഃ സാ ലക്ഷ്മീർമേ പ്രസീദതു. യാഽനാദികാലതോ മുക്താ സർവദോഷവിവർജിതാ. അനാദ്യനുഗ്രഹാദ്വിഷ്ണോഃ സാ ലക്ഷ്മീ പ്രസീദതു. ദേശതഃ കാലതശ്ചൈവ സമവ്യാപ്താ ച തേന യാ. തഥാഽപ്യനുഗുണാ വിഷ്ണോഃ സാ ലക്ഷ്മീർമേ പ്രസീദതു.

Click here to know more..

നിശുംഭസൂദനീ സ്തോത്രം

നിശുംഭസൂദനീ സ്തോത്രം

സർവദേവാശ്രയാം സിദ്ധാമിഷ്ടസിദ്ധിപ്രദാം സുരാം| നിശുംഭസൂദനീം വന്ദേ ചോലരാജകുലേശ്വരീം| രത്നഹാരകിരീടാദിഭൂഷണാം കമലേക്ഷണാം| നിശുംഭസൂദനീം വന്ദേ ചോലരാജകുലേശ്വരീം| ചേതസ്ത്രികോണനിലയാം ശ്രീചക്രാങ്കിതരൂപിണീം| നിശുംഭസൂദനീം വന്ദേ ചോലരാജകുലേശ്വരീം| യോഗാനന്ദാം യശോദാത്രീം യ

Click here to know more..

വാസ്തു ഗായത്രി

വാസ്തു ഗായത്രി

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |