സ്വർണ ഗൗരീ സ്തോത്രം

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilTeluguKannada

വരാം വിനായകപ്രിയാം ശിവസ്പൃഹാനുവർതിനീം
അനാദ്യനന്തസംഭവാം സുരാന്വിതാം വിശാരദാം।
വിശാലനേത്രരൂപിണീം സദാ വിഭൂതിമൂർതികാം
മഹാവിമാനമധ്യഗാം വിചിത്രിതാമഹം ഭജേ।
നിഹാരികാം നഗേശനന്ദനന്ദിനീം നിരിന്ദ്രിയാം
നിയന്ത്രികാം മഹേശ്വരീം നഗാം നിനാദവിഗ്രഹാം।
മഹാപുരപ്രവാസിനീം യശസ്വിനീം ഹിതപ്രദാം
നവാം നിരാകൃതിം രമാം നിരന്തരാം നമാമ്യഹം।
ഗുണാത്മികാം ഗുഹപ്രിയാം ചതുർമുഖപ്രഗർഭജാം
ഗുണാഢ്യകാം സുയോഗജാം സുവർണവർണികാമുമാം।
സുരാമഗോത്രസംഭവാം സുഗോമതീം ഗുണോത്തരാം
ഗണാഗ്രണീസുമാതരം ശിവാമൃതാം നമാമ്യഹം।
രവിപ്രഭാം സുരമ്യകാം മഹാസുശൈലകന്യകാം
ശിവാർധതന്വികാമുമാം സുധാമയീം സരോജഗാം।
സദാ ഹി കീർതിസംയുതാം സുവേദരൂപിണീം ശിവാം
മഹാസമുദ്രവാസിനീം സുസുന്ദരീമഹം ഭജേ।

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3352790