കാമാക്ഷീ അഷ്ടക സ്തോത്രം

ശ്രീകാഞ്ചീപുരവാസിനീം ഭഗവതീം ശ്രീചക്രമധ്യേ സ്ഥിതാം
കല്യാണീം കമനീയചാരുമകുടാം കൗസുംഭവസ്ത്രാന്വിതാം.
ശ്രീവാണീശചിപൂജിതാംഘ്രിയുഗലാം ചാരുസ്മിതാം സുപ്രഭാം
കാമാക്ക്ഷീം കരുണാമയീം ഭഗവതീം വന്ദേ പരാം ദേവതാം.
മാലാമൗക്തികകന്ധരാം ശശിമുഖീം ശംഭുപ്രിയാം സുന്ദരീം
ശർവാണീം ശരചാപമണ്ഡിതകരാം ശീതാംശുബിംബാനനാം.
വീണാഗാനവിനോദകേലിരസികാം വിദ്യുത്പ്രഭാഭാസുരാം
കാമാക്ഷീം കരുണാമയീം ഭഗവതീം വന്ദേ പരാം ദേവതാം.
ശ്യാമാം ചാരുനിതംബിനീം ഗുരുഭുജാം ചന്ദ്രാവതംസാം ശിവാം
ശർവാലിംഗിതനീലചാരുവപുഷീം ശാന്താം പ്രവാലാധരാം.
ബാലാം ബാലതമാലകാന്തിരുചിരാം ബാലാർകബിംബോജ്ജ്വലാം
കാമാക്ഷീം കരുണാമയീം ഭഗവതീം വന്ദേ പരാം ദേവതാം.
ലീലാകല്പിതജീവകോടിനിവഹാം ചിദ്രൂപിണീം ശങ്കരീം
ബ്രഹ്മാണീം ഭവരോഗതാപശമനീം ഭവ്യാത്മികാം ശാശ്വതീം.
ദേവീം മാധവസോദരീം ശുഭകരീം പഞ്ചാക്ഷരീം പാവനീം
കാമാക്ഷീം കരുണാമയീം ഭഗവതീം വന്ദേ പരാം ദേവതാം.
വാമാം വാരിജലോചനാം ഹരിഹരബ്രഹ്മേന്ദ്രസമ്പൂജിതാം
കാരുണ്യാമൃതവർഷിണീം ഗുണമയീം കാത്യായനീം ചിന്മയീം.
ദേവീം ശുംഭനിഷൂദിനീം ഭഗവതീം കാമേശ്വരീം ദേവതാം
കാമാക്ഷീം കരുണാമയീം ഭഗവതീം വന്ദേ പരാം ദേവതാം.
കാന്താം കാഞ്ചനരത്നഭൂഷിതഗലാം സൗഭാഗ്യമുക്തിപ്രദാം
കൗമാരീം ത്രിപുരാന്തകപ്രണയിനീം കാദംബിനീം ചണ്ഡികാം.
ദേവീം ശങ്കരഹൃത്സരോജനിലയാം സർവാഘഹന്ത്രീം ശുഭാം
കാമാക്ഷീം കരുണാമയീം ഭഗവതീം വന്ദേ പരാം ദേവതാം.
ശാന്താം ചഞ്ചലചാരുനേത്രയുഗലാം ശൈലേന്ദ്രകന്യാം ശിവാം
വാരാഹീം ദനുജാന്തകീം ത്രിനയനീം സർവാത്മികാം മാധവീം.
സൗമ്യാം സിന്ധുസുതാം സരോജവദനാം വാഗ്ദേവതാമംബികാം
കാമാക്ഷീം കരുണാമയീം ഭഗവതീം വന്ദേ പരാം ദേവതാം.
ചന്ദ്രാർകാനലലോചനാം ഗുരുകുചാം സൗന്ദര്യചന്ദ്രോദയാം
വിദ്യാം വിന്ധ്യനിവാസിനീം പുരഹരപ്രാണപ്രിയാം സുന്ദരീം.
മുഗ്ധസ്മേരസമീക്ഷണേന സതതം സമ്മോഹയന്തീം ശിവാം
കാമാക്ഷീം കരുണാമയീം ഭഗവതീം വന്ദേ പരാം ദേവതാം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |