മീനാക്ഷീ പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം

 

Meenakshi Pancharatnam

 

ഉദ്യദ്ഭാനുസഹസ്രകോടിസദൃശാം കേയൂരഹാരോജ്ജ്വലാം
ബിംബോഷ്ഠീം സ്മിതദന്തപങ്ക്തിരുചിരാം പീതാംബരാലങ്കൃതാം.
വിഷ്ണുബ്രഹ്മസുരേന്ദ്രസേവിതപദാം തത്ത്വസ്വരൂപാം ശിവാം
മീനാക്ഷീം പ്രണതോഽസ്മി സന്തതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിം.
മുക്താഹാരലസത്കിരീടരുചിരാം പൂർണേന്ദുവക്ത്രപ്രഭാം
ശിഞ്ചന്നൂപുരകിങ്കിണീമണിധരാം പദ്മപ്രഭാഭാസുരാം.
സർവാഭീഷ്ടഫലപ്രദാം ഗിരിസുതാം വാണീരമാസേവിതാം
മീനാക്ഷീം പ്രണതോഽസ്മി സന്തതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിം.
ശ്രീവിദ്യാം ശിവവാമഭാഗനിലയാം ഹ്രീങ്കാരമന്ത്രോജ്ജ്വലാം
ശ്രീചക്രാങ്കിതബിന്ദുമധ്യവസതിം ശ്രീമത്സഭാനായകിം.
ശ്രീമത്ഷണ്മുഖവിഘ്നരാജജനനീം ശ്രീമജ്ജഗന്മോഹിനീം
മീനാക്ഷീം പ്രണതോഽസ്മി സന്തതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിം.
ശ്രീമത്സുന്ദരനായകീം ഭയഹരാം ജ്ഞാനപ്രദാം നിർമലാം
ശ്യാമാഭാം കമലാസനാർചിതപദാം നാരായണസ്യാനുജാം.
വീണാവേണുമൃദംഗവാദ്യരസികാം നാനാവിധാഡംബികാം
മീനാക്ഷീം പ്രണതോഽസ്മി സന്തതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിം.
നാനായോഗിമുനീന്ദ്രഹൃന്നിവസതീം നാനാർഥസിദ്ധിപ്രദാം
നാനാപുഷ്പവിരാജിതാംഘ്രിയുഗലാം നാരായണേനാർചിതാം.
നാദബ്രഹ്മമയീം പരാത്പരതരാം നാനാർഥതത്ത്വാത്മികാം
മീനാക്ഷീം പ്രണതോഽസ്മി സന്തതമഹം കാരുണ്യവാരാംനിധിം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

സുബ്രഹ്മണ്യ പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം

സുബ്രഹ്മണ്യ പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം

ശ്രുതിശതനുതരത്നം ശുദ്ധസത്ത്വൈകരത്നം യതിഹിതകരരത്നം യജ്ഞസംഭാവ്യരത്നം. ദിതിസുതരിപുരത്നം ദേവസേനേശരത്നം ജിതരതിപതിരത്നം ചിന്തയേത്സ്കന്ദരത്നം. സുരമുഖപതിരത്നം സൂക്ഷ്മബോധൈകരത്നം പരമസുഖദരത്നം പാർവതീസൂനുരത്നം. ശരവണഭവരത്നം ശത്രുസംഹാരരത്നം സ്മരഹരസുതരത്നം ചിന്തയേത്സ്കന

Click here to know more..

ഭൂതനാഥ സുപ്രഭാതം

ഭൂതനാഥ സുപ്രഭാതം

ശ്രീകണ്ഠപുത്ര ഹരിനന്ദന വിശ്വമൂർതേ ലോകൈകനാഥ കരുണാകര ചാരുമൂർതേ. ശ്രീകേശവാത്മജ മനോഹര സത്യമൂർതേ ശ്രീഭൂതനാഥ ഭഗവൻ തവ സുപ്രഭാതം. ശ്രീവിഷ്ണുരുദ്രസുത മംഗലകോമലാംഗ ദേവാധിദേവ ജഗദീശ സരോജനേത്ര. കാന്താരവാസ സുരമാനവവൃന്ദസേവ്യ ശ്രീഭൂതനാഥ ഭഗവൻ തവ സുപ്രഭാതം. ആശാനുരൂപഫലദായക ക

Click here to know more..

എന്താണ് ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ലക്ഷണം?

 എന്താണ് ജ്ഞാനത്തിന്‍റെ ലക്ഷണം?

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |