മീനാക്ഷീ സ്തുതി

ശരശരാസന- പാശലസത്കരാ-
മരുണവർണതനും പരരൂപിണീം.
വിജയദാം പരമാം മനുജാഃ സദാ
ഭജത മീനസമാനസുലോചനാം.
അഭിനവേന്ദു- ശിരസ്കൃതഭൂഷണാ-
മുദിതഭാസ്കര- തുല്യവിചിത്രിതാം.
ജനനിമുഖ്യതരാം മനുജാഃ സദാ
ഭജത മീനസമാനസുലോചനാം.
അഗണിതാം പുരുഷേഷു പരോത്തമാം
പ്രണതസജ്ജന- രക്ഷണതത്പരാം.
ഗുണവതീമഗുണാം മനുജാഃ സദാ
ഭജത മീനസമാനസുലോചനാം.
വിമലഗാന്ധിത- ചാരുസരോജഗാ-
മഗതവാങ്മയ- മാനസഗോചരാം.
അമിതസൂര്യരുചിം മനുജാഃ സദാ
ഭജത മീനസമാനസുലോചനാം.
പരമധാമഭവാം ച ചതുഷ്കരാം
സുരമസുന്ദര- ശങ്കരസംയുതാം.
അതുലിതാം വരദാം മനുജാഃ സദാ
ഭജത മീനസമാനസുലോചനാം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

78.8K

Comments

tc4dG

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |