ഉമാ അക്ഷരമാലാ സ്തോത്രം

അക്ഷരം വാക്പഥാതീതം ഋക്ഷരാജനിഭാനനം.
രക്ഷതാദ്വാമ നഃ കിഞ്ചിദുക്ഷവാഹനമോഹനം.
ആകാശകേശമഹിഷീം ആകാരവിജിതോർവശീം.
ആശാഹിനജനധ്യേയാം ആശാപാലാർചിതാം നുമഃ.
ഇന്ദ്രപ്രഭൃതിഗീർവാണവന്ദിതാംഘ്രികുശേശയാ.
ചന്ദ്രസ്തനന്ധയാപീഡജായാ വിജയതേതരാം.
ഈശ്വരീം സർവഭൂതാനാം കഃ ശിവാം സ്തോതുമീശ്വരഃ.
ചതുർഭിരസമേതോ നാ വദനൈരുതബാഹുഭിഃ.
ഉമാ നാമാദിമാ ഭാമാ വാമാ ശ്യാമാ വിമാനമാ.
വിമാനമാന്യമായാ മാ ഭിമാ രാമാനുമാതു മാ.
ഊരും തം ദക്ഷിണം മാതുഃ സ്മരാമി നിജമാസനം.
യസ്മാദഹം പരിഭ്രഷ്ടഃ കൽകീ ഭൂഭുവനം ഗതഃ.
ഋഷീണാം ചക്ഷുഷോ ജ്യോതിഃ ബാലാ ശൈലസ്യ ചക്ഷുഷഃ.
ഹരസ്യ ചക്ഷുഷഃ കാന്താ മാതോമാ മമ ചക്ഷുഷഃ.
ൠകാരം വേഷ്ടിതം ദ്വാഭ്യാം നാഭ്യാമുഭയതോ ദിശം.
ആകാരോ വാ ക്ഷമഃ പാതും സ ചന്ദ്രേണ വതംസിതഃ.
ലൃകാരഃ ശീതലാപാംഗി കകാരേണേവ സർവദാ.
ശ്ലിഷ്ട ഏവ ത്വയാ ഗൗരി മേരുധന്വാ പ്രയുജ്യയേ.
ലൄകാരോഽംബ ത്വയാ ബാല്യേ കലഭാഷിണി ഭാഷിതഃ.
നചേദയമസന്വർണോ ഗൃഹ്യതേ കഥമാഗമേ.
ഏണസ്തനന്ധയാലോകം ഏകാന്താലോചനാമൃതം.
ഏകാമ്രനായകദൃശോർഭാഗ്യം വിജയതേതരാം.
ഐശ്വര്യം കഃ പുമാനീഷ്ടേ ഗിരിജായാഃ പ്രഭാഷിതും.
ചാമരഗ്രാഹിണീ യസ്യാഃ സ്വയമംഭോജവാസിനീ.
ഓങ്കാര ഇവ ശർവസ്യ ഹ്രീങ്കാരസ്തവ വാചകഃ.
അനയോരംബികേ ഭേദം യോ ന വേദ സ വേദ നാ.
ഔദാര്യേ ദേവതാ ധേനുഃ സൗന്ദര്യേ മണിപുത്രികാ .
സ്വയം ശക്തിർനഗസുതാ ത്രിലോകീ രാജ്യമർഹതി.
അംസയോർവിനതം സമ്യഗുന്നതം കുചകുംഭയോഃ.
അമൃതം ശങ്കരദൃശോഃ പരം ജയതി ദൈവതം.
അഃ കുണ്ഠിത്തോഽഭവദ്യേഷു തേഷു ദർശിതവിക്രമാ.
യാതുധാനേഷു ഭീമേഷു പാതു വോ ഭീമഭാമിനീ.
കമലാസുതേന യത്രാത് കൃതാനി ശൃംഗാരതന്ത്രസൂത്രാണി.
സ്തോകാന്യപി ബഹുലാർഥാന്യഗജാഹസിതാനി പാന്തു ത്വാം.
ഖം ഭവതീ ഭൂർഭവതീ പവനോ ഭവതീ ഹുതാശനോ ഭവതീ.
സലിലം ച ദേവി ഭവതീ ഭവതീം ഹിത്വാ ന കിഞ്ചിദപി.
ഗണപതയേ സ്തനഘടയോഃ പദകമലേ സപ്തലോകഭക്തേഭ്യഃ.
അധരമണൗ ത്രിപുരജിതേ ദധാസി പീയൂഷമംബ ത്വം.
ഘനമതിദായകവേണീ വാണീപതിമുഖ്യദേവതാവിനുതാ.
പുരരിപുപാണിഗൃഹീതീ പൂർണം വിദധാതു മേ കാമം.
ങത്വം വാദസ്യ ലിപൗ മാതഃ കേനാപി ലിംഗഭേദേന.
ത്വദ്രൂപതാ പുരാരേസ്തദഭാവേ തു ദ്വയോരൈക്യം.
ചഞ്ചലവിശാലനയനാ തുംഗകുചാ ചഞ്ചരീകനീലകചാ.
പഞ്ചമുഖസ്യ പുരന്ധ്രീ ജഗതോംഽഹഃസഞ്ചയം ഹരതു.
ഛത്രഗ്രഹണനിയോജ്യാ ദശശതനേത്രസ്യ ഭാമിനീ യസ്യാഃ.
തസ്യാശ്ചരണമുമായാ ഭവാതപേ ക്ലിശ്യതാം ഛത്രം.
ജംബുകനായകനയനജ്യോത്സ്നേയം രംഗശായിനോ ഭഗിനീ.
അഖിലാനാമണ്ഡാനാമധിരാജ്ഞീ വിജയതേ ചണ്ഡീ.
ഝങ്കൃതിം കരോതി ചേന്നമത്തഷട്പദാവലീ
യന്മുഖാംബുജന്മനാ സുഗന്ധിനാ നിമന്ത്രിതാ.
കർണകുന്തലഭ്രമാദ്ഭവേന നൈവ വാര്യതേ
ശൈലശക്രപുത്രികാ ധുനോതു സാ മമ ഭ്രമം.
ഞമങണനാഃ സമ്പ്രോക്ത്താ ചപകടതാഖ്യേഷു ഗൗരി വർഗേഷു.
ഉത്തമസഞ്ജ്ഞാഃ പ്രാജ്ഞൈഃ നരവർഗേ തു ത്വദംഘ്രിരതാഃ.
ടങ്കൃതിമുഖരിതദിക്കം സജ്യം ബാണാസനം കരേ ദധതീ.
ധ്യേയാ മായാ ശബരീ ശത്രുഭയം തർതുകാമേന.
ഠങ്കമപൂർവം ലക്ഷ്മ്യാ പ്രഹസൻപ്രവദസ്യലം തു വദനസ്യ.
പരിതോ മുനിഭിർഗീതഃ പരിഗ്രഹോ ധൂർജടേർജയതി.
ഡമരുധരോ ഭഗവാനപി ഗായതി യസ്യാഃ ശുഭം ഗുണവ്രാതം.
തസ്യാഃ ശിഖരിസുതായാ നാകൃതപുണ്യോ ഭവേദ്വന്ദീ.
ഢക്കാദിവാദ്യഹസ്തപ്രമഥസമാരാധിതശ്രവണയുഗ്മാ.
ശുഭ്രകിരണാർധമൗലേഃ ശുദ്ധാന്തവിലാസിനീ ജയതീ.
ണടധാത്വർഥേ ചതുരോ നാഥോ യസ്യാസ്തരംഗിണീധാരീ.
അഗപുരുഹൂതസുതാ സാ കരോതു മേ മാനസേ നടനം.
തനുകാന്തിവിജിതകനകാ തരണിഃ സംസാരധോരജലരാശേഃ.
തരുണാരുണാഭചരണാ തനോതു മേ ഗിരിസുതാ ക്ഷേമം.
ഥസ്യേവ യസ്യ നാസ്തി പ്രാരംഭോ യേന ന ദ്വിതീയത്വം.
തസ്യ ഗൃണന്ത്യക്ഷരതാ യസ്മിന്നപി തന്മഹോ ജയതി.
ദരഹസിതദ്വിഗുണീകൃതമുഖകാന്തിർജയതി പുരജിതഃ കാന്താ.
നയനോന്മേഷവിലാസോ യസ്യാഃ സകലാനി ഭുവനാനി.
ധരണീധരസ്യ ദുഹിതാ ധരണീധരവാസിനോ വധൂർദയിതാ.
ധരണീവിടസ്യ ഭഗിനീ ധരണീമേതാമുമാ പാതു.
നഗജേ പായം പായം ലാവണ്യസുധാം ത്വദീയഗാത്രസ്യ.
നയനാഞ്ജലിനാ ശൂലീ ബഭൂവ മൃത്യുഞ്ജയോ മന്യേ.
പതിരുഗ്രദൃഷ്ടിരുഗ്രോ യുവരാജോഽയം സദാ മദോപേതഃ.
തവ രാജ്ഞി ന കരുണാ ചേദ് ഭുവനസ്യ കഥം ശുഭം ഭവതു.
ഫലിതം മമാംബ സുകൃതം കാലേനൈതാവതാ ന സന്ദേഹഃ.
യദ് ഭവദീയം സ്തോത്രം പവിത്രമീശാനി രചയാമി.
ബലിഭിർനിപീഡ്യമാനാനബലാൻ പാതും ഗൃഹീതജനനായ.
ബലമംബ ദേഹി മഹ്യം ബലിമേതത്കല്പയാമി മനഃ.
ഭവദീയസ്യ മഹേശ്വരി കടാക്ഷനാമ്നോ നവസ്യ മേധസ്യ.
പ്രാവൃഷമഹമാശങ്കേ കരുണാം കല്യാണതോയമുചഃ.
മതിരഹിതഃ സ്തുവസി ത്വം യം കഞ്ചന ധനപിശാചികാവിഷ്ടം.
ഇഷ്ടം ച നൈവ ലഭസേ പശ്യ ജഗന്മാതരം സ്തുത്വാ.
യമിനാം സ്മർതും യോഗ്യം നിഗമാഗമവാക്യസഞ്ചയൈർമൃഗ്യം.
മൂർതം ലോചനഭാഗ്യം പുരാമരേർജയതി നീപവനേ.
രഥചരണപാണിഭഗിനീ ദാനവദമനീ നമദ്വിപച്ഛമനീ.
ഭുവനത്രയസ്യ ജനനീ വിന്ധ്യേ ധരണീധരേ ജയതി.
ലലനാജനപ്രകാണ്ഡം കലനാദപരാസ്തബാലകലകണ്ഠം.
പുരവൈരിണഃ കലത്രം മുരവൈരി സമർചിതം ഭജ രേ.
വന്ദ്യമുമാപദകമലം നിന്ദ്യമിദം സംഗകാരണസദനം.
വയസി സകലേഽപ്യതീതേ നയസി മുധാ മുഗ്ധ കിം കാലം.
ശംബരശാത്രവശാത്രവകലത്രപദമിത്രമഹമഹോ ധന്യഃ.
ഭൂമണ്ഡലേ വിശാലേ സദൃശഃ പുരുഷോ മയാ കോഽന്യഃ.
ഷഡ്വദനസ്യ സവിത്രീ ഷണ്ണാം ഹന്ത്രീ മനഃ സപത്രാനാം.
ഷഡ്ഭിർഗമ്യം മാർഗൈർഭർഗസ്യ പുരന്ധ്രികാസ്ഥാനം.
സർവത്ര സംഗമുക്തോ ഗർവവിയുക്തഃ സ്വതന്ത്രസഞ്ചാരഃ.
നിർവർണയൻ കദാ വാ ശർവവധൂധാമ വിഹരാമി.
ഹരിമുഖവന്ദിതചരണാ ഹരിണാങ്കമദാപഹാസ്യരജീവാ.
ഹരിണസ്തനന്ധയാക്ഷി ഹരിനായകവാഹനാ ജയതി.
ക്ഷത്രിയാന്തകാരിണഃ പ്രസൂത്വമേവ കേവലം
നാപ കാഽപി യത്കലാ മമാപി മാതൃതാമഗാത്.
ദുഷ്ടലോകമാരിണീ നൃസിംഹശക്തിരൂപിണീ
ധൂർജടേർവധൂടികാ ധുനോതു സാ മദാപദം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |