പാർവതി ദേവി ആരതി

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilTeluguKannada

ജയ പാർവതീ മാതാ ജയ പാർവതീ മാതാ.
ബ്രഹ്മാ സനാതന ദേവീ ശുഭഫല കീ ദാതാ.
അരികുലപദ്മ വിനാസനീ ജയ സേവകത്രാതാ.
ജഗജീവന ജഗദംബാ ഹരിഹര ഗുണ ഗാതാ.
സിംഹ കാ ബാഹന സാജേ കുണ്ഡല ഹൈം സാഥാ.
ദേവബന്ധു ജസ ഗാവത നൃത്യ കരത താ ഥാ.
സതയുഗ രൂപ ശീല അതിസുന്ദര നാമ സതീ കഹലാതാ.
ഹേമാഞ്ചല ഘര ജനമീ സഖിയന സംഗ രാതാ.
ശുംഭ നിശുംഭ വിദാരേ ഹേമാഞ്ചല സ്ഥാതാ.
സഹസ്ര ഭുജ തനു ധരികേ ചക്ര ലിയോ ഹാഥാ.
സൃഷ്ടിരൂപ തുഹീ ഹൈ ജനനീ ശിവസംഗ രംഗരാതാ.
നന്ദീ ഭൃംഗീ ബീന ലഹീ ഹൈ ഹാഥന മദമാതാ.
ദേവന അരജ കരത തവ ചിത കോ ലാതാ.
ഗാവത ദേ ദേ താലീ മന മേം രംഗരാതാ.
ശ്രീ പ്രതാപ ആരതീ മൈയാ കീ ജോ കോഈ ഗാതാ.
സദാ സുഖീ നിത രഹതാ സുഖ സമ്പത്തി പാതാ.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3329293