പാർവതീ ചാലിസാ

ജയ ഗിരീ തനയേ ദക്ഷജേ ശംഭു പ്രിയേ ഗുണഖാനി.
ഗണപതി ജനനീ പാർവതീ അംബേ ശക്തി ഭവാനി.
ബ്രഹ്മാ ഭേദ ന തുമ്ഹരോ പാവേ.
പഞ്ച ബദന നിത തുമകോ ധ്യാവേ.
ഷണ്മുഖ കഹി ന സകത യശ തേരോ.
സഹസബദന ശ്രമ കരത ഘനേരോ.
തേഊ പാര ന പാവത മാതാ.
സ്ഥിത രക്ഷാ ലയ ഹിത സജാതാ.
അധര പ്രവാല സദൃശ അരുണാരേ.
അതി കമനീയ നയന കജരാരേ.
ലലിത ലലാട വിലേപിത കേശര.
കുങ്കുംമ അക്ഷത ശോഭാ മനഹര.
കനക ബസന കഞ്ചുകീ സജാഏ.
കടി മേഖലാ ദിവ്യ ലഹരാഏ.
കണ്ഠ മദാര ഹാര കീ ശോഭാ.
ജാഹി ദേഖി സഹജഹി മന ലോഭാ.
ബാലാരുണ അനന്ത ഛബി ധാരീ.
ആഭൂഷണ കീ ശോഭാ പ്യാരീ.
നാനാ രത്ന ജടിത സിംഹാസന.
താപര രാജതി ഹരി ചതുരാനന.
ഇന്ദ്രാദിക പരിവാര പൂജിത.
ജഗ മൃഗ നാഗ യക്ഷ രവ കൂജിത.
ഗിര കൈലാസ നിവാസിനീ ജയ ജയ.
കോടിക പ്രഭാ വികാസിന ജയ ജയ.
ത്രിഭുവന സകല കുടുംബ തിഹാരീ.
അണു അണു മഹം തുമ്ഹാരീ ഉജിയാരീ.
ഹൈം മഹേശ പ്രാണേശ തുമ്ഹാരേ.
ത്രിഭുവന കേ ജോ നിത രഖവാരേ.
ഉനസോ പതി തുമ പ്രാപ്ത കീൻഹ ജബ.
സുകൃത പുരാതന ഉദിത ഭഏ തബ.
ബൂഢാ ബൈല സവാരീ ജിനകീ.
മഹിമാ കാ ഗാവേ കോഉ തിനകീ.
സദാ ശ്മശാന ബിഹാരീ ശങ്കര.
ആഭൂഷണ ഹൈ ഭുജംഗ ഭയങ്കര.
കണ്ഠ ഹലാഹല കോ ഛബി ഛായീ.
നീലകണ്ഠ കീ പദവീ പായീ.
ദേവ മഗന കേ ഹിത അസ കീൻഹോം.
വിഷ ലേ ആപു തിനഹി അമി ദീൻഹോം.
തതാകീ തുമ പത്നീ ഛവി ധാരിണി.
ദുരിത വിദാരിണി മംഗല കാരിണി.
ദേഖി പരമ സൗന്ദര്യ തിഹാരോ.
ത്രിഭുവന ചകിത ബനാവന ഹാരോ.
ഭയ ഭീതാ സോ മാതാ ഗംഗാ.
ലജ്ജാ മയ ഹൈ സലില തരംഗാ.
സൗത സമാന ശംഭു പഹആയീ.
വിഷ്ണു പദാബ്ജ ഛോഡി സോ ധായീ.
തേഹികോം കമല ബദന മുരഝായോ.
ലഖി സത്വര ശിവ ശീശ ചഢായോ.
നിത്യാനന്ദ കരീ ബരദായിനീ.
അഭയ ഭക്ത കര നിത അനപായിനി.
അഖില പാപ ത്രയതാപ നികന്ദിനി.
മാഹേശ്വരീ ഹിമാലയ നന്ദിനി.
കാശീ പുരീ സദാ മന ഭായീ.
സിദ്ധ പീഠ തേഹി ആപു ബനായീ.
ഭഗവതീ പ്രതിദിന ഭിക്ഷാ ദാത്രീ.
കൃപാ പ്രമോദ സനേഹ വിധാത്രീ.
രിപുക്ഷയ കാരിണി ജയ ജയ അംബേ.
വാചാ സിദ്ധ കരി അവലംബേ.
ഗൗരീ ഉമാ ശങ്കരീ കാലീ.
അന്നപൂർണാ ജഗ പ്രതിപാലീ.
സബ ജന കീ ഈശ്വരീ ഭഗവതീ.
പതിപ്രാണാ പരമേശ്വരീ സതീ.
തുമനേ കഠിന തപസ്യാ കീനീ.
നാരദ സോം ജബ ശിക്ഷാ ലീനീ.
അന്ന ന നീര ന വായു അഹാരാ.
അസ്ഥി മാത്രതന ഭയഉ തുമ്ഹാരാ.
പത്ര ഘാസ കോ ഖാദ്യ ന ഭായഉ.
ഉമാ നാമ തബ തുമനേ പായഉ.
തപ ബിലോകി രിഷി സാത പധാരേ.
ലഗേ ഡിഗാവന ഡിഗീ ന ഹാരേ.
തബ തവ ജയ ജയ ജയ ഉച്ചാരേഉ.
സപ്തരിഷീ നിജ ഗേഹ സിധാരേഉ.
സുര വിധി വിഷ്ണു പാസ തബ ആഏ.
വര ദേനേ കേ വചന സുനാഏ.
മാംഗേ ഉമാ വര പതി തുമ തിനസോം.
ചാഹത ജഗ ത്രിഭുവന നിധി ജിനസോം.
ഏവമസ്തു കഹി തേ ദോഊ ഗഏ.
സുഫല മനോരഥ തുമനേ ലഏ.
കരി വിവാഹ ശിവ സോം ഹേ ഭാമാ.
പുന: കഹാഈ ഹര കീ ബാമാ.
ജോ പഢിഹൈ ജന യഹ ചാലീസാ.
ധന ജന സുഖ ദേഇഹൈ തേഹി ഈസാ.
കൂട ചന്ദ്രികാ സുഭഗ ശിര ജയതി ജയതി സുഖ ഖാനി.
പാർവതീ നിജ ഭക്ത ഹിത രഹഹു സദാ വരദാനി.

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |