ശാരദാ സ്തോത്രം

 

Video - Sharada Stotram 

 

Sharada Stotram

 

നമസ്തേ ശാരദേ ദേവി കാശ്മീരപുരവാസിനി.
ത്വാമഹം പ്രാർഥയേ നിത്യം വിദ്യാദാനം ച ദഹി മേ.
യാ ശ്രദ്ധാ ധാരണാ മേധാ വാഗ്ദേവീ വിധിവല്ലഭാ.
ഭക്തജിഹ്വാഗ്രസദനാ ശമാദിഗുണദായിനീ.
നമാമി യാമിനീം നാഥലേഖാലങ്കൃതകുന്തലാം.
ഭവാനീം ഭവസന്താപ-
നിർവാപണസുധാനദീം.
ഭദ്രകാല്യൈ നമോ നിത്യം സരസ്വത്യൈ നമോ നമഃ.
വേദവേദാംഗവേദാന്ത-
വിദ്യാസ്ഥാനേഭ്യ ഏവ ച.
ബ്രഹ്മസ്വരൂപാ പരമാ ജ്യോതിരൂപാ സനാതനീ.
സർവവിദ്യാധിദേവീ യാ തസ്യൈ വാണ്യൈ നമോ നമഃ.
യയാ വിനാ ജഗത് സർവം ശശ്വജ്ജീവന്മൃതം ഭവേത്.
ജ്ഞാനാധിദേവീ യാ തസ്യൈ സരസ്വത്യൈ നമോ നമഃ.
യയാ വിനാ ജഗത് സർവം മൂകമുന്മത്തവത് സദാ.
യാ ദേവീ വാഗധിഷ്ഠാത്രീ തസ്യൈ വാണ്യൈ നമോ നമഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |