ರಾಹು ಕವಚ

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಹುಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ. ಚಂದ್ರಮಾ-ಋಷಿಃ.
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ. ರಾಹುರ್ದೇವತಾ. ರಾಂ ಬೀಜಂ. ನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ.
ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಂ. ರಾಹುಕೃತಪೀಡಾನಿವಾರಣಾರ್ಥೇಧನಧಾನ್ಯಾಯುರಾರೋಗ್ಯಾದಿಸಮೃದ್ಧಿಪ್ರಾಪ್ತಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ.
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ರಾಹುಂ ಶೂರ್ಪಾಕಾರಂ ಕಿರೀಟಿನಂ.
ಸೈಂಹಿಕೇಯಂ ಕರಾಲಾಸ್ಯಂ ಲೋಕಾನಾಮಭಯಪ್ರದಂ.
ನೀಲಾಂಬರಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಲೋಕವಂದಿತಃ.
ಚಕ್ಷುಷೀ ಪಾತು ಮೇ ರಾಹುಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ತ್ವರ್ಧಶರೀರವಾನ್.
ನಾಸಿಕಾಂ ಮೇ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಃ ಶೂಲಪಾಣಿರ್ಮುಖಂ ಮಮ.
ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ಸಿಂಹಿಕಾಸೂನುಃ ಕಂಠಂ ಮೇ ಕಠಿನಾಂಘ್ರಿಕಃ.
ಭುಜಂಗೇಶೋ ಭುಜೌ ಪಾತು ನೀಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಃ ಕರೌ.
ಪಾತು ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ಮಂತ್ರೀ ಪಾತು ಕುಕ್ಷಿಂ ವಿಧುಂತುದಃ.
ಕಟಿಂ ಮೇ ವಿಕಟಃ ಪಾತು ಚೋರೂ ಮೇ ಸುರಪೂಜಿತಃ.
ಸ್ವರ್ಭಾನುರ್ಜಾನುನೀ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಮೇ ಪಾತು ಜಾಡ್ಯಹಾ.
ಗುಲ್ಫೌ ಗ್ರಹಪತಿಃ ಪಾತು ಪಾದೌ ಮೇ ಭೀಷಣಾಕೃತಿಃ.
ಸರ್ವಾಣ್ಯಂಗಾನಿ ಮೇ ಪಾತು ನೀಲಚಂದನಭೂಷಣಃ.
ರಾಹೋರಿದಂ ಕವಚಮೃದ್ಧಿದವಸ್ತುದಂ ಯೋ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತ್ಯನುದಿನಂ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ ಸನ್.
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಕೀರ್ತಿಮತುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮೃದ್ಧಿಮಾಯು-
ರಾರೋಗ್ಯಮಾತ್ಮವಿಜಯಂ ಚ ಹಿ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

33.5K

Comments Kannada

uhpb2
ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ -ಚಂದ್ರಿಕಾ ಜೋಶಿ

ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ -ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗೌಡ

ವೇದಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 🙏🏻 -Vinayak Aithal

ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ -ತೇಜಸ್

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |