ಸೂರ್ಯ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ಆದಿತ್ಯಃ ಪ್ರಥಮಂ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯಂ ತು ದಿವಾಕರಃ.
ತೃತೀಯಂ ಭಾಸ್ಕರಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಚತುರ್ಥಂ ತು ಪ್ರಭಾಕರಃ.
ಪಂಚಮಂ ತು ಸಹಸ್ರಾಂಶುಃ ಷಷ್ಠಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಲೋಚನಃ.
ಸಪ್ತಮಂ ಹರಿದಶ್ವಶ್ಚ ಹ್ಯಷ್ಟಮಂ ಚ ವಿಭಾವಸುಃ.
ದಿನೇಶೋ ನವಮಂ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ದಶಮಂ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಕಃ.
ಏಕಾದಶಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿರ್ದ್ವಾದಶಂ ಸೂರ್ಯ ಏವ ಚ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

11.5K

Comments

74pux

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |