ನಕ್ಷತ್ರ ಶಾಂತಿಕರ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕೃತ್ತಿಕಾ ಪರಮಾ ದೇವೀ ರೋಹಿಣೀ ರುಚಿರಾನನಾ.
ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮೃಗಶಿರಾ ಭದ್ರಾ ಆರ್ದ್ರಾ ಚ ಪರಮೋಜ್ಜ್ವಲಾ.
ಪುನರ್ವಸುಸ್ತಥಾ ಪುಷ್ಯ ಆಶ್ಲೇಷಾಽಥ ಮಹಾಬಲಾ.
ನಕ್ಷತ್ರಮಾತರೋ ಹ್ಯೇತಾಃ ಪ್ರಭಾಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾಃ.
ಮಹಾದೇವಾಽರ್ಚನೇ ಶಕ್ತಾ ಮಹಾದೇವಾಽನುಭಾವಿತಃ.
ಪೂರ್ವಭಾಗೇ ಸ್ಥಿತಾ ಹ್ಯೇತಾಃ ಶಾಂತಿಂ ಕುರ್ವಂತು ಮೇ ಸದಾ.
ಮಘಾ ಸರ್ವಗುಣೋಪೇತಾ ಪೂರ್ವಾ ಚೈವ ತು ಫಾಲ್ಗುನೀ.
ಉತ್ತರಾ ಫಾಲ್ಗುನೀ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಹಸ್ತಾ ಚಿತ್ರಾ ತಥೋತ್ತಮಾ.
ಸ್ವಾತೀ ವಿಶಾಖಾ ವರದಾ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಥಾನಸಂಸ್ಥಿತಾಃ.
ಅರ್ಚಯಂತಿ ಸದಾಕಾಲಂ ದೇವಂ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರಂ.
ನಕ್ಷತ್ರಮಾರೋ ಹ್ಯೇತಾಸ್ತೇಜಸಾಪರಿಭೂಷಿತಾಃ.
ಮಮಾಽಪಿ ಶಾಂತಿಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಕುರ್ವಂತು ಶಿವಚೋದಿತಾಃ.
ಅನುರಾಧಾ ತಥಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಮೂಲಮೃದ್ಧಿಬಲಾನ್ವಿತಂ.
ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಆಷಾಢಾ ಚೋತ್ತರಾ ಶುಭಾ.
ಅಭಿಜಿನ್ನಾಮ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಶ್ರವಣಃ ಪರಮೋಜ್ಜ್ವಲಃ.
ಏತಾಃ ಪಶ್ಚಿಮತೋ ದೀಪ್ತಾ ರಾಜಂತೇ ರಾಜಮೂರ್ತಯಃ.
ಈಶಾನಂ ಪೂಜಯಂತ್ಯೇತಾಃ ಸರ್ವಕಾಲಂ ಶುಭಾಽನ್ವಿತಾಃ.
ಮಮ ಶಾಂತಿಂ ಪ್ರಕುರ್ವಂತು ವಿಭೂತಿಭಿಃ ಸಮನ್ವಿತಾಃ.
ಧನಿಷ್ಠಾ ಶತಭಿಷಾ ಚ ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದಾ ತಥಾ.
ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರರೇವತ್ಯಾವಶ್ವಿನೀ ಚ ಮಹರ್ಧಿಕಾ.
ಭರಣೀ ಚ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ನಿತ್ಯಮುತ್ತರತಃ ಸ್ಥಿತಾಃ.
ಶಿವಾರ್ಚನಪರಾ ನಿತ್ಯಂ ಶಿವಧ್ಯಾನೈಕಮಾನಸಾಃ.
ಶಾಂತಿಂ ಕುರ್ವಂತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಕಾಲಂ ಶುಭೋದಯಾಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |