ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ

ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ.
ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ಖಗಾಯ ನಮಃ.
ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ.
ಗಭಸ್ತಿಮತೇ ನಮಃ.
ತಿಮಿರೋನ್ಮಥನಾಯ ನಮಃ.
ಶಂಭವೇ ನಮಃ.
ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ.
ಮಾರ್ತಂಡಾಯ ನಮಃ.
ಆಶುಗಾಯ ನಮಃ.
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ.
ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ.
ತಪನಾಯ ನಮಃ.
ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ.
ರವಯೇ ನಮಃ.
ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ.
ಅದಿತೇಃ ಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ.
ಅಂಶುಮತೇ ನಮಃ.
ತಿಮಿರನಾಶನಾಯ ನಮಃ.
ಅಂಶುಮಾಲಿನೇ ನಮಃ.
ತಮೋಘ್ನೇ ನಮಃ.
ತೇಜಸಾಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ.
ಆತಪಿನೇ ನಮಃ.
ಮಂಡಲಿನೇ ನಮಃ.
ಮೃತ್ಯವೇ ನಮಃ.
ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ.
ಹರಯೇ ನಮಃ.
ವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ.
ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ.
ಸರ್ವರತ್ನಪ್ರಭಾಕರಾಯ ನಮಃ.
ಸರ್ವತಾಪನಾಯ ನಮಃ.
ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮಭಾವಿತಾಯ ನಮಃ.
ಪ್ರಾಣವಿಕರಣಾಯ ನಮಃ.
ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ.
ಸುಪ್ರದೀಪಾಯ ನಮಃ.
ಮನೋಜವಾಯ ನಮಃ.
ಯಜ್ಞೇಶಾಯ ನಮಃ.
ಗೋಪತಯೇ ನಮಃ.
ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ.
ಭೂತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ.
ಕ್ಲೇಶನಾಶನಾಯ ನಮಃ.
ಅಮಿತ್ರಘ್ನೇ ನಮಃ.
ಹಂಸಾಯ ನಮಃ.
ನಾಯಕಾಯ ನಮಃ.
ಶಿವಾಯ ನಮಃ.
ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ.
ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ.
ವಿರೋಚನಾಯ ನಮಃ.
ಕೇಶಿನೇ ನಮಃ.
ಸಹಸ್ರಾಂಶವೇ ನಮಃ.
ಪ್ರತರ್ದನಾಯ ನಮಃ.
ಧರ್ಮರಶ್ಮಯೇ ನಮಃ.
ಪತಂಗಾಯ ನಮಃ.
ವಿಶಾಲಾಯ ನಮಃ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ.
ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ.
ಶೂರಾಯ ನಮಃ.
ತೇಜೋರಾಶಯೇ ನಮಃ.
ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ.
ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ.
ಜ್ಯೋತಿಷಾಮೀಶಾಯ ನಮಃ.
ವಿಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ.
ವಿಶ್ವಭಾವನಾಯ ನಮಃ.
ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ.
ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ.
ಜ್ಞಾನರಾಶಯೇ ನಮಃ.
ಪ್ರಭಾಕರಾಯ ನಮಃ.
ವಿಶ್ವದೃಶೇ ನಮಃ.
ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ.
ನೇತ್ರೇ ನಮಃ.
ಯಶಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ.
ವಿಮಲಾಯ ನಮಃ.
ವೀರ್ಯವತೇ ನಮಃ.
ಈಶಾಯ ನಮಃ.
ಯೋಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ.
ಭಾವನಾಯ ನಮಃ.
ಅಮೃತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ.
ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ.
ವರದಾಯ ನಮಃ.
ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ.
ಧನದಾಯ ನಮಃ.
ಪ್ರಾಣದಾಯ ನಮಃ.
ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ.
ಕಾಮದಾಯ ನಮಃ.
ಕಾಮರೂಪಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ.
ತರಣಯೇ ನಮಃ.
ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ.
ಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ.
ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ.
ತಪನಾಯ ನಮಃ.
ವೇದಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ.
ವಿಭವೇ ನಮಃ.
ವೀರಾಯ ನಮಃ.
ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ.
ಸಾವಿತ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ.
ಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ.
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ.
ಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ.
ಲೋಕನಾಥಾಯ ನಮಃ.
ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ.
ಮಹೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ.
ವರುಣಾಯ ನಮಃ.
ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ.
ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ.
ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ.
ದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

 

Video - Surya Mandala Ashtakam 

 

Surya Mandala Ashtakam

 

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |